Kolorwanie:
Status:
123456789
// ==UserScript==
// @name     KTO TU JEST
// @version   21.37
// @match    *://*.margonem.pl
// @require   https://pastebin.com/raw/jPTNZbLY
// @grant    none
// ==/UserScript==
((a,b,c)=>{const e=new class{constructor(){this.drag=!1,this.x=0,this.start_x=0,this.names={fr:`Przyjaciół`,en:`Wrogów`,cl:`Klanowiczy`,"cl-fr":`Sojuszników`,"cl-en":`Rywali klanu`,rights:`Osob funkcyjnych`,grp:`Członków grupy`},this.relation=localStorage.getItem(`ktj_custom_colors`)?JSON.parse(localStorage.getItem(`ktj_custom_colors`)):{fr:`#00ff00`,en:`#ff0000`,cl:`#0797ff`,"cl-fr":`#9bf6ff`,"cl-en":`#ff5656`,rights:`#ffdd00`,grp:`#00b7ff`},this.opacity=localStorage.getItem(`ktj_custom_opacity`)?JSON.parse(localStorage.getItem(`ktj_custom_opacity`)):{fr:255,en:255,cl:255,"cl-fr":255,"cl-en":255,rights:255,grp:50},this.height=localStorage.getItem(`ktj_max_height`)?localStorage.getItem(`ktj_max_height`):18,this.thickness=localStorage.getItem(`ktj_thickness`)?localStorage.getItem(`ktj_thickness`):24,this.info=18>+this.height,this.infot=0==this.thickness,this.y=0,this.start_y=0,this.target=!1,this.party={}}draggable(a,b){const c=this,d=`undefined`!=typeof window.orientation||-1!==navigator.userAgent.indexOf(`IEMobile`);a.ondragstart=()=>{},a.addEventListener(d?`touchstart`:`mousedown`,b=>{window.g.lock.add(`ktj_click`);`INPUT`==b.target.tagName||(c.drag=!0,d&&(c.x=b.touches[0].pageX,c.y=b.touches[0].pageY),c.start_x=c.x-a.offsetLeft,c.start_y=c.y-a.offsetTop)}),document.addEventListener(d?`touchmove`:`mousemove`,b=>{if(b.pageX&&(c.x=b.pageX,c.y=b.pageY),d&&(c.x=b.touches[0].pageX,c.y=b.touches[0].pageY),c.drag){let b=a.offsetWidth,d=a.offsetHeight,e=c.x-c.start_x,f=c.y-c.start_y;0>e&&(e=0),e+b>window.innerWidth&&(e=window.innerWidth-b),a.style.left=`${e}px`,0>f&&(f=0),f+d>window.innerHeight&&(f=window.innerHeight-d),a.style.top=`${f}px`}}),document.addEventListener(d?`touchend`:`mouseup`,()=>{window.g.lock.remove(`ktj_click`),localStorage.setItem(b,JSON.stringify([a.style.left,a.style.top])),c.drag=!1})}hex(a){return a=a.toString(16),1==a.length?`0${a}`:a}make_div(){const a=localStorage.getItem(`ktj_position`)?JSON.parse(localStorage.getItem(`ktj_position`)):[`0px`,`0px`],b=document.createElement(`span`),c=document.createElement(`div`),d=document.createElement(`span`),f=document.createElement(`div`),g=document.createElement(`span`),h=document.createElement(`span`);for(let a in b.textContent=`Gracze na mapie`,d.textContent=`Ustawienia`,d.style.float=`right`,c.classList.add(`ktj_settings`),c.style.display=`none`,g.textContent=`Wybierz kolor dla:`,g.style.textAlign=`center`,c.appendChild(g),this.relation){const b=document.createElement(`input`),d=document.createElement(`input`),e=document.createElement(`label`),f=document.createElement(`div`);d.type=`range`,d.min=0,d.max=255,d.step=1,d.value=this.opacity[a],d.addEventListener(`change`,()=>{const b=+d.value;this.opacity[a]=b,e.style[`grp`==a?`background`:`color`]=this.relation[a]+this.hex(this.opacity[a]),localStorage.setItem(`ktj_custom_opacity`,JSON.stringify(this.opacity)),this.update_div()}),d.setAttribute(`ktj_tip`,`Przesuń aby zmienić transparentność ${this.names[a].toLowerCase()}`),b.type=`color`,b.value=this.relation[a],b.addEventListener(`change`,()=>{const c=`${b.value}`;e.style[`grp`==a?