Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
using Microsoft.Win32;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Timers;
using System.Security.Principal;
using System.Security.Authentication;
using System.Management;

mpi lab 5 v2

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <mpi.h>
#include <cstdlib>
using namespace std;

int maks(int *tab,int n){
  int tmp=tab[0];
  for(int i=1;i<n;i++){
    if(tmp<tab[i]) tmp=tab[i];
  }
  return tmp;
}

int minimum(int* tab,int n){
  int tmp=tab[0];
  for(int i=1;i<n;i++){
    if(tmp>tab[i]) tmp=tab[i];
  }
  return tmp;
}

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
function varargout = L9(varargin)
% L9 M-file for L9.fig
%   L9, by itself, creates a new L9 or raises the existing
%   singleton*.
%
%   H = L9 returns the handle to a new L9 or the handle to
%   the existing singleton*.
%
%   L9('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%   function named CALLBACK in L9.M with the given input arguments.
%
%   L9('Property','Value',...) creates a new L9 or raises the
%   existing singleton*. Starting from the left, property value pairs are
%   applied to the GUI before L9_OpeningFcn gets called. An
%   unrecognized property name or invalid value makes property application
%   stop. All inputs are passed to L9_OpeningFcn via varargin.
%
%   *See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI allows only one
%   instance to run (singleton)".
%

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
// Ile miesięcy pracuje Król.
SELECT trunc(months_between(sysdate, data_zatr)) FROM pracownicy WHERE nazwisko = 'KROL';
// Jaka jest suma gaż dla każdego aktora.
SELECT imie, nazwisko, SUM(gaza) FROM obsady GROUP BY imie, nazwisko;
// Wyświetl nazwiska studentów urodzonych w grudniu lub maju
SELECT nazwisko, to_char(data_urodzenia, 'Month') FROM studenci 
 WHERE TRIM(to_char(data_urodzenia, 'Month')) IN ('Maj','Grudzień') ORDER BY 2 DESC;
// Wyświetl nazwiska pracowników, którzy zarabiają mniej niż Michalski
SELECT nazwisko FROM pracownicy WHERE placa<(SELECT placa FROM pracownicy WHERE nazwisko= 'MICHALSKI');
// Dodaj ‘***’ do nazwisk aktorów, którzy debiutowali w roku 62.
SELECT lpad(nazwisko,LENGTH (nazwisko)+ 3, '*') FROM aktorzy WHERE to_char(debiut, 'YY')=62;
// Wyświetl wszystkie kombinacje stanowisk zaczynających się na ‘D’ i nazwisk zaczynających się na ‘M’.
SELECT stanowisko, nazwisko FROM pracownicy JOIN stanowiska USING (stanowisko) WHERE stanowisko LIKE 'D%' AND nazwisko LIKE 'M%';
// Wypisz wszystko o najstarszym aktorze i najmłodszej aktorce
SELECT * FROM aktorzy WHERE urodzony IN((SELECT MIN(urodzony)FROM aktorzy WHERE plec='M'),(SELECT MAX(urodzony)FROM aktorzy WHERE plec='K'));
 
// Wypisz dwie ostatnie litery nazwisk aktorów którzy są z Polski.
SELECT substr(nazwisko,-2) FROM aktorzy WHERE kraj = 'PL';
// Wypisz pracowników którzy zostali przyjęci przed swoimi szefami.
SELECT p.nazwisko, p.data_zatr, s.nazwisko, s.data_zatr AS Szef FROM pracownicy p, pracownicy s 

lab3si

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
//kolumna 1 zawiera wartosc 1 ktora musi byc dodawana deltao kazdego neuronu
//kolumna 2 i 3 zawieraja wektor uczacy
//kolumna 4 zawiera wartosc oczekiwana dla XORa
clear all;
A(1,1)=1; A(1,2)=0; A(1,3)=0; A(1,4)=0;
A(2,1)=1; A(2,2)=0; A(2,3)=1; A(2,4)=1;
A(3,1)=1; A(3,2)=1; A(3,3)=0; A(3,4)=1;
A(4,1)=1; A(4,2)=1; A(4,3)=1; A(4,4)=0;

h1=scf(0);
h2=scf(1);
scf(h1);
mtlb_hold on;
for i=1:4
 if A(i,4)==1
 plot(A(i,2),A(i,3),'ko:');
 else
 plot(A(i,2),A(i,3),'r+:');
 end
end

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include "mpi.h"
#include <iostream>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{

 int rank, size, msg;
 MPI_Status status;

 MPI_Init(&argc, &argv);
 MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
 MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);


 if(rank == 0)
  {
   msg = 0;
   MPI_Send(&msg, 1, MPI_INT, 1, 0, MPI_COMM_WORLD);
  }

DUMPI_JAVA_LAB2

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021

class Platforma {
 int n;
 boolean platformaZajeta = false;

 synchronized int wez() {
  if(!platformaZajeta)
   try {
    wait();

   } catch(InterruptedException e) {
    System.out.println("Złapano InterruptedException");
   }

   System.out.println("Pobrano: " + n);
   platformaZajeta = false;
   notify();
   return n;
 }


tuszek

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <mpi.h>
using namespace std;

int main(int argc, char ** argv)
{

MPI_Init(&argc,&argv);
int size,rank;

MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&rank);
MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&size);

if(size<=5)
{
if(rank==0)
{
cerr << " Liczba procesow ma byc wieksza od 5";
MPI_Finalize();
return 2;

wbudowane

Kolorwanie:
Status:
123456789101112
LCDPutString()

if(przycisk_sw1==wcisniety)
{
LCDPutStr("Menu",50,50,LARGE,WHITE,GREEN);
}else
{
LCDPutStr("Menu",50,50,LARGE,WHITE,RED);
}domis

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <boost/filesystem.hpp>
#include <vector>

using namespace std;
using namespace boost::filesystem;
namespace fs=boost::filesystem;

class Element
{
	protected:
		fs::path sciezka;
	public:
	Element(const string& path)
	{
		sciezka = path;
	}
	virtual int rozmiar() = 0;
	
};


Copyrights 2014-2019 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.