wdpjestdocipy

Kolorwanie:
Status:

// ConsoleApplication92.cpp : Ten plik zawiera funkcję „main”. W nim rozpoczyna się i kończy wykonywanie programu.
//

#include "pch.h"
#include <iostream>
#include <time.h>
#include <vector>

using namespace std;
/*
struct wdp {
	vector<int>liczby;
	vector<int>wystapienia;
};

int min(vector<int>tab)
{
	int liczba = tab[0];
	for (int i = 0; i < tab.size(); i++)
	{
		if (liczba > tab[i])
		{
			liczba = tab[i];
		}
	}
	return liczba;
}

bool czyNalezy(vector<int>tab, int liczba)
{
	for (int i = 0; i < tab.size(); i++)
	{
		if (liczba == tab[i])
		{
			return true;
		}
	}
	return false;
}

int index(vector<int>tab, int liczba)
{
	for (int i = 0; i < tab.size(); i++)
	{
		if (liczba == tab[i])
		{
			return i;
		}
	}
	return -1;
}


bool czyZawiera(vector<int>tab, vector<int>pod)
{
	for (int i = 0; i < tab.size(); i++)
	{
		if (!czyNalezy(tab, pod[i]))
		{
			return false;
		}
	}
	return true;
}

void Wypisz(vector<int>tab)
{
	for (int i = 0; i < tab.size(); i++)
	{
		cout << tab[i] << " ." << endl;
	}
}

void Wypisz(wdp zm)
{
	Wypisz(zm.liczby);
	Wypisz(zm.wystapienia);
}

vector<int>unikalnosc(vector<int>tab)
{
	vector<int>wynik;
	wynik.push_back(tab[0]);
	for (int i = 0; i < tab.size(); i++)
	{
		if (!czyNalezy(tab, wynik[i]))
		{
			wynik.push_back(tab[i]);
		}
	}
	return wynik;
}

int suma(vector<int>tab)
{
	int wynik = 0;
	for (int i = 0; i < tab.size(); i++)
	{
		wynik += i;
	}
	return wynik;
}

vector<int>Wybierz(vector<int>tab, int dzielnik, int reszta = 0)
{
	vector<int>wynik;
	for (int i = 0; i < tab.size(); i++)
	{
		if (tab[i] % dzielnik != reszta)
		{
			wynik.push_back(tab[i]);
		}
	}
	return wynik;
}

wdp czestosc(vector<int>tab)
{
	wdp wynik;
	for (int i = 0; i < tab.size(); i++)
	{
		int ind = index(wynik.liczby, tab[i]);
		if (ind == -1)
		{
			wynik.liczby.push_back(tab[i]);
			wynik.wystapienia.push_back(1);
		}
		else
		{
			wynik.wystapienia[ind] += 1;
		}
	}
	return wynik;
}

vector<int>generuj(int n, int min, int max)
{
	int dlugosc = max - min + 1;
	vector<int>wynik;
	for (int i = 0; i <n; i++)
	{
		int liczba = rand() % dlugosc + min;
		wynik.push_back(liczba);
	}
	return wynik;
}

vector<int>generuj(int n, int max = 50)
{
	return generuj(n, 0, max);
}


int sumaD(vector<int>tab, int dom)
{
	int liczba = 0;
	for (int i = 0; i < tab.size(); i++)
	{
		liczba += abs(tab[i] - dom);
	}
	return liczba;
}

int zamieszkajw(vector<int>tab)
{
	int wynik = tab[0];
	int odleglosc = sumaD(tab, tab[0]);
	for (int i = 0; i < tab.size(); i++)
	{
		int tmp = sumaD(tab, tab[i]);
		if (tmp < odleglosc)
		{
			wynik = tab[i];
			odleglosc = tmp;
		}
	}
	return wynik;
}
*/


int dlugoscLiczby(int liczba)
{
	int dlugosc = 0;
	do {
		liczba = liczba / 10;
		dlugosc++;
	} while (liczba != 0);
		
