----------------------------------------------------------------------
--        LABORATORIUM 1
----------------------------------------------------------------------

-- 1. Składnia polecenia SELECT
-- SELECT [DISTINCT] lista_wyrazen
--  FROM lista_identyfikatorow_tabel
--  [WHERE warunki]
--  [GROUP BY kryteria
--   [HAVING warunki]]
--  [ORDER BY kryteria [DESC]];

-- 2. Wybierz wszystko z tabeli studenci.
	select * from studenci;

-- 3. Pokaż atrybuty tabeli studenci.
	desc studenci;

-- 4. Wybierz nazwiska i imiona z tabeli studenci.
	select nazwisko, imiona from studenci;

-- 5. Pokaż atrybuty tabeli pracownicy.
	desc pracownicy;

-- 6. Podaj nazwiska pracowników i ich płacę.
	select nazwisko, placa from pracownicy;

-- 7. Podaj nazwiska i wartość dniówek pracowników.
	select nazwisko, placa/20 from pracownicy;

-- 8. Podaj nazwiska i roczną płacę pracowników.
	select nazwisko, placa*12 from pracownicy;

-- 9. Dodaj aliasy do poprzednich dwóch zapytań.
	select nazwisko, placa/20 as dniowka from pracownicy;
	select nazwisko, placa*12 as dniowka from pracownicy;

-- 10. Wypisz w postaci jednego łańcucha nazwisko pracownika i w jakim pracuje dziale.
	select nazwisko || ' pracuje w dziale nr ' || id_dzialu as "Praca w dziale" from pracownicy;

-- 11. Pokaż, które roczniki studentów wprowadzone są do tabeli studenci (bez powtórzeń).
	select distinct rok from studenci;

-- 12. Wyświetl nazwiska, imiona i rok studentów. Uporządkuj dane według rocznika, grupy, nazwiska, według różnych porządków.
	select nazwisko, imiona, rok from studenci order by rok, gr_dziekan, nazwisko;

-- 13. Wyświetl dane studentów z roku 3 i grupy 2.
	select * from studenci where rok=3 and gr_dziekan=2;

-- 14. Wyświetl dane studentów, którzy nie podali imienia ojca.
	select * from studenci where imie_ojca is null;

-- 15. Wyświetl nazwiska, imiona i roczniki studentów z lat: 3, 4, 5 (warunek zbuduj na kilka sposobów).
	select nazwisko, imiona, rok from studenci where rok=3 or rok=4 or rok=5;
	select nazwisko, imiona, rok from studenci where rok in(3,4,5);
	select nazwisko, imiona, rok from studenci where rok between 3 and 5;
	select nazwisko, imiona, rok from studenci where rok>=3 and rok<=5;
	select nazwisko, imiona, rok from studenci where rok>2 and rok<6;

-- 16. Wyświetl imiona i nazwiska studentek znajdujących się w tabeli student.
	select nazwisko, imiona from studenci where imiona like '%A';

-- 17. Wyświetl imiona i nazwiska studentow znajdujących się w tabeli student.
	select nazwisko, imiona from studenci where imiona not like '%A';

-- 18. Wyświetl dane wszystkich Marków, Maciejów i Marcinów.
	select * from studenci where imiona in('MAREK', 'MACIEJ', 'MARCIN');

-- 19. Wyświetl marki samochodów ciężarowych znajdujących się w tabeli pojazdy.
	select distinct marka from pojazdy where typ like '%CIEZ%';

-- 20. Wyświetl dane OLSZEWSKICH z tablicy studenci.
	select * from studenci where nazwisko like 'OLSZEWSK_';

-- 21. Wyświetl imiona studentów, które alfabetycznie mieszczą się w przedziale alfabetycznym od MA... do NO... .
	select imiona from studenci where imiona between 'MA%' and 'NO%' order by 1;
----------------------------------------------------------------------
--        LABORATORIUM 2
----------------------------------------------------------------------

-- 1. Ile studentek jest wpisanych do tabeli studenci?
	select count(*) from studenci where imiona like '%A';

-- 2. Ilu studentów jest wpisanych do tabeli studenci?	
	select count(*) from studenci where imiona not like '%A';

-- 3. Wyświetl dane Olszewskich z tablicy studenci.
	select nazwisko, imiona, rok from studenci where nazwisko like 'OLSZEWSK_';

-- 4. Wykonaj zadanie 3 korzystając z funkcji Lower().
	select nazwisko, imiona, rok from studenci where Lower(nazwisko) like 'olszewsk_';

-- 5. Ile jest różnych imion, a ile ogółem studentów w tablicy studenci?
	select count(distinct imiona) as "Rozne imiona", count(*) as "Wszyscy" from studenci;

----------------FUNKCJE NA TEKSTACH-----------------------------------

-- 6. Podaj imiona i nazwiska studentów w postaci pojedynczych łańcuchów. 
	select imiona || ' ' || nazwisko as "Osoba" from studenci;
	select Concat(concat(imiona,' '), nazwisko) as "Osoba" from studenci;

-- 7. Wyświetl pierwsze 3 litery nazwisk studentów z roku 3.
	select Substr(nazwisko, 1, 3) as "Pierwsze 3" from studenci where rok = 3;

-- 8. Wyświetl ostatnie 2 litery nazwisk studentów z roku 3.
	select Substr(nazwisko, -2) as "Ostatnie 2" from studenci where rok = 3;
 
-- 9. Wykonaj zadanie 8 korzystając z funkcji Length().
	select Substr(nazwisko, Length(nazwisko) - 1) as "Ostatnie 2" from studenci where rok = 3;

-- 10. Wyświetl nazwiska studentów tak, by pierwsza litera była duża, a pozostałe małe.
	select Substr(nazwisko, 1, 1) || Lower(Substr(nazwisko, 2)) from studenci;
	select Concat(Substr(nazwisko, 1, 1), Lower(Substr(nazwisko, 2))) from studenci;

-- 11. Zademonstruj działanie funkcji Ltrim() i Rtrim().
	select Ltrim('**345**57**', '*') from dual;
	select Rtrim('**345**57**', '*') from dual;

-- 12. Wyświetl te nazwiska studentów z roku trzeciego, których długość przekracza 6 znaków. Uporządkuj wynik od najdłuższego nazwiska do najkrótszego i w kolejności alfabetyczej.
	select nazwisko from studenci where rok = 3 and Length(nazwisko) > 6 order by Length(nazwisko) desc, 1;

-- 13. Zademonstruj działanie funkcji Instr().
	select Instr('abc345abc910', 'abc', 1, 1) from dual;

-- 14. Wypisz imiona studentów oraz podaj pzycję, na której w ich imieniu występuje po raz pierwszy litera A. Uporządkuj według drugiego wyrażenia.
	select distinct imiona, Instr(imiona, 'A', 1) as "Pozycja" from studenci where Instr(imiona, 'A', 1) <> 0 order by "Pozycja" desc;

-- 15. Zamień końcówkę nazwiska 'SKA' na 'SKI' używając funkcji Replace(), a następnie Trim().
 	select nazwisko, replace(nazwisko, 'SKA', 'SKI') as "Zamiana" from studenci where nazwisko like '%SKA';
 	select nazwisko, Trim(Trailing 'A' from nazwisko) || 'I' as "Zamiana" from studenci where nazwisko like '%SKA';
 
-- 16. Wykorzystując funckje Rpad() i Lpad() wypisz nazwiska studentów poprzedzone i zakończone pięcioma gwiazdkami.
 	select rpad(lpad(nazwisko, length(nazwisko) + 5, '*'), length(nazwisko) + 10, '*' ) as "Nazwisko" from studenci;
 
-- 17. Wypisz imiona studentów zawirające na trzeciej pozycji literę A budując warunek selekcji na trzy sposoby.
 	select distinct(imiona) from studenci where imiona like '__A%';
  	select distinct(imiona) from studenci where substr(imiona, 3, 1) = 'A';
  	select distinct(imiona) from studenci where instr(imiona, 'A', 3) = 3;

----------------FUNKCJE MATEMATYCZNE--------------------------------

-- 18. Wyświetl nazwiska, płacę podstawową i dodatkową pracowników, tam gdzie jej nie ma wpisując 0.
 	select nazwisko, nvl(placa, 0) as "Placa", nvl(prowizja, 0) as "Prowizja" from pracownicy;
 
-- 19. Podaj sumaryczną płacę pracowników (zaobserwuj wpływ wartości NULL na wynik).
 	select nazwisko, nvl(placa, 0) + nvl(prowizja, 0) as "Placa", placa + prowizja as "Placa 2" from pracownicy;
 
-- 20. O jaką kwotę odbiegają zarobki pracowników od średniej krajowej wynoszącej 33215.75 PLN.
 	select nazwisko, stanowisko, placa * 12 as "Placa", abs(placa * 12-33215.75) as "Odbiega" from pracownicy;
----------------------------------------------------------------------
--        LABORATORIUM 3
----------------------------------------------------------------------

----------------FUNKCJE MATEMATYCZNE--------------------------------

--1. Wyświetl nazwiska, płacę podstawową i dodatkową pracowników, tam gdzie jej nie ma wpisując 0. (Funkcja Nvl)
  select nazwisko, placa, nvl(dod_funkcyjny, 0) as Dodatek, nvl(prowizja, 0) as Prowizja from pracownicy;

--2. Podaj sumaryczną płacę (płaca, dodatki, prowizje) pracowników (zaobserwuj wpływ wartości NULL na wynik).
  select nazwisko, placa, dod_funkcyjny as Dodatek, prowizja as Prowizja, placa + dod_funkcyjny + prowizja as "DO WYPŁATY 1", placa + nvl(dod_funkcyjny, 0) + nvl(prowizja, 0) as "DO WYPŁATY 2" from pracownicy;