`background`:`color`]=c+this.hex(this.opacity[a]),this.relation[a]=c,localStorage.setItem(`ktj_custom_colors`,JSON.stringify(this.relation)),this.update_div()}),f.textContent=this.names[a],f.setAttribute(`ktj_tip`,`Kliknij aby zmienić kolor ${this.names[a].toLowerCase()}`),f.classList.add(`ktj_colors`),e.style[`grp`==a?`background`:`color`]=`${b.value}${this.hex(this.opacity[a])}`,e.style.color||(e.style.color=`#ffffff`),e.appendChild(f),e.appendChild(b),e.appendChild(d),c.appendChild(e)}const i=document.createElement(`div`);let j=document.createElement(`input`);i.textContent=`Maksymalna wysokość okienka`,i.style.textAlign=`center`,j.type=`range`,j.min=0,j.max=100,j.step=1,j.style.width=`100%`,j.value=this.height,j.addEventListener(`change`,()=>{const a=+j.value;localStorage.setItem(`ktj_max_height`,a),this.height=a,!this.info&&18>+this.height&&(this.info=!0,window.message(`Tryb minimalistyczny włączony<br>Nazwy klanów będą wyświetlane po najechaniu na nick!`)),this.update_div()}),j.setAttribute(`ktj_tip`,`Przesuń aby zmienić maksymalną wysokośc okna`),i.appendChild(j),c.appendChild(i);const k=document.createElement(`div`);let l=document.createElement(`input`);k.textContent=`Grubość trackera`,k.style.textAlign=`center`,l.type=`range`,l.min=0,l.max=30,l.step=1,l.style.width=`100%`,l.value=this.thickness,l.addEventListener(`change`,()=>{const a=+l.value;localStorage.setItem(`ktj_thickness`,a),this.thickness=a,this.infot||0!=a||(window.message(`Tracker wyłączony`),this.infot=!0),e.active&&e.reconnect()}),l.setAttribute(`ktj_tip`,`Przesuń aby zmienić grubość trackera`),k.appendChild(l),c.appendChild(k),h.textContent=`Zresetuj ustawienia`,h.style.textAlign=`center`,h.addEventListener(`click`,()=>{confirm(`Czy na pewno chcesz zresetować ustawienia dodatku?`)&&(localStorage.removeItem(`ktj_custom_colors`),localStorage.removeItem(`ktj_custom_opacity`),localStorage.removeItem(`ktj_max_height`),window.location.href=window.location.href)}),h.setAttribute(`ktj_tip`,`Kliknij aby zresetować ustawienia`),c.appendChild(h),f.style.padding=`3px`,f.style.fontWeight=`bold`,f.appendChild(b),f.appendChild(d),f.appendChild(c),this.div=document.createElement(`div`),this.div.id=`ktj_box`,this.div.style.top=a[1],this.div.style.left=a[0],this.div.appendChild(f),this.div.appendChild(this.content_div),this.draggable(this.div,`ktj_position`),this.css(),document.body.appendChild(this.div),d.addEventListener(`click`,()=>{c.style.display=`none`==c.style.display?`flex`:`none`}),d.setAttribute(`ktj_tip`,`Kliknij aby wyświetlić ustawienia`)}async update_div(){const a=this.content_div,b=document.querySelector(`.ktj_content`).scrollTop;this.div.removeChild(this.div.childNodes[1]),this.div.appendChild(a),document.querySelector(`.ktj_content`).scroll(0,b)}get no_other(){const a=document.createElement(`div`);return a.textContent=`Brak graczy na mapie`,a}get content_div(){const a=document.createElement(`div`);let b=[];for(let c in a.classList.add(`ktj_content`),a.style.maxHeight=`${this.height}vh`,window.g.other)window.g.other[c].nick&&b.push(this.add_other(c));if(0===b.length)a.appendChild(this.no_other);else for(let c in b=b.sort((c,a)=>a[0]-c[0]),b){const d=document.createElement(`div`);d.textContent=`${+c+1}.