return dlugosc;
}

vector<int>konwertuj(int liczba)
{
	int dlugosc = dlugoscLiczby(liczba);
	vector<int>konwertowana(dlugosc);

	for (int i = dlugosc -1; i >=0; i--)
	{
		konwertowana[i] = liczba % 10;
		liczba = liczba / 10;
	}

	return konwertowana;
}

bool palindrom(int liczba) //zd1 liczba
{
	vector<int>tab = konwertuj(liczba);
	int dlugosc = dlugoscLiczby(liczba);
	for (int i = 0; i < dlugosc; i++)
	{
		if (tab[i] != tab[dlugosc - i - 1])
		{
			return false;
		}
	}
	return true; 
}

bool palindromtekst(string tekst) //zd1 tekst
{
	int dlugosc = tekst.length();
	for (int i = 0; i <dlugosc; i++)
	{
		if (tekst[i] != tekst[dlugosc - i - 1])
		{
			return false;
		}
	}
	return true;
}


bool czyParzyste(int liczba)
{
	return liczba % 2 == 0;
}

vector<int>NWD(int n, int x) //zd 2
{
	int liczba = 1;
	int licznik = 0;
	vector<int>tab;
	while (licznik != n)
	{
		if(liczba%x ==0 )
		{
			if (czyParzyste(liczba))
			{
				tab.push_back(liczba);
				licznik++;
			}
			
		}
		liczba++;
	}
	return tab;
}


int silnia(int n)
{
	int liczba=1;
	for (int i = 1; i <= n; i++)
	{
		liczba *= i;
	}
	return liczba;
}

void Wypisz(vector<int>tab)
{
	for (int i = 0; i < tab.size(); i++)
	{
		cout << tab[i] << ". ";
	}
}

bool czyPierwsza(int liczba)
{
	if (liczba < 2)
	{
		return false;
	}
	for (int i = 2; i*i <= liczba; i++)
	{
		if (liczba%i == 0)
		{
			return false;
		}
	}
	return true;
}


vector<int>zadanie3(int m, int n)
{
	vector<int>wynik;
	int sumaPierwszych = m;

	for (int i = m; i > 0; i--)
	{
		if (sumaPierwszych < i)
		{
			continue;
		}

		if (czyPierwsza(i))
		{
			sumaPierwszych -= i;
			wynik.push_back(i);
		}
	}
	return wynik;
}

void dzieleniebezmodulo(int liczba, int dzielnik) //zd 4
{
	int n, p, q, r;
	n = liczba; //liczba całkowita
	p = dzielnik; //no wiadomo

	q = 0;
	r = n;

	while (r >= p)
	{
		q = q + 1;
		r = r - p;
	}

	cout << "dzielenie: " << q << endl;
	cout << "modulo: " << r << endl; //n-(q*p) = r;
}

int najwiekszywspolnydzielnik(int a, int b)
{
	while (a != b)
	{
		if (a > b)
		{
			a -= b;
		}
		else
		{
			b -= a;
		}
	}
	return a;
}

int potega(int liczba,int potega)
 {
	int wynik = 1;
	for (int i = 0; i < potega; i++)
	{
		wynik *= liczba;
	}
	
	return wynik;
}
struct dane
{
	double a, b, c;
	double x1, x2;
	double delta;

};

struct dane wczytaj()
{
	struct dane s;
	cout << "podaj a: ";
	cin >> s.a;
	cout << "podaj b: ";
	cin >> s.b;
	cout << "podaj c: ";
	cin >> s.c;
	return s;
}

void wyswietlx(struct dane s)
{

	s.delta = s.b*s.b - 4 * s.a*s.c;
	s.x1 = (-s.b - sqrt(s.delta)) / 2 * s.a;
	s.x2 = (-s.b + sqrt(s.delta)) / 2 * s.a;