--3. O jaką kwotę odbiegają zarobki pracowników od średniej krajowej wynoszącej 3438.67 PLN?
  select nazwisko, placa, abs(placa - 3438.67) as "Rożnica" from pracownicy;

--4. Zaokrągl powyższy wynik do 1 miejsca po przecinku używając funkcji Round() i Trunc().
  select nazwisko, placa, abs(placa - 3438.67) as "Rożnica", Round(abs(placa - 3438.67), 1) as "Różnica 1", Trunc(abs(placa - 3438.67), 1) as "Rożnica 2" from pracownicy;

--5. Zaokrągl powyższy wynik do dziesiątek używając funkcji Round() i Trunc().
  select nazwisko, placa, abs(placa - 3438.67) as "Rożnica", Round(abs(placa - 3438.67), -1) as "Różnica 1", Trunc(abs(placa - 3438.67), -1) as "Rożnica 2" from pracownicy;

--6. Wylicz wartość wyrażenia 123.34*16, wylicz z niego pierwiastek, a nastepnie przetestuj na nim działanie funkcji Sqrt, Round, Trunc, Ceil i Floor (Wykorzystaj tabelę dual).
  select 123.34*16 as Wynik, sqrt(123.34*16) as pierwiastek, round(sqrt(123.34*16), 2) as zaokrąglenie, trunc(sqrt(123.34*16), 1) as obciecie, ceil(sqrt(123.34*16)) as sufit, floor(sqrt(123.34*16)) as podloga from dual;

----------------FUNKCJE OPERUJACE NA DATACH-------------------------

--W poleceniach nie dotyczących żadnej konkretnej tabeli wykorzystaj
--tabelę dual. Wartości dla przedziałów i znaczników czasowych
--wpisuj w apostrofach. Pamietaj o kolejności i separatorach zapisu
--'YYYY-MM-DD HH:MI:SS.p'

--7. Wyświetl aktualną datę i czas.
  select current_date, current_timestamp, sysdate, systimestamp from dual;

-- 8. Wyświetl przedział 10 lat i 10 miesięcy; 10 dni, 10 godzin, 10 minut, 10 sekund i 10/100 sekundy; oraz znacznik czasowy obejmujący łącznie oba te przedziały (Wykorzystaj INTERVAL oraz TIMESTAMP).
  select interval '10-10' year to month from dual;
  select interval '10 10:10:10.1' day to second from dual;

-- 9. Jaka data będzie za 100 dni, a jaka była 100 dni temu?
  select current_date+100, current_date-100, sysdate+100, sysdate-100 from dual;

-- 10. Jaka data będzie za 10 lat, 10 miesięcy, 10 lat i 10 miesięcy? (tym razem dodaj przedział).
  select sysdate as "Dzisiaj", Add_months(sysdate, 10) as "Za 10 miesiecy", sysdate + interval '10' year as "10 lat", sysdate + interval '10-10' year to month as "Za 10 miesiecy i 10 lat" from dual;

-- 11. Wyświetl datę i czas jaki będzie za 10 dni, 10 godzin i 10 minut (SYSTIMESTAMP i INTERVAL).
  select systimestamp, systimestamp + interval '10 10:10' day to minute from dual;

-- 12. Wyświetl przedział czasowy występujący pomiędzy dwoma znacznikami czasowymi (TIMESTAMP). Przedział dni do sekund i przedzial lat do miesiecy.
  select timestamp '11-11-11 11:11:11.11' - timestamp '10-10-10 10:10:10.10' from dual;
  select (timestamp '11-11-11 11:11:11.11' - timestamp '10-10-10 10:10:10.10') year to month from dual;

-- 13. Wyświetl aktualny rok i aktualną sekundę. (Extract)
  select extract(year from sysdate), extract(second from systimestamp) from dual;

-- 14. Jaka data będzie za 7 miesięcy? (Add_months)
  select add_months(sysdate, 7) from dual;

-- 15. Jaki będzie ostatni dzień tego miesiąca? (Last_day)
  select last_day(sysdate) from dual;

-- 16. Obetnij i zaokrągl aktualną datę, co do miesięcy. (Trunc, Round)
  select sysdate, round(sysdate, 'MM') as "ROUND", trunc(sysdate, 'MM') as "TRUNC" from dual;

-- 17. Wyświetl nazwisko, imię oraz wiek studentów z roku 3, grupy 2, porządkując dane według wieku i nazwisk. (Months_between)
  select nazwisko, imiona, trunc(Months_between(sysdate, data_urodzenia)/12) as "WIEK" from studenci where rok = 3 and gr_dziekan = 2 order by 3, 1;
 
---------------FUNKCJE KONWERTUJACE---------------------------------

-- 18. Konwertuj aktualny znacznik czasowy do daty. (Cast)
  Select Cast(systimestamp as date) as "DATA" from dual;

-- 19. Konwertuj konkatenację łańcuchów '12' i '123' na liczbę i odejmij od niej 1. W następnych zadaniach wykorzystaj funkcję To_char z odpowiednimi maskami wpisywanymi w apostrofach.
  select to_number('12' || '123') - 1 from dual;

-- 20. Wyświetl napis '12 malp' używając cyfr rzymskich. 
  select Trim(to_char(12, 'RM') || ' ' || 'małp') as "DWANAŚCIE MAŁP" from dual;

-- 21. Wyświetl datę w innym formacie niż domyślny (zmień separatory, miesiące na liczby rzymskie itp.) 
  select to_char(sysdate, 'DD-') || Trim(to_char(sysdate, 'RM')) || to_char(sysdate, '-YY') as "DATA" from dual;

-- 22. Wyświetl aktualne stulecie.
  select to_char(sysdate, 'CC') as wiek from dual;

-- 23. Wyświetl aktualne stulecie cyframi rzymskimi.
  select to_char(to_char(sysdate, 'CC'), 'RM') as wiek from dual;

-- 24. Wyswietl dzisiejszą datę w postaci: środa, 14 marzec 2012 roku.
  select to_char(sysdate, 'day, dd month yyyy') from dual;

-- 25. Wyświetl jaki dzień tygodnia będzie ostatniego dnia tego miesiąca. 
  select to_char(last_day(sysdate), 'Day') as "Ostatni dzień miesiaca" from dual;
 
-- 26. Wyświetl ile miesięcy mineło od '20-01-04'.
  select trunc(months_between(sysdate, to_date('2004-01-20', 'YYYY-MM-DD'))) as "Ile minelo" from dual;

-- 27. Wyświetl jaki dzień tygodnia i który kwartał roku był '1-09-1939'.
  select to_char(to_date('1939-09-01', 'YYYY-MM-DD'), 'Day, Q') as "Dzień tygodnia, kwartal" from dual;

-- 28. Podaj Ilu studentów urodziło się w niedzielę.
  select count(*) as "W niedziele" from studenci where Trim(to_char(data_urodzenia, 'Day')) = 'Niedziela';
	
--------------POZOSTALE FUNKCJE--------------------------------------- 

-- 29. Wyświetl nazwiska, stanowiska, place podstawową oraz dodatkową pracowników, jeżeli któs nie otrzymuje dodatku wyświetl 0. Użyj funkcji Nvl oraz Decode.
  select nazwisko, stanowisko, placa, nvl(dod_funkcyjny, 0) as "DODATEK FUNKCYJNY", decode(prowizja, null, 0) from pracownicy;

-- 30. Wyświetl nazwę i identyfikator swojego konta. (User, Uid)
  select user, uid from dual; 
----------------------------------------------------------------------
--        LABORATORIUM 4
----------------------------------------------------------------------

--------------POZOSTALE FUNKCJE--------------------------------------- 

--1. Wyświetl nazwiska, stanowiska, place podstawową oraz dodatkową pracowników, jeżeli któs nie otrzymuje dodatku wyświetl 0. Użyj funkcji nvl oraz Decode.
  select nazwisko, stanowisko, placa, nvl(dod_funkcyjny, 0) as "DODATEK FUNKCYJNY", decode(prowizja, null, 0) from pracownicy;

--2. Wyświetl nazwę i identyfikator swojego konta.
  select user, uid from dual; 

-------------------GRUPOWANIE I FUNKCJE AGREGUJACE-------------------

--3. Podaj ilu studentów jest wpisanych do bazy.
  select count(*) from studenci;

--4. Ile wynosi minimalna placa w tabeli pracownicy?
  select min(placa) from pracownicy;

--5. Podaj ilu studentów jest wpisanych do bazy z każdego roku studiów.
  select rok, count(*) from studenci group by rok order by rok;

--6. Podaj ilu pracowników pracuje w każdym dziale.
  select id_dzialu, count(*) as ilosc from pracownicy group by id_dzialu order by ilosc desc;

--7. Podaj ilu studentów na każdym roku urodziło się w maju.
  select rok, count(*) as "Ilosc urodzonych w maju" from studenci where trim(to_char(data_urodzenia, 'Month')) = 'Maj' group by rok;

--8. Podaj ile nazwisk studentów zaczyna się na poszczególne litery alfabetu
  select substr(nazwisko,1,1), count(*) from studenci group by substr(nazwisko,1,1) order by 2 desc;
 
--9. Podaj daty urodzenia najstarszych studentów z każdego roku.
  select rok, min(data_urodzenia) from studenci group by rok;
 
--10. Ilu studentów urodziło się każdego dnia tygodnia?
  select to_char(data_urodzenia, 'Day'),count(*) from studenci group by to_char(data_urodzenia, 'Day') order by 2 desc;