`,b[c][1].insertBefore(d,b[c][1].firstChild),a.appendChild(b[c][1])}return a}calc(a){const b=[`aldous`,`berufs`,`brutal`,`classic`,`gefion`,`hutena`,`jaruna`,`katahha`,`lelwani`,`majuna`,`nomada`,`perkun`,`tarhuna`,`telawel`,`tempest`,`zemyna`,`zorza`,`fobos`],c=Math.max(Math.round(a*(b.includes(window.g.worldname)?1.2:1.4)+4)-a,13),e=Math.max(a-Math.round((a-4)/(b.includes(window.g.worldname)?1.2:1.4)),13);return[a-e,a+c]}div_pos(a){const b=a.getBoundingClientRect();return{left:+a.style.left.replace(`px`,``),top:+a.style.top.replace(`px`,``),width:b.width||a.offsetWidth,height:b.height||a.offsetHeight}}disconnect(){this.active=void 0,document.querySelector(`#ktj_line`)&&document.querySelector(`#ktj_line`).remove()}reconnect(){this.connect(this.active[0],this.active[1],this.active[2],this.active[3])}connect(a,b,c,d){if(0!=this.thickness){if(!a||!a||!document.querySelector(`#other${d}`))return this.disconnect();let e=this.div_pos(a),f=this.div_pos(b),g=e.left+e.width/2,h=e.top+e.height/2,i=f.left+f.width/2,j=f.top+f.height/2,k=Math.sqrt((i-g)*(i-g)+(j-h)*(j-h)),l=(h+j)/2-this.thickness/2,m=Math.atan2(h-j,g-i)*(180/Math.PI),n=document.createElement(`div`);document.querySelector(`#ktj_line`)&&`${k}px`==document.querySelector(`#ktj_line`).style.width||(n.id=`ktj_line`,n.style.padding=`0`,n.style.margin=`0`,n.style.height=`${this.thickness}px`,n.style.background=`linear-gradient(to right, orange, ${c}33, ${c}44, ${c}77, ${c})`,n.style.position=`absolute`,n.style.left=`${(g+i)/2-k/2}px`,n.style.top=`${l}px`,n.style.width=`${k}px`,n.style.opacity=`0.5`,n.style[`-moz-transform`]=`rotate(${m}deg)`,n.style[`-webkit-transform`]=`rotate(${m}deg)`,n.style[`-o-transform`]=`rotate(${m}deg)`,n.style[`-ms-transform`]=`rotate(${m}deg)`,n.style.transform=`rotate(${m}deg)`,n.style.borderRadius=`50px`,document.querySelector(`#ktj_line`)&&document.querySelector(`#ktj_line`).style.width==n.style.width||(this.disconnect(),this.active=[a,b,c,d],document.querySelector(`#base`).appendChild(n)))}}add_other(a){const b=window.g.other[a],c=document.createElement(`div`),d=document.createElement(`div`),e=document.createElement(`div`),f=!!(window.g.party&&window.g.party[b.id])&&(c.style.background=`${this.relation.grp}${this.hex(this.opacity.grp)}`),g=!!(b.clan&&b.clan.id);c.classList.add(`ktj_other_line`),d.textContent=b.nick,d.style.fontWeight=`bold`,0<b.rights&&(d.style.color=`${this.relation.rights}${this.hex(this.opacity.rights)}`),this.relation[b.relation]&&(d.style.color=`${this.relation[b.relation]}${this.hex(this.opacity[b.relation])}`)||0==b.rights&&(d.style.color=`#ffffff`),d.addEventListener(`click`,()=>{window.chatTo(b.nick)}),e.textContent=`${b.lvl}${b.prof}`;let h=this.calc(window.hero.lvl);if(b.lvl>h[1]&&(e.style.color=`#ff4747`)||b.lvl<h[0]&&(e.style.color=`#d6d6d6`)||(e.style.color=`#86ff68`),c.appendChild(d),c.appendChild(e),18>+this.height)g&&d.setAttribute(`ktj_tip`,`${b.clan.name}`);else if(g){const a=document.createElement(`div`);a.textContent=`${b.clan.name}`,c.appendChild(a)}this.dev_div&&2==window.map.pvp&&c.appendChild(this.dev_div(b.id));let i=!1;if(window.g.party&&window.g.party[a]&&(i=!0,this.party.members&&this.party.members[a])){const b=document.createElement(`div`),d=this.party.members[a],e=Math.round(1e3*(d.hp_cur/d.hp_max))/10;b.setAttribute(`ktj_tip`,`${d.hp_cur}/${d.hp_max}`),b.textContent=`(${e}%)`,b.style.color=25>e?