	if (s.delta < 0)
	{
		cout << " delta jest ujemna";
	}
	if (s.delta == 0)
	{
		cout << "jedno miejsce zerowe: " << s.x1;
	}

	if (s.delta > 0)
	{
		cout << "dwa miejsca zerowe: " << endl;
		cout << "pierwsze miejsce zerowe: " << s.x1 << endl;
		cout << "drugie miejsce zerowe: " << s.x2 << endl;
	}
	if (s.delta < 0)
	{
		cout << " delta jest ujemna i chuj";
	}
}


void zadanko(int w)
{
	int liczba = 2;
	int a=0;
	for (int i = 1; i <= w; i++)
	{
		cout << liczba << " ";
		a = liczba * 2;
		for (int j = 1; j < i; j++)
		{

			cout << a << " ";
			a = a+liczba;
		}
		
		liczba *= 2;
		cout << endl;
	}
}

bool nieParzyste(int liczba)
{
	return liczba % 2 != 0;
}

int suma(vector<int>tab)
{
	int wynik = 0;
	for (int i = 0; i < tab.size(); i++)
	{
		wynik += tab[i];
	}
	return wynik;
}
/*
vector<int> generuj(int n, int max, int min)
{
	vector<int>wynik;
	for (int i = min; i < max; i++)
	{
		if (nieParzyste(i))
		{
			wynik.push_back(i);
		}
	}
	return wynik;
}
*/

vector<int>generuj(int n, int max, int min)
{
	vector<int>wynik(15);
	int licznik = 0;
	for (int i = min; i < max; i++)
	{
		if (nieParzyste(i))
		{
			wynik[licznik]=i;
			licznik++;
		}
		
	}
	return wynik;
}


vector<int>podzielne(int liczba)
{
	vector<int>wynik;
	int suma = 1;
	for (int i = 0; i < liczba; i++) // or ; i *5)
	{
		if (suma % 5 == 0) // if(i%5==0)
		{
			wynik.push_back(suma); // push_back(i)
			
		}
		else							//do wyjebania
		{
			i--;
		}
		suma++;
	}
	return wynik;
}void zadanko5(int w)
{
	int liczba = 2;
	int a = 1;
	for (int i = 1; i <= w; i++)
	{
		cout << liczba << " ";
		a = liczba * 2;
		for (int j = 1; j < i; j++)
		{

			cout << a << " ";
			a = a + liczba;
		}

		liczba += 2;
		cout << endl;
	}
}

vector<char>palindromliczba(int liczba)
{
	vector<char>wynik;
	while (liczba != 0)
	{
		wynik.push_back(liczba % 10 + 48);
		liczba /= 10;
	}
	return wynik;
}

bool porownanie(vector<char>tab)
{
	int koniec = tab.size() - 1;
	for (int i = 0; i < tab.size() / 2; i++)
	{
		if (tab[i] != tab[koniec])
		{
			return false;
		}
		koniec--;
	}
	return true;
}

bool porownanietekst(string tekst)
{
	int koniec = tekst.length() - 1;
	for (int i = 0; i < tekst.length() / 2; i++)
	{
		if (tekst[i] != tekst[koniec])
		{
			return false;
		}
		koniec--;
	}
	return true;
}


void Wypiszslowo(vector<char>tab)
{
	for (int i = 0; i < tab.size(); i++)
	{
		cout << tab[i] << " ." << endl;
	}
}