--11. Ile wynosi najdłuższa długość nazwiska na każdym roku?
  select rok, max(Length(nazwisko)) from studenci group by rok;
 
--12. Ile pieniędzy każdy dział wydaje miesięcznie na pracowników.?
  select id_dzialu, sum(placa) + sum(nvl(dod_funkcyjny, 0)) + sum(nvl(prowizja, 0)) from pracownicy group by id_dzialu;

--13. Podaj typy samochodów oraz ich maksymalną, średnią i minimalną pojemność, ale tylko dla tych typów, których średnia pojemność jest większa od 1500. 
  select typ, max(pojemnosc), avg(pojemnosc), min(pojemnosc) from pojazdy group by typ having avg(pojemnosc) > 1500;

--14. Podaj liczebność poszczególnych grup dziekańskich na każdym roku studiów, na kierunku informatyka, ogranicz wyświetlane wyniki do grup posiadających powyżej 30 studentów.
  select rok, gr_dziekan, count(*) from studenci where kierunek = 'Informatyka' group by rok, gr_dziekan having count(*) > 30 order by 1, 2;

--15. Ile jest samochodów każdej marki w każdym typie?
  select typ, marka, count(*) from pojazdy group by typ, marka;
 
--16. Podaj ilu studentów urodziło się każdego roku, w każdym miesiącu.
  select extract(year from data_urodzenia), extract(month from data_urodzenia), count(*) from studenci group by extract(year from data_urodzenia), extract(month from data_urodzenia) order by 1, 2;
 
--17. Ilu pracowników zatrudnia każdy dział, na każdym etacie?
  select id_dzialu, stanowisko, count(*) from pracownicy group by id_dzialu, stanowisko oreder by 1, 2;

--18. Znajdz minimalną sumę płac pracowników w poszczególnych działach.
  select id_dzialu, min(placa + nvl(dod_funkcyjny, 0) + nvl(prowizja, 0)) as minimalna from pracownicy group by id_dzialu order by 1;

--------------ROZSZERZENIE GRUPOWANIA----------------------------------

--19. Ilu jest studentów na każdym roku, w każdej grupie? Użyj rozszerzeń grupowania: Rollup, Cube, Grouping Sets.
  select rok, gr_dziekan, count(*) from studenci group by rollup(rok, gr_dziekan) order by rok, gr_dziekan;
  select rok, gr_dziekan, count(*) from studenci group by cube(rok, gr_dziekan) order by rok, gr_dziekan;
  select rok, gr_dziekan, count(*) from studenci group by grouping sets(rok, gr_dziekan) order by rok, gr_dziekan;

--20. Do powyższego zapytania użyj funkcji Grouping by pokazać, który atrybut został "zwinięty".
  select grouping(rok), rok, grouping(gr_dziekan), gr_dziekan, count(*) from studenci group by grouping(rok), rok, grouping(gr_dziekan), gr_dziekan;

--21. Używając Grouping Sets oraz funckji Decode i Grouping, utwórz zestawienie liczebności grup dziekańskich, lat oraz wszystkich studentów, w miejsca pustych pól wstawiając odpowiednie konmentarze "wszystkie lata", "wszystkie grupy".
  select grouping(rok), grouping(gr_dziekan), count(*) from studenci group by grouping sets ((rok, gr_dziekan), ());
----------------------------------------------------------------------
--        LABORATORIUM 5
----------------------------------------------------------------------

-------------------OPERATORY ZBIOROWE-----------------------------------

-----------------------SUMA-----------------------------------------------

--1. Wybierz nazwisko i place pracownika, oraz dodaj komentarz, czy pracownik zarabia powyzej, ponizej czy rowno z srednia krajowa, (ponownie z operatorem CASE).
  select nazwisko, placa, 'Ponizej 2000' as Prog from pracownicy where placa < 2000 union
select nazwisko, placa, 'Rowno 2000' from pracownicy where placa = 2000 union
select nazwisko, placa, 'Powyzej 2000' from pracownicy where placa > 2000 order by 2;

  select nazwisko, placa,
case
when placa < 2000 then 'Ponizej 2000'
when placa = 2000 then 'Rowno 2000'
when placa > 2000 then 'Powyzej 2000'
end as Prog
from pracownicy order by 2;

---------------------ROZNICA---------------------------------------------

--2. Podaj identyfikator dzialu, ktory nie zatrudnia pracownikow.
  select id_dzialu from dzialy minus select id_dzialu from pracownicy;

--------------------PRZECIECIE-----------------------------------------

--3. Podaj wspolne stanowiska dla dzialu 20 i 30.
  select stanowisko from pracownicy where id_dzialu = 20 intersect select stanowisko from pracownicy where id_dzialu = 30;

---------------------------ZLACZENIA------------------------------------

DESC dzialy;
DESC stanowiska;
SELECT * FROM pracownicy;
SELECT * FROM dzialy;
SELECT * FROM stanowiska;

-----------------------ILOCZYN KARTEZJANSKI-----------------------------

--4. Dokonaj złączenia na tablicach dzaily i pracownicy.
  select * from dzialy cross join pracownicy;

-----------------------ZLACZENIA ROWNOSCIOWE-----------------------

--5. Dokonaj ponownego złączenia tym razem dla warunku równości pól przechowujących identyfikator działu.
  select * from pracownicy, dzialy where (pracownicy.id_dzialu = dzialy.id_dzialu);

--6. Wypisz pracowników, nazwy działów w jakich pracują, oraz jakie są siedziby ich zespołów.
  select nazwisko,nazwa,siedziba,id_dzialu from pracownicy join dzialy using(id_dzialu);

--7. Podaj nazwy działów oraz ilu pracowników w nich pracuje.
  select nazwa, p.id_dzialu, count(*) from pracownicy p join dzialy d on(p.id_dzialu=d.id_dzialu) group by nazwa, p.id_dzialu;
  select nazwa, id_dzialu, liczba from dzialy join (select id_dzialu, count(*) as liczba from pracownicy group by id_dzialu) using(id_dzialu);
  select nazwa, d.id_dzialu, liczba from dzialy d join (select id_dzialu,count(*) as liczba from pracownicy group by id_dzialu) p on(d.id_dzialu = p.id_dzialu);

--8. Podaj identyfikatory i nazwy działów oraz kwotę jaką miesięcznie poświęcają na wszystkie płace.
  select id_dzialu, nazwa, sum(placa + nvl(dod_funkcyjny, 0) + nvl(prowizja, 0)) as suma from pracownicy join dzialy using(id_dzialu)group by id_dzialu, nazwa;
  select id_dzialu, nazwa, kwota from dzialy join(select id_dzialu, sum(placa + nvl(dod_funkcyjny, 0) + nvl(prowizja, 0)) as kwota from pracownicy group by id_dzialu) using(id_dzialu);
  select d.id_dzialu, nazwa, kwota from dzialy d join(select id_dzialu, sum(placa + nvl(dod_funkcyjny, 0) + nvl(prowizja, 0)) as kwota from pracownicy group by id_dzialu) p on(d.id_dzialu = p.id_dzialu);

-----------------------ZLACZENIE NATURALNE------------------------------

--9. Wyświetl wszytskie dane z tablic pracownicy i działy wykorzystując złączenie naturalne.
  select * from pracownicy natural join dzialy; 

--10. Wyświetl nazwy i minimalne płace w działach (wykorzystaj złączenie naturalne).
  select nazwa, placa_min from dzialy natural join stanowiska; 

-----------------------ZLACZENIA ZEWNETRZNE---------------------------

--11. Wyświetl nazwiska pracowników, w jakich działach pracują i na jakich stanowiskach. Przetestuj na zapytaniu złączenia zewnętrzne.
  select nazwisko, nazwa, stanowisko from pracownicy p join dzialy d on(p.id_dzialu=d.id_dzialu);
  select nazwisko, nazwa, stanowisko from pracownicy p right join dzialy d on(p.id_dzialu=d.id_dzialu);
  select nazwisko, nazwa, stanowisko from pracownicy p left join dzialy d on(p.id_dzialu=d.id_dzialu);

-----------------------ZLACZENIA NIEROWNOSCIOWE-------------------------

--12. Wyświetl nazwiska pracowników ich stanowiska i place, oraz w jakich widelkach placowych innych stanowisk miesci sie ich placa. 
  select nazwisko, stanowisko, placa, kategoria from pracownicy, taryfikator where (placa between od and do);
  select nazwisko, stanowisko, placa, kategoria from pracownicy p join taryfikator t on (p.placa between t.od and t.do);

-----------------------SAMOZLACZENIE------------------------------------

--13. Wyświetl nazwiska pracowników, a obok nazwiska ich kierowników.
  select p.nazwisko, d.nazwisko as kierownik from pracownicy p join pracownicy d on(p.kierownik = d.nr_akt);

--14. Do powyższego zapytania dołącz także tych, którzy nie mają szefów.
  select p.nazwisko, d.nazwisko as kierownik from pracownicy p left join pracownicy d on(p.kierownik = d.nr_akt);

--------------------ZLACZENIA WIELU TABEL---------------------------------

--15. Podaj nazwiska, nazwe dzialu, place, oraz minimalna i maksymalna place jaka moze zarobic pracownik na swoim stanowisku, jednakże tylko dla tych stanowisk, dla których płaca minimalna jest większa niż 1500PLN, a płaca maksymalna mniejsza niż 3500PLN.
  select nazwisko, nazwa, placa, placa_min, placa_max from pracownicy natural join dzialy natural join stanowiska where placa_min > 1500 and placa_max < 3500;
----------------------------------------------------------------------
--        LABORATORIUM 6
----------------------------------------------------------------------