`red`:66>e?`orange`:`lime`,b.classList.add(`ktj_hp_percent`),c.appendChild(b)}return c.addEventListener(`mouseenter`,()=>{const b=document.querySelector(`#other${a}`);b&&(this.connect(document.querySelector(`#hero`),b,d.style.color.replace(/rgb\((.+)\)/,(a,b)=>{b=b.replace(/ /g,``).split(`,`);let c=[(+b[0]).toString(16),(+b[1]).toString(16),(+b[2]).toString(16)];for(let d in c)2>c[d].length&&(c[d]=`0${c[d]}`);return`#${c.join(``)}`}),a),b.style.filter=`drop-shadow(0px 0px 3px orange)`)}),c.addEventListener(`mouseleave`,()=>{const b=document.querySelector(`#other${a}`);b&&(this.disconnect(),b.style.filter=``)}),[+(i?999999:g?b.clan.id:g),c]}css(){const a=document.createElement("style");a.innerHTML="#ktj_box{min-width:180px;}\n#ktj_box,#ktj_box *[ktj_tip]::before{\nposition: absolute;\nbackground: #2d2828;\nborder: 2px solid #7b7b7b;\nz-index: 99999;\npadding: 3px;\nfont-size: 12px;\n-moz-user-select: none;\n-khtml-user-select: none;\n-webkit-user-select: none;\n-ms-user-select: none;\nuser-select: none;\n}\n#ktj_box input[type=\"color\"]{\ndisplay: none;\n}\n\n.ktj_settings{\nborder: 2px solid black;\npadding: 3px;\nbackground: #3c3c3c;\nmargin: 3px;\nwidth:200px;\nflex-direction: column;\nmargin-left:auto;\nmargin-right:auto;\n}\n.ktj_content{\noverflow-y: auto;\n}\n.ktj_other_line{\npadding: 2px;\n}\n.ktj_other_line div{\ndisplay: inline-block;\nmargin-left: 2px;\nmargin-right: 2px;\n}\n.ktj_content::-webkit-scrollbar {\nwidth: 6px;\n}\n.ktj_content::-webkit-scrollbar-track {\nbackground: #7b7b7b;\n}\n.ktj_content::-webkit-scrollbar-thumb {\nbackground: #4a4a4a;\nborder: 2px solid #47474759;\n}\n.ktj_content::-webkit-scrollbar-thumb:hover {\nbackground:#47aeff;\nborder-color:#007a8722;\n}\n.ktj_hp_percent{\nfloat:right;\n}\n\n#ktj_box input[type=\"range\"]{\nheight: 18px;\nwidth: 50%;\nfloat: right;\nmargin: 0;\n-webkit-appearance: none;\nbackground:none;\n}\n#ktj_box input[type=range]:focus {outline: none;}\n#ktj_box input[type=range]::-webkit-slider-runnable-track {width:100%;height:5px;cursor:pointer;animate:0.2s;box-shadow:0px 0px 2px #000000;background:#9C9C9C;border-radius:50px;border:1px solid #000000;}\n#ktj_box input[type=range]::-webkit-slider-thumb {box-shadow: 0px 0px 3px #545454;border: 2px solid #e5e5e533;height: 10px;width: 10px;border-radius: 50px;background: #bababa;cursor: pointer;-webkit-appearance: none;margin-top: -4px;}\n#ktj_box input[type=range]:focus::-webkit-slider-runnable-track {background: #9C9C9C;}\n#ktj_box input[type=range]::-moz-range-track {width: 100%;height: 5px;cursor: pointer;animate: 0.2s;box-shadow: 0px 0px 2px #000000;background: #9C9C9C;border-radius: 50px;border: 1px solid #000000;}\n#ktj_box input[type=range]::-moz-range-thumb {box-shadow: 0px 0px 3px #545454;border: 2px solid #068EB8;height: 10px;width: 10px;border-radius: 50px;background: #0690BA;cursor: pointer;}\n#ktj_box input[type=range]::-ms-track {width: 100%;height: 5px;cursor: pointer;animate: 0.2s;background: transparent;border-color: transparent;color: transparent;}\n#ktj_box input[type=range]::-ms-fill-lower {background: #9C9C9C;border: 1px solid #000000;border-radius: 100px;box-shadow: 0px 0px 2px #000000;}\n#ktj_box input[type=range]::-ms-fill-upper {background: #9C9C9C;border: 1px solid #000000;border-radius: 100px;box-shadow: 0px 0px 2px #000000;}\n#ktj_box input[type=range]::-ms-thumb {margin-top: 1px;box-shadow: 0px 0px 3px #545454;border: 2px solid #068EB8;height: 10px;width: 10px;border-radius: 50px;background: #0690BA;cursor: pointer;}\n#ktj_box input[type=range]:focus::-ms-fill-lower {background: #9C9C9C;}\n#ktj_box input[type=range]:focus::-ms-fill-upper {background: #9C9C9C;}\n\n#ktj_box *[ktj_tip]::before{\ncontent: attr(ktj_tip);\ndisplay: none;\nfont-weight: normal;\ntransition: all ease-out 150ms;\nfont-size:10px;\nmargin-top:-25px;\nwidth: max-content;\ncolor: rgb(196, 196, 196);\n}\n#ktj_box *[ktj_tip]:hover::before{\ndisplay:inline-block;\n}\n.ktj_colors{\ndisplay:inline-block;\nmargin-top:2px;\n}\n.ktj_other_line div:nth-child(1){\nmargin-right:5px;\n}\n",document.head.appendChild(a)}dev_div(a){const b=document.createElement(`div`);return b.textContent=`X`,b.style.color=`red`,b.style.float=`right`,b.addEventListener(`click`,()=>{window.g.party[a]?window.message(`Ziomka z grupy chcesz ujebać? ...`):window.g.other[a]?this.target==a?(this.target=!1,window.message(`Przerwano wpierdol dla ${window.g.other[a].nick}`)):(this.target=a,window.message(`Jedzie wpierdol dla ${window.g.other[a].nick}`)):this.update_div()}),b}};e.make_div(),window.newOther=function(){a.apply(this,arguments),e.update_div()};let d=0,f=a=>{Date.now()>d&&(d=Date.now()+300,window._g(`fight&a=attack&id=${a}`,b=>{b.alert&&(document.querySelector(`#alert`).style.display=`none`,window.message(document.querySelector(`#alert .a2`).innerHTML)),`ok`!=b.e&&f(a)}))},g=[];window.parseInput=function(b){if(b.emo)for(let a in b.emo)`battle`!=b.emo[a].name||g.includes(b.emo[a].source_id)?`battle`!=b.emo[a].name&&g.includes(b.emo[a].source_id)&&g.splice(g.indexOf(b.emo[a].source_id),1):g.push(b.emo[a].source_id);if(b.other)for(let a in b.other)g.includes(+a)&&b.other[a].del&&g.splice(g.indexOf(+a),1);b.party&&(e.party=b.party,e.update_div()),c.apply(this,arguments)},window.hero.run=function(){if(e.active&&e.reconnect(),e.target){let a=window.g.other[e.target];!window.g.battle&&a?2>=Math.abs(a.x-window.hero.x)&&2>=Math.abs(a.y-window.hero.y)?!g.includes(+a.id)&&f(a.id):(window.road&&window.road[0]&&(window.road[0].x!=a.x||window.road[0].y!=a.y)||!window.road[0])&&window.hero.ooooooooooooooooooooooooo(a.x,a.y):(e.target=!1,window.road=[],window.message(`Przerwano dobijanie`))}b.apply(this,arguments)}})(window.newOther,window.hero.run,window.parseInput);

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
// ==UserScript==
// @name     Chodzenie po mapkach
// @namespace  http://tampermonkey.net/
// @description off szybkie ladowanie
// @match    http://hutena.margonem.pl/
// @grant    none
// ==/UserScript==

(() => {
const maps = ["","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","",""];
  const getCoords = name => {
    const [x, y] = window.g.gwIds[getMapId(name)].split(".");
    return [x, y];
  }

  const getMapId = name2 => {
    for (let [id, name] of Object.entries(window.g.townname)) {
      if (name2 === name) return id;
    }
  }

Kolorwanie:
Status:
1234567
// ==UserScript==
// @name     Bot grp automat
// @match    http://*.margonem.pl/
// @grant    none
// ==/UserScript==
