Kolorwanie:
Status:

//#include <LiquidCrystal.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h> // biblioteka do obsługi wyświetlacza na I2C
#include <Wire.h>
#include <DS3231.h> // biblioteka do obsługi zegara ds3231
//LiquidCrystal lcd(7, 6, 5, 4, 3, 2);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
#define ONE_WIRE_BUS 13
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
DS3231 clock;
RTCDateTime dt;
int jo=0; //zmienna pierwszej cyfry
int oj=0; //zmienna drugiej cyfry
int io=0; //zmienna trzeciej cyfry
int oi=0; //zmienna czwartej cyfry

int ioo=0; //zmienna pierwszej cyfry dnia roku
int oio=0; //zmienna drugiej cyfry dnia roku
int ooi=0; //zmienna trzeciej cyfry dnia roku

long startowa = 0;  
long ileczasu = 7000;      
int tryb = 0;     


// kody poszczególnych dużych znaków


byte LT[8] = 
{
 B00111,
 B01111,
 B11111,
 B11111,
 B11111,
 B11111,
 B11111,
 B11111
};
byte UB[8] =
{
 B11111,
 B11111,
 B11111,
 B00000,
 B00000,
 B00000,
 B00000,
 B00000
};
byte RT[8] =
{
 B11100,
 B11110,
 B11111,
 B11111,
 B11111,
 B11111,
 B11111,
 B11111
};
byte LL[8] =
{
 B11111,
 B11111,
 B11111,
 B11111,
 B11111,
 B11111,
 B01111,
 B00111
};
byte LB[8] =
{
 B00000,
 B00000,
 B00000,
 B00000,
 B00000,
 B11111,
 B11111,
 B11111
};
byte LR[8] =
{
 B11111,
 B11111,
 B11111,
 B11111,
 B11111,
 B11111,
 B11110,
 B11100
};
byte UMB[8] =
{
 B11111,
 B11111,
 B11111,
 B00000,
 B00000,
 B00000,
 B11111,
 B11111
};


byte LMB[8] =
{
 B11111,
 B00000,
 B00000,
 B00000,
 B00000,
 B11111,
 B11111,
 B11111
};


void setup()
{
 // lcd.begin(16,2); // inicjalizujemy pracę wyświetlacza
 // clock.begin();
 lcd.begin(); // inicjalizujemy pracę wyświetlacza
 lcd.backlight(); // inicjalizujemy zegar
  sensors.begin();
 lcd.createChar(1,UB);
 lcd.createChar(2,RT);
 lcd.createChar(3,LL);
 lcd.createChar(4,LB);
 lcd.createChar(5,LR);
 lcd.createChar(6,UMB);
 lcd.createChar(7,LMB);
 lcd.createChar(8,LT);
 //clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);

}

void custom(int col)
{ 
 lcd.setCursor(col, 0); 
 lcd.write(8); 
 lcd.write(1); 
 lcd.write(2);
 lcd.setCursor(col, 1); 
 lcd.write(3); 
 lcd.write(4); 
 lcd.write(5);
}

void custom1(int col)
{
 lcd.setCursor(col,0);
 lcd.write(1);
 lcd.write(2);
 lcd.setCursor(col,1);
 lcd.write(4);
 lcd.write(255);
 lcd.write(4);
}

void custom2(int col)
{
 lcd.setCursor(col,0);
 lcd.write(6);
 lcd.write(6);
 lcd.write(2);
 lcd.setCursor(col, 1);
 lcd.write(3);
 lcd.write(7);
 lcd.write(7);
}

void custom3(int col)
{
 lcd.setCursor(col,0);
 lcd.write(6);
 lcd.write(6);
 lcd.write(2);
 lcd.setCursor(col, 1);
 lcd.write(7);
 lcd.write(7);
 lcd.write(5); 
}

void custom4(int col)
{
 lcd.setCursor(col,0);
 lcd.write(3);
 lcd.write(4);
 lcd.write(2);
 lcd.setCursor(col+2, 1);
 lcd.write(255);
}

void custom5(int col)
{
 lcd.setCursor(col,0);
 lcd.write(255);
 lcd.write(6);
 lcd.write(6);
 lcd.setCursor(col, 1);
 lcd.write(7);
 lcd.write(7);
 lcd.write(5);
}