-------------------PODZAPYTANIA-------------------------------------------

--------------- na liscie wyrazen-----------------------------------------

--1. Podaj nazwisko pracownika, jego place, oraz ile wynosi roznica miedzy jego placa a srednia placa w firmie.
  select nazwisko, placa, abs(round((select avg(placa) from pracownicy) - placa, 2)) from pracownicy;
  
--2. Ile lat minelo miedzy zatrudnieniem pierwszego i ostatniego pracownika.
  select trunc(months_between((select max(data_zatr) from pracownicy), (select min(data_zatr) from pracownicy)) / 12) from dual;

-------------- w klauzuli FROM -------------------------------------------

--3. Podaj nazwiska pracowników i średnią płacę w ich działach.
  select nazwisko, srednia from pracownicy natural join (select id_dzialu, round(avg(placa),2) as srednia from pracownicy group by id_dzialu);

-------------- w klauzuli WHERE ------------------------------------------

--4. Podaj nazwisko, stanowisko i płacę pracownika, który zarabia najmniej.
  select nazwisko, stanowisko, placa from pracownicy where placa = (select min(placa) from pracownicy);
  
--5. Podaj nazwiska, stanowiska i płace pracowników, którzy zarabiają poniżej średniej w firmie.
  select nazwisko, stanowisko, placa from pracownicy where placa < (select avg(placa) from pracownicy);
  
--6. Wypisz dane osób z grupy studenta o nazwisku podanym parametrem.	
  select * from studenci where gr_dziekan = (select gr_dziekan from studenci where nazwisko like '&nazwisko');
  
--7. Podaj nazwiska i płace pracowników, którzy zarabiają więcej niż którykolwiek pracownik z działu 30.
  select nazwisko, placa from pracownicy where placa > (select min(placa) from pracownicy where id_dzialu = 30);
  
--8. Podaj nazwiska i płace pracowników, którzy zarabiają więcej niż wszyscy pracownicy z zespołu 30.
  select nazwisko, placa from pracownicy where placa > (select max(placa) from pracownicy where id_dzialu = 30);
  
--9. Wyświetl nazwiska, datę zatrudnienia oraz numery działów pracowników najdłużej pracujących w każdym dziale. Wynik uporządkuj według numerów działów.
  select nazwisko, data_zatr, id_dzialu from pracownicy where data_zatr in (select min(data_zatr) from pracownicy group by id_dzialu) order by 3;
  
-------------- w klauzuli HAVING -----------------------------------------

--10. Który rok jest najliczniejszy pod względem liczby kobiet?
  select rok, count(*) from studenci where imiona like '%A' group by rok having count(*) = (select max(count(*)) from studenci where imiona like '%A' group by rok);
  
--11. W którym kwartale zatrudniono najwięcej pracowników?
  select to_char(data_zatr, 'Q'), count(*) from pracownicy group by to_char(data_zatr, 'Q') having count(*) = (select max(count(*)) from pracownicy group by to_char(data_zatr, 'Q'));
  
--12. Od jakiej litery najczęściej rozpoczynają się imiona studentów.
  select substr(imiona, 1, 1), count(*) from studenci group by substr(imiona, 1, 1) having count(*) = (select max(count(*)) from studenci group by substr(imiona, 1, 1));

--13. Podaj identyfikator i nazwę działu, który wydaje najwięcej na płace.
  select id_dzialu, nazwa from dzialy group by id_dzialu, nazwa having id_dzialu = (select id_dzialu from pracownicy group by id_dzialu having max(placa) = (select max(max(placa)) from pracownicy group by id_dzialu));
  
-----------------PODZAPYTANIA SKORELOWANE------------------------------------

--14. Wypisz identyfikator działu, nazwisko i płacę pracowników, którzy zarabiają więcej niż wynosi średnia płaca w ich dziale.
  select id_dzialu, nazwisko, placa from pracownicy p where placa > (select avg(placa) from pracownicy p2 where p.id_dzialu = p2.id_dzialu);

--15. Wypisz nazwę działu i średnią płacę dla jego pracowników.
  select nazwa, (select avg(placa) from pracownicy p where p.id_dzialu = d.id_dzialu) from dzialy d;
  
--16. Wypisz nazwiska, stanowiska, place, staz pracy oraz nazwe dzialu, pracownikow, ktorzy w danym dziale zarabiaja najmniej.
  select nazwisko, stanowisko, placa, Trunc(Months_between(Sysdate, data_zatr)/12) as "staz pracy", nazwa from pracownicy p join dzialy d on(p.id_dzialu = d.id_dzialu) where placa = (select min(placa) from pracownicy where p.id_dzialu = id_dzialu);

--17. Podaj nazwiska szefów.
  select nazwisko from pracownicy p where exists (select * from pracownicy where kierownik = p.nr_akt);

--18. Podaj identyfikator i nazwę działu, który nie zatrudnia pracowników.
  select id_dzialu, nazwa from dzialy d where not exists (select id_dzialu from pracownicy where d.id_dzialu = id_dzialu);

--19. Wypisz nazwiska studentow, ktore sie powtarzaja
  select nazwisko from studenci s where 1 < (select count(*) from studenci where nazwisko = s.nazwisko);

--20. Wypisz wszystkich pracownikow oprocz tego, ktory zarabia najmniej  
  select nazwisko, placa from pracownicy p where 1 < (select count(placa) from pracownicy where placa <= p.placa);
------------------------------------------------------------------------
--             LABORATORIUM 7
------------------------------------------------------------------------

---------------------------------MIX---------------------------------- 

--1. Dla każdego pracownika wyświetl zdanie "Xxxx pracuje na stanowisku: yyyy", gdzie Xxxx to nazwisko pracownika pisane z dużej litery, zaś yyyy to jego stanowisko pisane malymi literami. Otrzymanemu polu nadaj alias opis.
  select upper(substr(nazwisko, 1, 1)) || lower(substr(nazwisko, 2)) || ' pracuje na stanowisku: ' || lower(stanowisko) as opis from pracownicy;

--2. Wyświetl nazwisko pracownika i jego roczny dochód, uwzgledniając dodatki i prowizje. 
  select nazwisko, (placa + nvl(dod_funkcyjny, 0) + nvl(prowizja, 0))*12 as roczny from pracownicy;

--3. Wyświetl nazwiska pracowników oraz identyfikatory działów, dla których dodatek funkcyjny jest wyższy niż dziesiąta część ich płacy podstawowej.
  select nazwisko, id_dzialu from pracownicy where nvl(dod_funkcyjny, 0) > placa/10;

--4. Wyświetl nazwiska pracowników oraz ile dni minęło od ich zatrudnienia, a także przedział czasowy (lata i miesiace) pokazujący ile pracuje dany pracownik.
  select nazwisko, trunc(sysdate - data_zatr) as dni from pracownicy; 		--brakuje przedzialu;

--5. Czy któryś z pracowników został zatrudniony w niedzielę?
  select nazwisko from pracownicy where to_char(data_zatr, 'D') = 7;

--6. Ilu studentów z Twojej grupy zostało wpisanych do bazy?
  select count(*) from studenci where gr_dziekan = 1;

--7. Ilu studentów nosi to samo imię co ojciec?
  select count(*) from studenci where imiona = imie_ojca;

--8. Wyświetl nazwisko pracownika, datę jego zatrudnienia w formacie 'dzień tygodnia, dzień miesiąc rok' oraz płacę w formacie czterech cyfr przed przecinkiem i dwóch po przecinku. Użyj odpowiednich aliasów.
  select nazwisko, trim(to_char(data_zatr, 'Day')) || to_char(data_zatr, ', DD MM YYYY') as zatrudniony, to_char(placa, '9999.99') as placa from pracownicy; 

--9. Wyświetl nazwiska pracowników, a obok wygenerowany dla nich identyfikator składający się z identyfikatora działu, dwóch liter nazwiska oraz dwóch liter stanowiska, polu nadaj alias ID.
  select nazwisko, id_dzialu || substr(nazwisko, 1, 2) || substr(stanowisko, 1, 2) as "ID" from pracownicy; 

--10. Podaj uporządkowane numery działów oraz ile wynosi w każdym z nich średnia płaca, zaokrągl wynik do drugiego miejsca po przecinku.
  select id_dzialu, to_char(round(avg(placa), 2), '9999.99') as srednia from pracownicy group by id_dzialu order by 1;

--11. Podaj minimalną i maksymalną płacę pracowników, oraz różnicę między nimi.
  select max(placa), min(placa), max(placa)-min(placa) from pracownicy;

--12. Wyświetl identyfikatory działów, które zatrudniają więcej niż trzech pracowników. Pomiń pracowników bez przydziału. Wynik uporządkuj wg malejącej liczby pracowników.
  select id_dzialu from pracownicy where id_dzialu is not null group by id_dzialu having count(*) > 3 order by count(*) desc;

--13. Wyświetl średnie pensje w ramach poszczególnych stanowisk i liczbę pracowników zatrudnionych na danym stanowisku. Uwzględnij tylko tych pracowników, którzy zostali zatrudnieni od 1990 roku.
  select stanowisko, avg(placa), count(*) from pracownicy where data_zatr > to_date('01-01-1990', 'DD-MM-YYYY') group by stanowisko;

--14. Dla każdego kierownika wyświetl pensję najgorzej zarabiającego podwładnego oraz ilu ma pod sobą podwładnych. Wynik uporządkuj według malejącej płacy. 
  select k.nazwisko, count(*), min(p.placa) from pracownicy p join pracownicy k on (p.kierownik = k.nr_akt) group by k.nazwisko order by 3 desc;