new class{constructor(a){this.id=window.getCookie(`user_id`),this.char=window.getCookie(`mchar_id`),this.last=0,this.line=0,this.logs=[],this.nicks=[],this.relations=localStorage.getItem(`b_grp_relations_${this.char}`)?JSON.parse(localStorage.getItem(`b_grp_relations_${this.char}`)):[`fr`,`cl`],this.clans=localStorage.getItem(`b_grp_clans_${this.char}`)?JSON.parse(localStorage.getItem(`b_grp_clans_${this.char}`)):[],this.cords=[],this.checked=[],this.queue=[],this.send_last=[0],this.parseInput=a,this.min=localStorage.getItem(`b_grp_min_${this.char}`)?localStorage.getItem(`b_grp_min_${this.char}`):0,this.max=localStorage.getItem(`b_grp_max_${this.char}`)?localStorage.getItem(`b_grp_max_${this.char}`):500,this.morry=localStorage.getItem(`b_grp_morry`)?JSON.parse(localStorage.getItem(`b_grp_morry`)):{x:`0px`,y:`0px`}}get g(){return window.g}get hero(){return window.hero}get road(){return window.road}get _g(){return window._g}log(a,b,c){let f=new Date,d=`[KOLEJKA: ${this.queue.length}][${f.toLocaleTimeString()}]${a?`[${a}][${this.nicks[a]}]`:``} ${b}`,g=document.querySelector(`.b_grp_log`),e=document.createElement(`div`);g.firstChild&&-1<g.firstChild.innerHTML.indexOf(b.toUpperCase())&&(!a||-1<g.firstChild.innerHTML.indexOf(a))||(!c&&this.line++,e.className=`b_grp_log_${c?c:0==this.line%2?`even`:`line`}`,e.innerHTML=d.toUpperCase(),g.insertBefore(e,g.firstChild),5e3<g.childElementCount&&g.removeChild(g.lastChild))}error(a){this.log(null,a,`error`)}length(a){let b=0;for(let c in a)b++;return b}rand(a){return Math.floor(Math.random()*a)}wait(a,b){this.queue.find(b=>b&&b.id==a).d=Date.now()+1e3*b}get(a){const b={cl:`Klan`,cl_fr:`Klan i przyjaciele`,fr:`Przyjaciele`};return b[a.replace(/ /g,`_`)]?b[a.replace(/ /g,`_`)]:b.cl_fr}send_info(a){if(this.g.other[a]&&this.send_last[0]<Date.now()&&(!this.send_last[a]||this.send_last[a]<Date.now())){this.send_last[0]=Date.now()+2500,this.send_last[a]=Date.now()+3e4;const b=[`odblokuj`,`odblokuj zapki`,`nie moge dodac`,`zapki odblokuj`];this._g(`chat&c=@${this.g.other[a].nick.replace(/ /g,`_`)} ${b[Math.floor(Math.random()*b.length)]}`),this.log(a,`wysyłam info o zablokowanych zapkach`)}}add(a){return this.g.party[a]||!this.g.other[a]?this.log(a,`${this.g.party[a]?`ma już grupę`:`jest niedostępny`}`):!this.relations.includes(this.g.other[a].relation)&&(1<Math.abs(this.g.other[a].x-this.hero.x)||1<Math.abs(this.g.other[a].y-this.hero.y))?-1==this.hero._Closest(this.g.other[a].x,this.g.other[a].y)?void 0:(0==this.cords.length&&(this.cords=[this.hero.x,this.hero.y]),this.hero._Move(this.g.other[a].x,this.g.other[a].y),this.log(a,`idę na kordy [${this.g.other[a].x},${this.g.other[a].y}]`),`go`):void(this.log(a,`zapraszam do grupy`),this._g(`party&a=inv&id=${a}`,b=>{b.alert&&(-1<b.alert.indexOf(`życzy sobie drużyn spoza przyjaciół i klanu`)?(this.log(a,`ma zablokowane zaproszenia`),this.send_info(a)):-1<b.alert.indexOf(`Ten gracz należy już do innej drużyny!`)?(this.log(a,`ma już z kimś grupę`),this.queue.find(b=>b&&b.id==a).d=Date.now()+1e4):this.log(a,`alert, ${b.alert}`),document.getElementById(`alert`).style.display=`none`)}))}run_queue(){const a=a=>{if(a){if(!this.g.other[a.id]){const b=[];delete this.checked[this.checked.indexOf(a.id)];for(let a of this.checked)b.push(a);return this.checked=b,this.queue=this.queue.slice(1),this.log(a.id,`usuwam`)}1<this.queue.length&&(this.queue.push(a),this.queue=this.queue.slice(1))}};this.last=Date.now()+333;const b=this.queue[0];if(!b&&`on`==localStorage.getItem(`b_grp_turn_${this.char}`))this.log(null,`kolejka jest pusta`);else{if(`on`!