void custom6(int col)
{
 lcd.setCursor(col,0);
 lcd.write(8);
 lcd.write(6);
 lcd.write(6);
 lcd.setCursor(col, 1);
 lcd.write(3);
 lcd.write(7);
 lcd.write(5);
}

void custom7(int col)
{
 lcd.setCursor(col,0);
 lcd.write(1);
 lcd.write(1);
 lcd.write(2);
 lcd.setCursor(col+1, 1);
 lcd.write(8);
}

void custom8(int col)
{
 lcd.setCursor(col,0);
 lcd.write(8);
 lcd.write(6);
 lcd.write(2);
 lcd.setCursor(col, 1);
 lcd.write(3);
 lcd.write(7);
 lcd.write(5);
}

void custom9(int col)
{
 lcd.setCursor(col,0);
 lcd.write(8);
 lcd.write(6);
 lcd.write(2);
 lcd.setCursor(col+2, 1);
 lcd.write(255);
}

void customC(int col)
{
 lcd.setCursor(col,0);
 lcd.write(8);
 lcd.write(1);
 lcd.write(1);
 lcd.setCursor(col,1);
 lcd.write(3);
 lcd.write(4);
 lcd.write(4);
}

void custom30(int col)
{
 lcd.setCursor(col,0);
 lcd.write(165);
 lcd.setCursor(col, 1);
 lcd.write(165);
}

void custom29(int col)
{
 lcd.setCursor(col,0);
 lcd.write(223); }
 

void printNumber(int value, int col) {
 if (value == 0) {
  custom(col);
 } if (value == 1) {
  custom1(col);
 } if (value == 2) {
  custom2(col);
 } if (value == 3) {
  custom3(col);
 } if (value == 4) {
  custom4(col);
 } if (value == 5) {
  custom5(col);
 } if (value == 6) {
  custom6(col);
 } if (value == 7) {
  custom7(col);
 } if (value == 8) {
  custom8(col);
 } if (value == 9) {
  custom9(col);
 } if (value == 30) {
  custom30(col);
 } if (value == 35) {
  customC(col);
 } if (value == 29) {
  custom29(col);
 }
}void loop()
{
 unsigned long czas = millis(); // ustala zmienną czas w milisekundach
 
 if(czas - startowa > ileczasu) { // jeśli czas jaki upłynął od włączenia arduino jest większy niż zadeklarowaliśmy w "ileczasu"
  lcd.clear(); // czyści ekran przed każdą zmianą napisu żeby nic się nie nakładało
  startowa = czas; // zrównuje start z czasem który się nalicza w milisekundach
  tryb = tryb+1; // przełącza ekran na następny 
 }
 
 dt = clock.getDateTime(); // pobiera czas z zegara
 sensors.requestTemperatures();

if(tryb==0) { 
 pokaczas(); // funkcja wyświetlająca czas
 }
 
 if(tryb==1) { 
 pokaztemperature(); // funkcja wyświetlająca dzień roku
 }
 
 if(tryb==2){ // powraca do pierwszego ekranu
 tryb=0;
 }
}
void pokaczas(){
 String czas=(clock.dateFormat("H:i:a", dt)); // tworzymy stringa z odczytu godziny:minuty:sekundy z zegara i zapisujemy do stringa "czas"
 
 jo=czas[0]-48; 
 oj=czas[1]-48;
 io=czas[3]-48;
 oi=czas[4]-48;
 
 printNumber(jo, 0); // wyświetlamy po kolei każdą liczbę godziny i minuty
 printNumber(oj, 4);
 printNumber(30, 7); // wyświetlamy dwukropek 
 printNumber(io, 9);
 printNumber(oi, 13);
// lcd.setCursor(14,1);
// lcd.print(clock.dateFormat("s", dt)); // wyświetlamy sekundy 
}
void pokaztemperature(){
 
String temperatura = String(sensors.getTempCByIndex(0));

 ioo=temperatura[0]-48; 
 oio=temperatura[1]-48;
 // ooi=temperatura[2]-48;
 
 printNumber(ioo, 0); 
 printNumber(oio, 4);
 printNumber(29,7);
 printNumber(35, 8);
 
}

Copyrights 2014-2019 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.