--15. Sprawdź, które nazwiska na liście studentów się powtarzają i ile razy.
  select nazwisko, count(*) from studenci group by nazwisko having count(*) > 2;

--16. Podaj ile jest kobiet na każdym roku studiów, pomiń dane nie zawierające roku, wynik uporządkuj według malejącej liczby studentek.
  select rok, count(*) from studenci where imiona like '%A' and rok is not null group by rok order by 2 desc;

--17. Wyświetl ile jest sztuk samochodów osobowych w każdym kolorze. Pomiń kolor 'NIEUSTALONY'. Wyświetl tylko te kolory, w których występuje więcej niż sto samochodów, uporządkuj wynik według malejącej liczebności.
  select kolor, count(*) from pojazdy where kolor != 'NIEUSTALONY' and typ = 'SAM.OSOBOWY' group by kolor having count(*) > 100;

--18.Wyswietl wszystkie kombinacje imion zaczynajacych sie na litere 'E' z imionami zaczynajacymi sie na litere 'W'.
  select distinct(imiona) from studenci where substr(imiona, 1, 1) = 'E' or substr(imiona, 1, 1) = 'W';

--19.Na jakich stanowiskach zatrudniaja pracowników poszczególne działy (podaj nazwy stanowisk i nazwy dzialow)?
  select nazwa, stanowisko from dzialy join pracownicy using(id_dzialu);

--20.Wyswietl nazwiska pracownikow i na ktorym poziomie taryfikatora miesci sie ich placa.
  select nazwisko, kategoria from pracownicy join taryfikator on (placa between od and do);

--21. Ilu każdy z szefów ma podwładnych.
  select s.nazwisko, count(*) from pracownicy p join pracownicy s on (p.kierownik = s.nr_akt) group by s.nazwisko;

--22. Podaj dane najmłodszego studenta.
  select * from studenci where data_urodzenia = (select max(data_urodzenia) from studenci) order by data_urodzenia;

--23. Podaj nazwisko dyrektora, który został zatrudniony najpozniej spośród dyrektorów.
  select nazwisko from pracownicy where stanowisko = 'DYREKTOR' and data_zatr = (select max(data_zatr) from pracownicy where stanowisko = 'DYREKTOR');

--24. Wyswietl identyfikator dzialu, nazwisko pracownika, place i kwote o jaka odbiega jego placa od sredniej placy w zespole (z dokladnoscia do dwoch miejsc po przecinku), wynik uporzadkuj wedlug identyfikatora dzialu i odchylki od sredniej.
  select id_dzialu, nazwisko, placa, srednia - placa from pracownicy natural join (select id_dzialu, round(avg(placa), 2) as srednia from pracownicy group by id_dzialu) order by 1, 4; 

--25. Wypisz nazwiska, imiona i rok studentów, których imię ma średnią długość.
  select nazwisko, imiona, rok from studenci where length(nazwisko) = (select round(avg(length(nazwisko))) from studenci);

--26. Jakiego koloru auta osobowe najchetniej kupuja wlasciciele o imieniu Marianna (kolor nie moze byc nieustalony).
  select kolor, count(*) from pojazdy join kierowcy on (wlasciciel = id_kier) where kolor != 'NIEUSTALONY' and typ = 'SAM.OSOBOWY' and imie = 'MARIANNA' group by kolor having count(*) = (select max(count(*)) from pojazdy join kierowcy on (wlasciciel = id_kier) where kolor != 'NIEUSTALONY' and typ = 'SAM.OSOBOWY' and imie = 'MARIANNA' group by kolor);

insert into pracownicy values (9781, 'PARMOWSKI', 'AKWIZYTOR', 9235, sysdate, null, 1150, null, null, 70);
insert into pracownicy values (9782, 'CIESZKOWSKI', 'LABORANT', 9332, sysdate + 12, null, 1200, null, null, null);
insert into pracownicy (nr_akt, nazwisko, stanowisko, data_zatr, placa) values (9783, 'BIDULA', 'PRAKTYKANT', sysdate, (select placa_min from stanowiska where stanowisko='PRAKTYKANT'));
insert into stanowiska (stanowisko, placa_min, placa_max) (select 'GŁÓWNY' || stanowisko, placa_min + 500, placa_max + 1000 from stanowiska where stanowisko in ('TECHNOLOG', 'LOGISTYK', 'OPERATOR'));
rollback;
update pracownicy set stanowisko = 'LABORANT', placa = placa * 1.1, id_dzialu = 50 where nr_akt = 9780;
update pracownicy set dod_funkcyjny = nvl(dod_funkcyjny,0) + 0.1 * (select min(placa) from pracownicy) where nr_akt in (select distinct kierownik from pracownicy);
delete from pracownicy where nr_akt = 9780;
delete from pracownicy where stanowisko = 'LOGISTYK' and data_zatr = (select max(data_zatr) from pracownicy where stanowisko='LOGISTYK');
create table lista_plac(nr_akt,nazwisko,placa) as select nr_akt, nazwisko, placa+nvl(dod_funkcyjny,0)+nvl(prowizja,0) from pracownicy;
select * from cat;
alter table lista_plac add constraint lista_nr_pk primary key (nr_akt);
select * from user_constraints;

create table projekty(
 id_projektu number(5) constraint projekt_id_u unique,
 nazwa varchar2(100),
 budzet numeric(10,2),
 termin_zak date,
 szef constraint projekt_szef_fk references pracownicy(nr_akt)
 --szef number(4) constraint proj_nr_fk references pracownicy(nr_akt)
 --szef number(4), constraint projekt_szef_fk foreign key (szef) references pracownicy(nr_akt)
);
----------------------------------------------------------------------
--        LABORATORIUM TRANSAKCJI
----------------------------------------------------------------------

--------------------------WSPOLBIEZNOSC-------------------------------

-- Transakcja - zespol operacji w bazie danych charakteryzujacych sie
-- atomowoscia, spojnoscia, izolacja i trwaloscia.
-- Transakcje mozemy rozpoczac poprzez rozpoczecie nowej sesji lub zakonczenie 
-- poprzedniej transakcji.
-- Transakcje mozemy zakonczyc jawnie lub niejawnie. Jawnie - przez polecenia 
-- COMMIT (zatwierdzenie) lub ROLLBACK (wycofanie), niejawnie - poprzez 
-- zakonczenie sesji lub wykonanie polecen DDL lub DCL (zatwierdzenie), 
-- a takze przez awarie (wycofanie).
-- Transakcje mozna podzielic na czesci poprzez nalozenie punktow 
-- bezpieczenstwa SAVEPOINT nazwa_punktu; (taki punkt mozna usunac poprzez 
-- polecenie RELEASE SAVEPOINT nazwa_punktu;). Dzieki takiemu podzialowi 
-- istnieje mozliwosc powrotu do okreslonego momentu transakcji (ROLLBACK TO 
-- [SAVEPOINT nazwa_punktu;]). Taki powrot nie zakancza transakcji.
-- Izolacje transakcji od siebie uzyskuje sie przez polecenie:
-- SET TRANSACTION IZOLATION LEVEL {READ UNCOMMITTED | READ COMMITTED | 
-- REPEATABLE READ | SERIALIZABLE}; (W Oracle jedynie read committed 
-- i serializable)
-- Dla sesji w Oracle:
-- ALTER SESSION SET ISOLATION_LEVEL = {READ COMMITED | SERIALIZABLE};
-- Tryb transakcji:
-- SET TRANSACTION {READ WRITE | READ ONLY};


--1. Rozpocznij nową transakcję.
COMMIT:
--2. Zwieksz place pracownikowi z numerem 8901 o 500 zlotych.
UPDATE pracownicy SET placa = placa + 500 WHERE nr_akt = 8901;
--3. Utworz punkt zachowania.
SAVEPOINT s1;
--4. Zwieksz o 10% dodatek funkcyjny pracownikowi z numerem 8902;
UPDATE pracownicy SET dod_funkcyjny = 1.1*dod_funkcyjny WHERE nr_akt = 8902;
--5. Utworz punkt zachowania.
SAVEPOINT s2;
--6. Usun pracownika o numerze 9120.
DELETE FROM pracownicy WHERE nr_akt = 9120;
--7. Wycofaj sie do pierwszego punktu bezpieczenstwa i obejrzyj zawartosc 
-- tabeli pracownicy.
ROLLBACK TO SAVEPOINT s1;
--8. Sprobuj wycofac sie do drugiego punktu zachowania.
ROLLBACK TO SAVEPOINT s2;
--9. Wycofaj cala transakcje.
ROLLBACK;
--10. Rozpocznij nową transakcję.
COMMIT;
--11. Usun pracownika o numerze 9120.
DELETE FROM pracownicy WHERE nr_akt = 9120;
--12. Utworz punkt bezpieczenstwa.
SAVEPOINT s1;
--13. Zmien nazwe atrybutu dod_funkcyjny na placa_dod w tabeli pracownicy.
ALTER TABLE pracownicy RENAME COLUMN dod_funkcyjny TO placa_dod;
--14. Sprobuj wycofac sie do punktu bepieczenstwa.
ROLLBACK TO SAVEPOINT s1;
--15. Uruchom dwie sesje tego samego uzytkownika. W jednej z nich podwyzsz
-- place o 10% pracownikowi z numerem 8902, w drugiej obniz o 10%. Co dzieje sie
-- w drugiej sesji? Zatwierdz zmiany w pierwszej sesji. Odczytaj place 
-- pracownika w obu sesjach. Zatwierdz transakcje w drugiej. Odczytaj place 
-- w pierwszej sesji.
-- I sesja              			| II sesja
UPDATE pracownicy SET placa=placa*1.1 	| UPDATE pracownicy SET placa=placa*0.9
 WHERE nr_akt = 8902;        		|  WHERE nr_akt = 8902;
------------------------------------------------------------------------------
COMMIT;                		|
SELECT placa FROm pracownicy     	|SELECT placa FROm pracownicy     
 WHERE nr_akt = 8902;        		| WHERE nr_akt = 8902;
                   			|COMMIT;
------------------------------------------------------------------------------
SELECT placa FROm pracownicy     	|
 WHERE nr_akt = 8902;        		|
------------------------------------------------------------------------------
--16. Rozpocznij nowe transakcje w obu sesjach. W pierwszej sesji ustaw poziom
-- izolacji transakcji na uszeregowany i odczytaj informacje o pracownikach.
-- W drugiej sesji ustaw place pracownikowi 8902 na kwote 5000 i zatwierdz 
-- zmiane. Sprawdz ponownie zawartosc tabeli pracownicy w pierwszej sesji, 
-- a nastepnie zwieksz place pracownikowi 8902 o 10%. Co zaobserwowales? 
-- Wycofaj zmiany.
-- I sesja              			| II sesja
COMMIT;                		|COMMIT;
------------------------------------------------------------------------------
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL    	|
 SERIALIZABLE;           		|
SELECT * FROM pracownicy;      		|
------------------------------------------------------------------------------    
                   			|UPDATE pracownicy SET placa = 5000 
				   	| WHERE nr_akt = 8902;
				   	|COMMIT;
------------------------------------------------------------------------------
SELECT placa FROm pracownicy     	|
 WHERE nr_akt = 8902;        		|
------------------------------------------------------------------------------