/*
bool anagram(string wyraz1, string wyraz2) //wyraz2 zdanie
{
	
}
*/

void Wypiszreverse(vector<int>tab)
{
	for (int i = tab.size() - 1; i >= 0; i--)
	{
		cout << tab[i];
	}
}
vector<int>dodajjeden(int liczba)
{
	vector<int>wynik;
	while (liczba != 0)
	{
		wynik.push_back((liczba %10)+1);
		liczba /= 10;
	}
	return wynik;
}


int NajwieszkywspolnyD(int liczba, int liczba2)
{
	int a;
	int nwd;
	if (liczba > liczba2)
	{
		a = liczba2;
	}
	else
	{
		a = liczba;
	}
	for (int i = 1; i <= a; i++)
	{
		if (liczba%i == 0 && liczba2%i == 0)
		{
			nwd = i;
		}
	}
	return nwd;
}

int moduloxD(long int n)
{
	vector<int>wynik;
	long int suma = 0;
	for (int i = 0; i <= n; i++)
	{
		if (i % 100==17)
		{
			suma +=17;
		}
		if (i % 100 == 31)
		{
			suma += 31;
		}
		if (i % 100 == 62)
		{
			suma += 62;
		}
		
	}
	return suma;	
}

int zadaniejeden(int n)
{
	int suma = 0;
	int x = 0;
	int ile = 0;

	while (ile < n)
	{
		if (((x % 100) == 31) || ((x % 100) == 62) || ((x % 100) == 17))
		{
			ile++;
			suma += x;
		}
		x++;
	}
	return x;
}

int main()
{
	cout << zadaniejeden(100);
	/*
	int a = 3;
	int b = 12;
	cout <<moduloxD(100);
	cout << endl;
	cout << NajwieszkywspolnyD(a,b)<<endl;
	cout << a * b / NajwieszkywspolnyD(a, b) < endl;
	//Wypiszreverse(dodajjeden(1598));
	//anagram("trauma", "matura");
	/*
	int a=5;
	if(porownanie(palindromliczba(57775)))
	{
		cout << "Palindrom" << endl;
	}
	else
	{
		cout << "Nie Palindrom";
	}
	string tekst = "kajak";
	if (porownanietekst(tekst))
	{
		cout << "Palindrom" << endl;
	}
	else
	{
		cout << "Nie Palindrom";
	}
	
	//char str = a+48;
	//cout << str;
	//cout << " XD" << endl;
	/*
	zadanko5(5);
	cout << endl;
	zadanko(5);
	cout << endl;
	vector<int>tab = (generuj(15, 32, 5));
	Wypisz(tab);
	cout << endl;
	
	cout << suma(tab);

	cout << endl;
	cout << "Zd3;" << endl;

	vector<int>tabdwa = podzielne(4);
	Wypisz(tabdwa);
	cout << endl;
	cout << suma(tabdwa);
	
	//struct dane s =  wczytaj();
	//delta(s);
	//obliczx(s);
	//wyswietlx(s);
	//cin >> a >> b;
	
	

	//cout << najwiekszywspolnydzielnik(256, 72) << endl;
	//cout <<" dzialaj prosze " << a * b / najwiekszywspolnydzielnik (a, b);
	cout << endl;

	//cout << potega(2, 3);


	/*
	cout << "silnia: " << silnia(5) << endl;
	
	cout << "Modulo bez dzielenia: ";
	dzieleniebezmodulo(5, 3);
	cout << "Liczba pierwsza: " << czyPierwsza(113) << endl;
	cout << "n namniejszych liczb pierwszych, ktorych suma jest rowna m: ";
	Wypisz(zadanie3(10, 3));
	cout << endl;
	cout << "n najmniejszych liczb podzielnych przez x: ";
	vector<int>tab = NWD(4,3);
	for (int i = 0; i < tab.size(); i++)
	{
		cout << tab[i] << ". ";
	}
	
	
	//vector<int>tab = { 8,3,1,5,4 };
	//cout << dlugoscLiczby(11) << endl;
	cout << endl;
	cout << "Zadanie z palindromem: ";
	if (palindromtekst("kajak"))
	{
		cout << "Palindromik";
	}
	else
	{
		cout << "Nie bałdzo";
	}

	cout << endl;

	if (palindrom(12321))
	{
		cout << "Palindromik";
	}
	else
	{
		cout << "Do cipy ten palindrom";
	}
	
	//cout << sumaD(tab, 8);
	*/
}


Copyrights 2014-2020 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.