=localStorage.getItem(`b_grp_turn_${this.char}`))return a(b),this.log(null,`bot jest wyłączony`);if(b){if(window.g.dead)return a(b),this.log(null,`nie żyje`);if(window.g.battle)return a(b),this.log(null,`trwa walka`);if(window.g.talk.id)return a(b),this.log(null,`trwa rozmowa`);if(this.g.party&&10<=this.length(this.g.party))return a(b),this.log(null,`grupa jest pełna`);if(this.g.party&&0==this.g.party[this.char].r)return a(b),this.log(this.char,`nie mam praw`);if(0===this.road.length){if(b.d<Date.now()&&(!this.send_last[b.id]||this.send_last[b.id]<Date.now())){if(`go`==this.add(b.id))return;b.d=Date.now()+this.rand(15e3)+(0==this.cords.length?3e4:12e4)}else if(0<this.cords.length)return this.cords[0]==this.hero.x&&this.cords[1]==this.hero.y?this.cords=[]:this.hero._Move(this.cords[0],this.cords[1]);a(b)}}}}css(){const a=document.createElement("style");a.innerHTML="#b_grp{\ntransition: bottom 3s, left 3s;\nz-index: 1000;\npadding: 5px;\nposition: absolute;\nborder: 2px inset white;\nbox-shadow: inset 0 0 30px black;\nmargin: 10px;\nbackground: #4c4c4c;\ntext-align: center;\ndisplay:flex;\nheight:164px\n}\n#b_grp div{\nbox-sizing:border-box;\n}\n.b_grp_clans,.b_grp_settings,.b_grp_settings div,.b_grp_log{\nbox-shadow: 0 0 15px black, inset 0 0 10px white;\nmargin: 5px;\npadding: 5px;\nmin-width: 150px;\n}\n.b_grp_clans,.b_grp_settings,.b_grp_log{\nheight: 154px;\nbackground: #171717a3;\n}\n.b_grp_lvls{\nwidth: 30px;\ntext-align: center;\n}\n.b_grp_clans {\noverflow: auto;\nmargin-left:0;\nwidth:180px;\n}\n#b_grp input[type*=\"text\"],#b_grp input[type*=\"number\"]{\nfont-weight:bold;\ncolor: white;\nborder: none;\nbackground: #171717a3;\n}\n.b_grp_clan_name{\nmax-width:180px;\noverflow:hidden;\ncolor: #3dff00;\n}\n.b_grp_clan_name:nth-child(even){\ncolor: #edff00;\n}\n.b_grp_log{\nmargin-left:0;\nwidth:500px;\noverflow:auto;\ncolor:lime;\ntext-align: start;\n}\n.b_grp_log_line{\nwidth:100%;\noverflow:hidden;\ncolor: #3dff00;\n}\n.b_grp_log_even{\ncolor: #edff00;\n}\n.b_grp_log_error{\ncolor: red;\n}\n#b_grp img{\nposition: fixed;\n}",document.head.appendChild(a)}init_ui(){this.css();const a=`<div>Zapraszanie do grp <input class="b_grp_switch" type="checkbox"${`on`==localStorage.getItem(`b_grp_turn_${this.char}`)?` checked`:``}/></div>`,b=`<div><select class="b_grp_select" style="width:100%;"><option value="" disabled selected>${this.get(localStorage.getItem(`b_grp_relations_${this.char}`)?JSON.parse(localStorage.getItem(`b_grp_relations_${this.char}`)).join(` `):`cl cl-fr fr`)}</option><option value="cl">Klan</option><option value="cl fr">Klan i przyjaciele</option><option value="fr">Przyjaciele</option></select></div>`,c=()=>{const a=localStorage.getItem(`b_grp_clans_${this.char}`);if(!a)return`<b>Nazwy klanów</b>`;let b=[],c=``;try{b=JSON.parse(a)}catch(a){}return b.forEach(a=>{c+=`<p class="b_grp_clan_name">${a}</p>`}),`<b>Nazwy klanów</b>${c}`},d=`<div>Zapraszaj przedział: <input type="number" class="b_grp_lvls" min="1" max="500" value="${this.min}"/>-<input type="number" class="b_grp_lvls" min="1" max="500" value="${this.max}"/></div>`;window.