--zrodla: 
-- http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=BD-1st-2.4-lab9.tresc-1.1-toc
create table towary(
 symbol varchar2(10) constraint tow_sym_pk primary key,
 nazwa varchar2(10) not null,
 cena number(7, 2) constraint tow_cen_ch check (cena > 0),
 ilosc number(7) constraint tow_ilo_ch check (ilosc >= 0)
);

insert into towary values ('110/A','Piwo',2,24);
insert into towary values ('111/B','Cukier',6,50);
insert into towary values ('112/C','Chleb',3,20);
insert into towary values ('113/D','Coca-Cola',5.99,40);
insert into towary values ('114/D','Pepsi',4.99,60);
insert into towary values ('115/D','Frugo',2,80);
insert into towary values ('116/E','Czekolada',4,50);

select * from towary;

create table klienci(
 pesel varchar2(11) constraint kl_pes_ch check (length(pesel)=11),
 nazwisko varchar2(30) not null,
 adres varchar2(50) not null
);

alter table klienci add constraint kl_pes_pk primary key (pesel);

select * from user_constraints where table_name in ('TOWARY', 'KLIENCI');

insert into klienci values ('90011132100','KRÓL','42-200 ul. Akademicka 131');
insert into klienci values ('90021232102','NOWAK','42-200 ul. Akademicka 132');
insert into klienci values ('90031332104','NOWICKI','42-200 ul. Akademicka 134');
insert into klienci values ('90041432106','KOWALSKI','42-200 ul. Akademicka 136');
insert into klienci values ('90051532108','NOWAK','42-200 ul. Akademicka 138');
insert into klienci values ('90061632110','JANIC','42-200 ul. Akademicka 140');

select * from klienci;

create table rejestry_sp(
 numer number(7) constraint rej_num_pk primary key,
 pesel constraint rej_pes_fk references klienci(pesel),
 symbol varchar2(10),
 ile number(4) constraint rej_ile_ch check (ile >= 0),
 data date,
 constraint rej_sym_fk foreign key(symbol) references towary(symbol)
);

select * from user_constraints where table_name in('KLIENCI','TOWARY','REJESTRY_SP');

create sequence seq_rej_sp;

insert into rejestry_sp values (seq_rej_sp.nextval, '90011132100', '114/D', 1, sysdate);
insert into rejestry_sp (numer, pesel, symbol, ile) values (seq_rej_sp.nextval, '90021232102', '116/E', 1);
insert into rejestry_sp (numer, pesel, symbol, ile) values (seq_rej_sp.nextval, '90021232102', '115/D', 2);
insert into rejestry_sp (numer, pesel, symbol, ile) values (seq_rej_sp.nextval, '90011132100', '110/A', 1);
insert into rejestry_sp (numer, pesel, symbol, ile) values (seq_rej_sp.nextval, '90031332104', '110/A', 6);
insert into rejestry_sp (numer, pesel, symbol, ile) values (seq_rej_sp.nextval, '90041432106', '111/B', 1);

alter table rejestry_sp modify(data default sysdate);

select * from rejestry_sp;
select * from towary;
select * from klienci;

select * from cat;

update towary t set ilosc = ilosc - (select sum(ile) from rejestry_sp where symbol = t.symbol) where t.symbol in (select distinct(symbol) from rejestry_sp);

create or replace view towary_drogie as ( select * from towary where cena > 5 );

select * from towary_drogie;

insert into towary_drogie values ('111/A', 'Wódka', 20, 15);
insert into towary_drogie values ('117/E', 'Paluszki', 1, 15);

create or replace view towary_drogie as ( select * from towary where cena > 5 ) with chceck option;

insert into towary_drogie values ('118/E', 'Chipsy', 2, 15);

create or replace view zyski as select nazwa, sum(cena * ile) as zysk from towary join rejestry_sp using(symbol) group by nazwa;
select * from zyski;

create or replace view faktury as select nazwisko, sum(cena * ile) as kwota from klienci join rejestry_sp using(pesel) join towary on rejestry_sp.symbol = towary.symbol group by nazwisko, pesel;
select * from faktury;
----------------------------------------------------------------------
--        LABORATORIUM 11
----------------------------------------------------------------------

--1. Usuń tabele pracownicy, prac_archiw, taryfikator, stanowiska i dzialy.
 drop table pracownicy cascade constrains;
 drop table prac_archiw cascade constrains;
 drop table taryfikator cascade constrains;
 drop table stanowiska cascade constrains;
 drop table dzialy cascade constrains;

-------------------------CREATE---------------------------------------

--2. Prosze utworzyc tablice pracownicy z polami nr_akt(liczba czterocyfrowa), nazwisko (pietnastoznakowe), stanowisko (osiemnastoznakowe), kierownik (liczba czterocyfrowa), data_zatr domyślnie dzisiejsza data, placa (siedmiocyfrowa, z dwoma cyframi po przecinku), podobnie prowizja, zainteresowania (osiemnastoznakowe), plec (jeden znak), id_dzialu (liczba dwucyfrowa).
 create table pracownicy(
 	nr_akt number(4),
 	nazwisko varchar2(15),
 	stanowisko varchar2(18),
 	kierownik number(4),
 	data_zatr date default sysdate,
 	placa number(7,2),
 	prowizja number(7,2),
 	zainteresowania varchar2(18),
 	plec varchar2(1),
 	 id_dzialu varchar2(2)
 );

--3. Usun tabele pracownicy;
 drop table pracownicy;

--4. Utworz ponownie tablice pracownicy, dodajac ograniczenia: nr_akt klucz główny, nazwisko nie puste, płeć może przyjąć jedynie wartości k lub m. Dodatkowo utwórz ograniczenie na pole placa, tak by miescila miedzy 1150 a 10000 zlotych, ograniczenie to podaj na koncu definicji tabeli.
 create table pracownicy(
 	nr_akt number(4) primary key,
 	nazwisko varchar2(15) not null,
 	stanowisko varchar2(18),
 	kierownik number(4),
 	data_zatr date default sysdate,
 	placa number(7,2),
 	prowizja number(7,2),
 	zainteresowania varchar2(18),
 	plec varchar2(1) check (plec in ('M', 'K')),
 	id_dzialu varchar2(2),
 	constraint placa_ch check (placa between 1150 and 10000) 
 );

--5. Wstaw do tablicy dwie krotki, w jednej pole data_zatr wypelnij wartoscia domyslna.
 insert into pracownicy values (9990, 'NOWAK', 'PRAKTYKANT', 8901, sysdate, 1100, 0, null, 'M', null);
 insert into pracownicy values (9991, 'KOWALSKA', 'PRAKTYKANT', 8901, default, 1100, 0, null, 'K', null);

--6. Utworz tabele dzialy z polami id_dzialu (liczba calkowita), nazwa (pietnastoznakowa), siedziba (pietnastoznakowa), naloz klucz glowny na pole id_dzialu.
 create table dzialy(
 	id_dzialu number,
 	nazwa varchar2(15),
 	siedziba varchar2(15), 
 	constraint dzi_pk primary key(id_dzialu)
 );

--7. Wstaw do tabeli dzialy wartosci (10, ZARZAD, CZESTOCHOWA) (40, MARKETING, PARYZ).
 insert into dzialy values (10, 'ZARZĄD', 'CZĘSTOCHOWA');
 insert into dzialy values (40, 'MARKETING', 'PARYŻ');

--8. Utwórz tabele pracownice, na bazie danych zwrotnych z zapytania wybierającego wszystkie dane pracowników, których nazwiska kończą się na 'SKA'.
 create table pracownice as select * from pracownicy where substr(nazwisko, -3) = 'SKA';

--9. Usuń tabelę pracownice.
 drop table pracownice;

--10. Utwórz tabelę projekty zawierająca pola: id_projektu (pieciocyfrowe, unikatowe), nazwa (100 znaków), budzet (liczba 10-cyfrowa, z dwoma cyframi po przecinku), termin_zak (data), nr_kierownika (referencja do nr_akt w pracownikach)
 create table projekty(
 	id_projektu number(5) constraint projekt_id_u unique,
 	nazwa varchar2(100),
 	budzet numeric(10,2),
 	termin_zak date,
 	szef constraint projekt_szef_fk references pracownicy(nr_akt)
 );

