Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <mpi.h>
#include <cmath>
using namespace std;

int main(int argc,char** argv)
{
    MPI_Init(&argc,&argv);
    
    int rank,size;
    
    MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD,&size);
    MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD,&rank);
    
    MPI_Group world_group;
    MPI_Comm_group(MPI_COMM_WORLD,&world_group);
    
    int n=sqrt(size);
    int m=n;
    MPI_Group * Grupy;

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#!/usr/bin/python
#!/usr/bin/env python

Wypisać litery z ciągu znaków w taki sposób, aby każda litera znajdowała się w nowej linii.
W pierwszym wariancie rozwiązania niech łańcuch znaków będzie wpisany „na sztywno” w
skrypcie. Potem zmodyfikować skrypt tak, aby możliwe było podanie przez użytkownika
ciągu znaków
#slowo = raw_input("Podaj slowo: ")
#i=0;
#while i<len(slowo):
#	print slowo[i]
#	i=i+1
#slowo=("dupa")
#i=0;
#while i<len(slowo):
#  print slowo[i]
#  i=i+1

Napisać skrypt, który wypisze 10 liczb będących wielokrotnościami liczby podanej przez
ytkownika. Zmodyfikować skrypt tak, aby podawane były dwie liczby; druga liczba niech

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
using Microsoft.Win32;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Diagnostics;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Timers;
using System.Security.Principal;
using System.Security.Authentication;
using System.Management;

scheme

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
Zaimplementować i przetestować funkcję:

1. obliczającą długość listy

(define (dl list)

(if (null? list)

0

(+ 1 (dl (cdr list)))

))

(dl '(1 2 3))

2. obliczającą sumę elementów na liście

(define (suma list)


Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include "mpi.h"
#include <iostream>
using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{

 int rank, size, msg;
 MPI_Status status;

 MPI_Init(&argc, &argv);
 MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &size);
 MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &rank);


 if(rank == 0)
  {
   msg = 0;
   MPI_Send(&msg, 1, MPI_INT, 1, 0, MPI_COMM_WORLD);
  }

mpi lab 5 v2

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <mpi.h>
#include <cstdlib>
using namespace std;

int maks(int *tab,int n){
  int tmp=tab[0];
  for(int i=1;i<n;i++){
    if(tmp<tab[i]) tmp=tab[i];
  }
  return tmp;
}

int minimum(int* tab,int n){
  int tmp=tab[0];
  for(int i=1;i<n;i++){
    if(tmp>tab[i]) tmp=tab[i];
  }
  return tmp;
}

PWIR_MPI_5

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include "mpi.h"
#include <time.h>
#include <stdio.h>

using namespace std;

int max(const int& a, const int& b) {
	return (a>b)?a:b;
}

int min(const int& a, const int& b) {
	return (a<b)?a:b;
}

int main(int argc, char * argv[])
{
	srand(time(NULL));
//BłądStartuProgramu, LiczbaProcesów, NumerProcesu

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
function varargout = L9(varargin)
% L9 M-file for L9.fig
%   L9, by itself, creates a new L9 or raises the existing
%   singleton*.
%
%   H = L9 returns the handle to a new L9 or the handle to
%   the existing singleton*.
%
%   L9('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the local
%   function named CALLBACK in L9.M with the given input arguments.
%
%   L9('Property','Value',...) creates a new L9 or raises the
%   existing singleton*. Starting from the left, property value pairs are
%   applied to the GUI before L9_OpeningFcn gets called. An
%   unrecognized property name or invalid value makes property application
%   stop. All inputs are passed to L9_OpeningFcn via varargin.
%
%   *See GUI Options on GUIDE's Tools menu. Choose "GUI allows only one
%   instance to run (singleton)".
%

DUMPI_JAVA_LAB2

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021

class Platforma {
 int n;
 boolean platformaZajeta = false;

 synchronized int wez() {
  if(!platformaZajeta)
   try {
    wait();

   } catch(InterruptedException e) {
    System.out.println("Złapano InterruptedException");
   }

   System.out.println("Pobrano: " + n);
   platformaZajeta = false;
   notify();
   return n;
 }


wbudowane

Kolorwanie:
Status:
123456789101112
LCDPutString()

if(przycisk_sw1==wcisniety)
{
LCDPutStr("Menu",50,50,LARGE,WHITE,GREEN);
}else
{
LCDPutStr("Menu",50,50,LARGE,WHITE,RED);
}
Copyrights 2014-2018 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.