domis

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <boost/filesystem.hpp>
#include <vector>

using namespace std;
using namespace boost::filesystem;
namespace fs=boost::filesystem;

class Element
{
	protected:
		fs::path sciezka;
	public:
	Element(const string& path)
	{
		sciezka = path;
	}
	virtual int rozmiar() = 0;
	
};

Kolorwanie:
Status:
123
1.create or replace view Zespoly_Sklad as (select nazwa,count(*) as ile from dzialy left join pracownicy using(id_dzialu) group by nazwa);
2. nie da sie dodać do perspektywy ponieważ jest count(*) oraz group by;

tuszek

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <mpi.h>
using namespace std;

int main(int argc, char ** argv)
{

MPI_Init(&argc,&argv);
int size,rank;

MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&rank);
MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&size);

if(size<=5)
{
if(rank==0)
{
cerr << " Liczba procesow ma byc wieksza od 5";
MPI_Finalize();
return 2;

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
// Ile miesięcy pracuje Król.
SELECT trunc(months_between(sysdate, data_zatr)) FROM pracownicy WHERE nazwisko = 'KROL';
// Jaka jest suma gaż dla każdego aktora.
SELECT imie, nazwisko, SUM(gaza) FROM obsady GROUP BY imie, nazwisko;
// Wyświetl nazwiska studentów urodzonych w grudniu lub maju
SELECT nazwisko, to_char(data_urodzenia, 'Month') FROM studenci 
 WHERE TRIM(to_char(data_urodzenia, 'Month')) IN ('Maj','Grudzień') ORDER BY 2 DESC;
// Wyświetl nazwiska pracowników, którzy zarabiają mniej niż Michalski
SELECT nazwisko FROM pracownicy WHERE placa<(SELECT placa FROM pracownicy WHERE nazwisko= 'MICHALSKI');
// Dodaj ‘***’ do nazwisk aktorów, którzy debiutowali w roku 62.
SELECT lpad(nazwisko,LENGTH (nazwisko)+ 3, '*') FROM aktorzy WHERE to_char(debiut, 'YY')=62;
// Wyświetl wszystkie kombinacje stanowisk zaczynających się na ‘D’ i nazwisk zaczynających się na ‘M’.
SELECT stanowisko, nazwisko FROM pracownicy JOIN stanowiska USING (stanowisko) WHERE stanowisko LIKE 'D%' AND nazwisko LIKE 'M%';
// Wypisz wszystko o najstarszym aktorze i najmłodszej aktorce
SELECT * FROM aktorzy WHERE urodzony IN((SELECT MIN(urodzony)FROM aktorzy WHERE plec='M'),(SELECT MAX(urodzony)FROM aktorzy WHERE plec='K'));
 
// Wypisz dwie ostatnie litery nazwisk aktorów którzy są z Polski.
SELECT substr(nazwisko,-2) FROM aktorzy WHERE kraj = 'PL';
// Wypisz pracowników którzy zostali przyjęci przed swoimi szefami.
SELECT p.nazwisko, p.data_zatr, s.nazwisko, s.data_zatr AS Szef FROM pracownicy p, pracownicy s 

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include "mpi.h"


using namespace std;


int main(int argc, char ** argv)
{
	int n,rank;
	MPI_Init(&argc, &argv);
	MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&n);
	MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&rank);
	if(n<6)
	{
		if(rank==0)
			cout <<"Podano za mala liczbe procesow!";
		MPI_Finalize();
		return -1;
	}

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
package com.example.pum1.pum1;

import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.TextView;

import java.util.*;

public class MainActivity extends ActionBarActivity {
  Random liczba=new Random();
  int l;
  int i=1;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    final Button button =(Button)findViewById(R.id.button_losowanie);

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
function varargout = lab6_2(varargin)
% LAB6_2 M-file for lab6_2.fig
%   LAB6_2, by itself, creates a new LAB6_2 or raises the existing
%   singleton*.
%
%   H = LAB6_2 returns the handle to a new LAB6_2 or the handle to
%   the existing singleton*.
%
%   LAB6_2('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%   function named CALLBACK in LAB6_2.M with the given input arguments.
%
%   LAB6_2('Property','Value',...) creates a new LAB6_2 or raises the
%   existing singleton*. Starting from the left, property value pairs are
%   applied to the GUI before lab6_2_OpeningFcn gets called. An
%   unrecognized property name or invalid value makes property application
%   stop. All inputs are passed to lab6_2_OpeningFcn via varargin.
%
%   *See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI allows only one
%   instance to run (singleton)".
%

Smażony Ser

Kolorwanie:
Status:

Składniki: 

 • - dwa jajka;
 • - ser typu edamski;
 • - olej;
 • - bułka tarta;
 • - sól, pieprz.

Przygotowanie:

Ser kroimy na dwie równe połowy. Jajka roztrzepujemy, dodajemy pieprz i sól. 

Kawałki sera maczamy w jajku i obsypujemy z każdej strony bułką tartą. W innych typowo czeskich przepisach używa się jeszcze mąki do panierowania, jednak ja jej nie używam, a Smažený sýr smakuje tak samo dobrze. I teraz najważniejsze (czyli mój sekret, dzięki któremu smażak się zawsze udaje): czynność panierowania bułką tartą powtórzyć trzykrotnie! Z kawałkiem sera obchodzić się z delikatnością, tak aby nałożona już panierka nie odczepiła się! 

W międzyczasie rozgrzewamy w małym garnku olej. Czekamy, aż się mocno nagrzeje. Smažený sýr nie może się udać jeśli olej nie będzie naprawdę gorący. Dla sprawdzenia czy olej jest już gotowy, warto wrzucić do niego na przykład frytkę – jeśli frytka się smaży, czas na smażaka. 

Zmniejszamy płomień. Smażymy ser w oleju pilnując by się nie przypalił. Gdy bułka się zarumieni, przewracamy na drugą stronę. Wykładamy na papierowy ręcznik i odsączamy. Podajemy z frytkami i sosem tatarskim bądź czosnkowym. #include <iostream>

#include <cmath>

#include "mpi.h"

using namespace std;

int main(int argc,char **argv)

{     int size,rank;

lab3si

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
//kolumna 1 zawiera wartosc 1 ktora musi byc dodawana deltao kazdego neuronu
//kolumna 2 i 3 zawieraja wektor uczacy
//kolumna 4 zawiera wartosc oczekiwana dla XORa
clear all;
A(1,1)=1; A(1,2)=0; A(1,3)=0; A(1,4)=0;
A(2,1)=1; A(2,2)=0; A(2,3)=1; A(2,4)=1;
A(3,1)=1; A(3,2)=1; A(3,3)=0; A(3,4)=1;
A(4,1)=1; A(4,2)=1; A(4,3)=1; A(4,4)=0;

h1=scf(0);
h2=scf(1);
scf(h1);
mtlb_hold on;
for i=1:4
 if A(i,4)==1
 plot(A(i,2),A(i,3),'ko:');
 else
 plot(A(i,2),A(i,3),'r+:');
 end
end

Kolorwanie:
Status:
12
dsf


Copyrights 2014-2018 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.