------------------------skrypt owoce.sql-----------------------------------------

--11. Utworz tabele produkty z polami id_towaru (czterocyfrowy klucz glowny), nazwa (trzydziestoznakowa), ilosc (liczba szesciocyfrowa z dwoma cyframi po przecinku), cena (pieciocyfrowa z dwoma cyframi po przecinku).
 create table produkty(
	id number(4),
	nazwa varchar2(30),
	ilosc number(6,2),
	cena number(5,2),
	constraint prod_idt_pk primary key(id) 
 );

--12. Utworz tabele sprzedaz z kolumnami id_sprzedazy (czterocyfrowy klucz glowny), id_towaru (czterocyfrowy klucz obcy wskazujacy na tabele produkty i kolumne id_towaru), ilosc , ilosc (liczba szesciocyfrowa z dwoma cyframi po przecinku), data (domyslnie data systemowa).
 create table sprzedaz(
	id_sprzedazy number(4),
	id_towaru number(4),
	ilosc number(6,2),
	data date default Sysdate,
	constraint sprzedaz_ids_pk primary key(id_sprzedazy),
	constraint sprzedaz_idt_fk foreign key(id_towaru)
 references produkty(id) on delete cascade 
 );

--13. Wstaw do powyszych dwoch tabel nastepujace pola 

-- produkty:
-- 1, banan, 200, 4.50
-- 2, cytryna, 300, 4.00
-- 3, kiwi, 100, 4.90
-- 4, jablko, 500, 2.40
 insert into produkty values(1, 'banan', 200, 4.50); 
 insert into produkty values(2, 'cytryna', 300, 4.00); 
 insert into produkty values(3, 'kiwi', 100, 4.90); 
 insert into produkty values(4, 'jablko', 500, 2.40);

-- sprzedaz:
-- 1, 2, 10, domyslna
-- 2, 2, 20, domyslna
-- 3, 1, 5, domyslna
-- 4, 3, 3, domyslna
 insert into sprzedaz values(1, 2, 10, default);
 insert into sprzedaz values(2, 2, 20, default);
 insert into sprzedaz values(3, 1, 5, default);
 insert into sprzedaz values(4, 3, 3, default);


--14. Zapisz calosc w postaci skryptu przewidujac jego wielokrotne wykorzystanie.
 zapisać plik jako *.sql

--------------------------ALTER--------------------------------------------

--15. Dodaj do tabeli projekty pola typ (20-znakowe) - niepuste, opis (500-znakowe), data_roz (data).
 alter table projekty add(typ varchar2(20) constraint typ_nn not null, opis varchar2(500), data_roz date);

--16. Prosze nalozyc na pole data_roz wartosc domyslna w postaci daty systemowej.
 alter table projekty modify(data_roz default sysdate);

--17. Zmień ograniczenie nałożone na id_projektu na klucz główny.
 alter table projekty drop unique(id_projektu);
 alter table projekty modify(id_projektu primary key);

--18. Nałóż na relację projekty ograniczenie sprawdzające, czy data rozpoczęcia jest mniejsza od terminu zakończenia.
 alter table projekty add(constraint data_ch check (data_roz<termin_zak));

--19. Zmien nazwe kolumny opis na harmonogram.	
 alter table projekty rename column opis to harmonogram;
 
--20. Usun z tabeli pracownicy kolumny plec i zainteresowania.
 alter table pracownicy drop column zainteresowania;
 alter table pracownicy drop column plec;

--21. Zaladuj skrypt BAZYbaza.sql. Zmien powiazanie miedzy tabela pracownicy i dzialy na takie z opcja ON DELETE CASCADE, lub ON DELETE SET NULL.
 alter table pracownicy drop constraint prac_foreign_key;
 alter table pracownicy add constraint id_dzialu_sn foreign key(id_dzialu) references dzialy(id_dzialu) on delete set null;

 alter table pracownicy modify foreign key(id_dzialu) references dzialy(id_dzialu) on delete cascade;

--22. Usun z tabeli dzialy dzial 30.
 delete from dzialy where id_dzialu = 30;

--23. Wycofaj operacje.
 rollback;

--24. Wstaw do tabeli projekty jeden dowolny wiersz.
 insert into projekty (id_projektu, nazwa, budzet, termin_zak, nr_kierownika, typ, harmonogram, data_roz) values(10, 'The projekt', 10000, to_date('2012/06/06','YYYY/MM/DD'), 8761, '1b', 'Wykonac!', default);

--25. Zawieś ograniczenie klucza głównego na tabeli projekty i ponownie wstaw ten sam wiersz.
 alter table projekty disable primary key; 

--26. Spróbuj przywrócić ograniczenie.
 alter table projekty enable primary key; 


--------------------------OGRANICZENIA--------------------------------

--27. Proszę usunąć z tablicy pracownika o numerze 8902 (szefa).
 nie usunie, bo istnieja wiezy,
 delete from pracownicy where nr_akt = 8902;

--28. Proszę umieścić pracownika 8902 w tabeli prac_archiw
 update pracownicy set data_zwol = sysdate where nr_akt = 8902;
 insert into prac_archiw (select * from pracownicy where nr_akt = 8902);

--29. Proszę dodać nowego pracownika.
 insert into pracownicy values(9999, 'Wolski', 'LABORANT', 9121, sysdate, null, 1500, null, null, 20);

--30. Zmień szefa na nowego tym, ktorzy jako kierownika maja pracownika o numerze 8902
 update pracownicy set kierownik = 9121 where kierownik = 8902;

--31. Proszę usunąć z tablicy pracownika o numerze 8902.
 delete from pracownicy where nr_akt = 8902;
----------------------------------------------------------------------
--        LABORATORIUM 12
----------------------------------------------------------------------

---------------------------------SEKWENCJE-----------------------------------

--1. Utworz tabele numer, zawierajaca jedno pole liczba (czterocyfrowe);
 create table numer(
 	liczba number(4)
 );

--2. Utworz sekwencje liczba_seq zaczynajaca sie od 100 majaca minimalna wartosc 0, maksymalna 125, zwiekszajaca sie co 5, posiadajaca cykl.
 create sequence liczba_seq 
 	start with 100
 	increment by 5
 	minvalue 0
 	maxvalue 125
 	cycle;

--3. Wstaw 7 wierszy do tabeli numer uzywajac sekwencji liczba_seq. 
 insert into numer values(liczba_seq.nextval);
 insert into numer values(liczba_seq.nextval);
 insert into numer values(liczba_seq.nextval);
 insert into numer values(liczba_seq.nextval);
 insert into numer values(liczba_seq.nextval);
 insert into numer values(liczba_seq.nextval);
 insert into numer values(liczba_seq.nextval);

--4. Modyfikuj sekwencje tak by zwiększała wartość o 6.
 alter sequence liczba_seq increment by 6;

--5. Sprawdz aktualna i nastepna wartosc sekwencji.
 select liczba_seq.currval from dual;
 select liczba_seq.nextval from dual;

--6. Usun powyzsza sekwencje.
 drop sequence liczba_seq;

----------------------------------INDEKSY------------------------------------

--7. Utworz indeks na polu nazwisko w tabeli pracownicy. 
 create index i_pracownicy_naz on pracownicy(nazwisko);

--8. Utworz indeks bitmapowy na polu kierownik w tabeli pracownicy.
 create bitmap index i_pracownicy_kier on pracownicy(kierownik);

--9. Utworz indeks na polach placa minimalna i maksymalna w tabeli stanowiska. 
 create index i_stan_minmax on stanowiska(placa_min, placa_max);


-------------------------------PERSPEKTYWY----------------------------

--10. Utworz perspektywy studentki na bazie tabeli studenci.
 create view studentki as select * from studenci where imiona like '%A';

--11. Wybierz nazwisko, imiona i numer indeksu studentek z grupy 2, roku 3.
 select nazwisko, imiona, nr_albumu from studentki where gr_dziekan = 2 and rok = 3;

--12. Czy mozliwe jest wstawienie danych do powyzszej perspektywy?
 nie, brak uprawnień
 insert into studentki values('a', 'a', 1, sysdate, 'a', null, 'a', null, 'a', 1, 1, 'a', sysdate);

--13. Utworz perspektywe pracownice, na bazie tabeli pracownicy (nazwiska konczace sie na SKA i CKA).
 create view pracownice as select * from pracownicy where nazwisko like '%SKA' or nazwisko like '%CKA';

--14. Wstaw wiersz do perspektywy pracownice. 
 insert into pracownice values(9998, 'KROJEWSKA', 'LABORANT', 9121, sysdate, null, 1500, null, null, 30);

--15. Utworz perspektywe tylko do odczytu, o nazwie miejsce_pracy, zawierajaca nazwisko pracownika i siedzibe dzialu, w ktorym pracuje.
 create or replace view miejsce_pracy as select nazwisko, siedziba from pracownicy natural join dzialy with read only;

--16. Wstaw dane do perspektywy wszyscy_pracownicy.
 nie można manipulować danymi,
 insert into wszyscy_pracownicy values(9997, 'aa', 'aa', 9121, sysdate, null, 1000, null, null, 40);

--17. Utworz perspektywe dzial10, zawierajaca, numer akt, nazwiska, stanowiska i numer dzialu, pracownikow z dzialu 10, z opcja WITH CHECK OPTION.
 create view dzial10 as select nr_akt, nazwisko, stanowisko, id_dzialu from pracownicy where id_dzialu = 10 with check option;

--18. Wstaw dane do perspektywy dzial10, sprobuj podac inny numer dzialu niz 10.
 nie można wstawić osób z innego działu,
 insert into dzial10 values(9996, 'KASPERSY', 'LABORANT', 20);

--19. Utworz perspektywe szefowie zawierajaca numery akt, nazwiska, liczbe podwladnych, date zatrudnienia, place, dodatki funkcyjne, prowizje i identyfikatory dzialow wszystkich szefow z tabeli pracownicy.
 create or replace view szefowie as (select nr_akt, nazwisko, (select count(*) from pracownicy where kierownik = z.nr_akt) as Liczba, data_zatr, placa, dod_funkcyjny, prowizja, id_dzialu from pracownicy z where (select count(*) from pracownicy where kierownik = z.nr_akt) > 0);

--20. Utworz perspektywe szef_small na bazie perspektywy szefowie zawierajaca jedynie nazwiska i numery akt.
 create view szef_small as (select nazwisko, nr_akt from szefowie);

--21. Usun perspektywe szefowie.
 drop view szefowie;

--22. Czy mozesz wykonac zapytanie na perspektywie szef_small?
 nie można,
 select * from szef_small;

--23. Usun szef_small.
 drop view szef_small;


----------------PERSPEKTYWY SLOWNIKOWE----------------------------

Obejrzyj zawartośc perspektyw slownikowych:

USER_VIEWS, 
USER_INDEXES, 
USER_TABLES, 
USER_VIEWS, 
USER_UPDATABLE_COLUMNS, 
USER_INDEXES, 
USER_IND_COLUMNS,
USER_SEQUENCES, 
USER_CATALOG.

----------------------------------------------------------------------
--        LABORATORIUM 13
----------------------------------------------------------------------

----------------------------------MIX---------------------------------

--1. Zaladuj skrypt BAZYbaza.sql i zatwierdz transakcje.
 commit;

--2. Przenies pracownika o numerze akt 8932 do dzialu 10
 update pracownicy set id_dzialu = 10 where nr_akt = 8932;

--3. Na jego miejsce zatrudnij w dziale 60 księgowego o następujących danych: 9909, MATYSZKIEWICZ, KSIĘGOWY, kierownik - 8932, 01-02-2009, z placa 2500, dzial 60.
 insert into pracownicy (nr_akt, nazwisko, stanowisko, kierownik, data_zatr, placa, id_dzialu) values(9909, 'MATYSZKIEWICZ', 'KSIĘGOWY', 8932, to_date('01-02-2009','DD-MM-YYYY'), 2500, 60);

--4. Usuń praktykanta, którego nie przydzielono do żadnego działu.
 delete from pracownicy where id_dzialu is null and stanowisko = 'PRAKTYKANT';

--5. Przyznaj dodatek funkcyjny osobom zatrudnionym w 1989 roku. Jego wysokość będzie wynosiła 10% najmniejszego z zawartych tabeli dodatkow.
 update pracownicy set dod_funkcyjny = (select min(dod_funkcyjny) from pracownicy)*0.1 where to_char(data_zatr, 'YYYY') = '1989' and dod_funkcyjny is null;

--6. Pan Moniuszko (dyrektor z dzialu 20) przechodzi na emeryture, firma zatrudnia na jego miejsce Pana Sztynorta z placa i dodatkiem funkcyjnym o 500 zlotych mniejsza od poprzednika (w koncu ma mniejsze doswiadczenie). Wstaw nowego pracownika i usun starego, jakie jeszcze operacje nalezy wykonac aby usuniecie bylo mozliwe?
 insert into pracownicy (nr_akt, nazwisko, stanowisko, kierownik, data_zatr, placa, dod_funkcyjny, id_dzialu) values(8912, 'SZTYNORT', 'DYREKTOR', 8901, sysdate, (select placa from pracownicy where nr_akt = 8910) - 500, (select dod_funkcyjny from pracownicy where nr_akt = 8910) - 500, 20);
 update pracownicy set kierownik = 8912 where kierownik = 8910;
 delete from pracownicy where nr_akt = 8910;

----------------------------------------------------------------------

--6. Utwórz trzy tabele z odpowiednimi atrybutami: UCZNIOWIE(nr_legitymacji, klasa, wychowawca, data_urodzenia, rodzice, tel_rodzicow1, tel_rodzicow2, adres) NAUCZYCIELE(nr_ident, data_zatr, placa, stopien, pracownia) PRACOWNIE(numer, wyposazenie, typ). Kazda tabela powinna zawierac klucz główny oraz odpowiednie powiązania do pozostalych tabel. Dobierz odpowiednie typy i ograniczenia. Zwroc uwage na odpowiednia kolejnosc tworzenia tabel.
 create table klasy(
 	numer number(5) constraint klasa_num_pk primary key,
 	wyposazenie varchar2(500),
 	typ varchar2(20)
 );

 create table nauczyciele(
 	nr_ident varchar2(5) constraint naucz_nr_pk primary key, 
 	data_zatr date default sysdate, 
 	placa number(5), 
 	stopien varchar2(20), 
 	pracownia constraint naucz_prac_fk references klasy(numer) on delete cascade
 );
 
 create table uczniowie(
 	nr_legitymacji varchar2(6), 
 	klasa constraint ucz_kl_fk references klasy(numer) on delete cascade, 
 	wychowawca varchar2(5), 
 	data_urodzenia date constraint ucz_ur_nn not null, 
 	rodzice varchar2(20),
 	tel_rodzicow1 varchar2(9), 
 	tel_rodzicow2 varchar2(9), 
 	adres varchar2(30),
 	constraint ucz_nr_pk primary key(nr_legitymacji),
 	constraint ucz_wych_fk foreign key(wychowawca) references nauczyciele(nr_ident) on delete set null
 );

--7. Sprawdz jakimi aktualnie tabelami dypsonujesz na swoim koncie. Obejrzyj perspektywy slownikowe zawierajace informacje o tabelach, ograniczeniach.
 select * from user_tables;
 select * from cat;
 select * from user_constrains;

--8. Tabele nauczyciele i uczniowie nie zawieraja danych osobowych. Dodaj pola imiona i nazwisko w kazdej z nich.
 alter table uczniowie add(imiona varchar2(10), nazwisko varchar2(10));
 alter table nauczyciele add(imiona varchar2(10), nazwisko varchar2(10));

--9. Zmien typ atrybutu klasa w tabeli uczen na CHAR(2).
 nie da się, 
 alter table uczniowie modify(klasa char(2));

--9. Dodaj ograniczeniena w tabeli nauczyciele tak by placa nie mogla byc ujemna.
 alter table nauczyciele add constraint naucz_placa_ch check(placa>0);

--10. Wstaw po 4 wiersze do kadej z tabel tabel (tak by miay sens ;))
 insert into klasy values(1, 'BRAK', 'BIOLOGICZNA');
 insert into klasy values(2, 'BRAK', 'FIZYCZNA');
 insert into klasy values(3, 'BRAK', 'SALA LEKCYJNA');
 insert into klasy values(4, 'BRAK', 'SALA GIMNASTYCZNA');

 insert into nauczyciele values(1, sysdate, 1000, 'MGR', 1, 'WIESŁAW', 'NOWAK');
 insert into nauczyciele values(2, sysdate, 1200, 'MGR', 2, 'ANDRZEJ', 'KOWALSKI');
 insert into nauczyciele values(3, sysdate, 2000, 'MGR', 3, 'ANNA', 'MAŁA');
 insert into nauczyciele values(4, default, 1500, 'MGR', 4, 'MIROSŁAW', 'DUŻY');

 insert into uczniowie values(1000, 1, 3, to_date('10-10-1990', 'DD-MM-YYYY'), 'ANDRZEJ, MARIANNA', null, null, null, 'MICHAŁ', 'NOWAK');
 insert into uczniowie values(1001, 1, 3, to_date('20-11-1990', 'DD-MM-YYYY'), 'ADAM, IZA', null, null, null, 'ADRIAN', 'KOWALSKI');
 insert into uczniowie values(1002, 2, 2, to_date('30-12-1990', 'DD-MM-YYYY'), 'RAFAŁ, ANNA', null, null, null, 'MAŁGOSIA', 'NIEMAŁA');
 insert into uczniowie values(1003, 2, 4, to_date('01-02-1990', 'DD-MM-YYYY'), 'ŁUKASZ, ANETA', null, null, null, 'ŁUKASZ', 'NIEDZIELNY');
 
--11. Utworz sekwencje, która wspomoze wstawianie danych do tabeli nauczyciel.
 create sequence seq_naucz_nr;

--12. Nałóż indeksy na atrybuty kluczy obcych powyzszych tabel. Sprawdz jakimi indeksami dysponujesz na swoim koncie.
 create index i_naucz on nauczyciele(pracownia);
 create index i_ucz on uczniowie(klasa);
 create index i_ucz2 on uczniowie(wychowawca);

--13. Utworz perspektywe, która pokazuje ilu uczniow, w której klasie posiada każdy wychowawca. Czy mozliwa jest modyfikacja danych przez ta perspektywe?
 nie, 
 create view ilu_uczniow as (select n.imiona || n.nazwisko as wych, klasa, count(*) as ile from uczniowie u join nauczyciele n on (u.wychowawca = n.nr_ident) group by n.imiona || n.nazwisko, klasa);

--14. Utworz perspektywe, ktora pokaze id nauczyciela i pracownie, za ktora odpowiada. Czy mozliwa jest modyfikacja danych przez ta perspektywe?
 nie, 
 create or replace view pracownie_nauczycieli as (select imiona || ' ' || nazwisko, numer from nauczyciele join klasy on (pracownia = numer));

© Wklejaj.pl