$(`<div id="b_grp" style="bottom: ${localStorage.getItem(`b_grp_pos`)?`-400px`:0};"><img style="left:${this.morry.x};top:${this.morry.y};" src="https://imgur.com/pMe5ro2.png"><div class="b_grp_settings">${a}${d}${b}${"<div><input class=\"b_grp_name\" type=\"text\" placeholder=\"Wprorawd\u017A nazw\u0119 klanu\"/><button class=\"b_grp_add\">Dodaj</button></div>"}</div><div class="b_grp_clans">${c()}</div><div class="b_grp_log"></div>`).appendTo(`body`);let e=document.querySelectorAll(`.b_grp_lvls`);e[0].addEventListener(`change`,()=>{const a=+e[0].value,b=+e[1].value;return a>b?this.error(`Wartość minimalna jest większa od maksymalnej!`):1>a||500<a?this.error(`Wartość musi być w zakresie 1-500`):void localStorage.setItem(`b_grp_min_${this.char}`,a)}),e[1].addEventListener(`change`,()=>{const a=+e[0].value,b=+e[1].value;return a>b?this.error(`Wartość maksymalna jest mniejsza od minimalnej!`):1>b||500<b?this.error(`Wartość musi być w zakresie 1-500`):void localStorage.setItem(`b_grp_max_${this.char}`,b)}),document.querySelector(`.b_grp_switch`).addEventListener(`change`,()=>{const a=`b_grp_turn_${this.char}`;`on`==localStorage.getItem(a)?localStorage.setItem(a,`off`):localStorage.setItem(a,`on`)}),document.querySelector(`.b_grp_select`).addEventListener(`change`,()=>{let a=document.querySelector(`.b_grp_select`).value.split(` `);this.relations=a,localStorage.setItem(`b_grp_relations_${this.char}`,JSON.stringify(a))});const f=()=>{const a=document.querySelectorAll(`.b_grp_clan_name`);a&&a.forEach(a=>{a.addEventListener(`click`,a=>{let b=a.srcElement.innerText,d=localStorage.getItem(`b_grp_clans_${this.char}`)?JSON.parse(localStorage.getItem(`b_grp_clans_${this.char}`)):[],e=d.indexOf(b),g=[];for(let b in delete d[b],d)`string`==typeof d[b]&&g.push(d[b]);this.clans=g,localStorage.setItem(`b_grp_clans_${this.char}`,JSON.stringify(g)),document.querySelector(`.b_grp_clans`).innerHTML=c(),f()})})};document.querySelector(`.b_grp_add`).addEventListener(`click`,()=>{let a=document.querySelector(`.b_grp_name`),b=localStorage.getItem(`b_grp_clans_${this.char}`)?JSON.parse(localStorage.getItem(`b_grp_clans_${this.char}`)):[];return b.includes(a.value.toUpperCase())?this.error(`${a.value} znajduje się już na liście!`):3>a.value.length||20<a.value.length?this.error(`nazwa musi mieć 3-20 znaków`):void(b.push(a.value.toUpperCase()),a.value=``,this.clans=b,localStorage.setItem(`b_grp_clans_${this.char}`,JSON.stringify(b)),document.querySelector(`.b_grp_clans`).innerHTML=c(),f())}),(()=>{function a(a){k=window.innerWidth,l=window.innerHeight,f=a.target,i=g-f.offsetLeft,j=h-f.offsetTop}function b(a){if(a.pageX&&(g=a.pageX,h=a.pageY),f){let a=c(g-i,h-j);f.style.left=`${a[0]}px`,f.style.top=`${a[1]}px`,e=a}}function c(a,b){let c=f.offsetWidth,d=f.offsetHeight;return 0<=a&&0<=b&&a+c<=k&&b+d<=l?[a,b]:(0>a&&(a=0),0>b&&(b=0),a+c>k&&(a=k-c),b+d>l&&(b=l-d),[a,b])}function d(){f&&localStorage.setItem(`b_grp_morry`,JSON.stringify({x:f.style.left,y:f.style.top})),f=!1}let f,g,h,i,j,k,l,e,m=document.querySelector(`#b_grp img`);m.ondragstart=function(){return!1},m.onmousedown=a,document.onmousemove=b,document.onmouseup=d})(),document.querySelector(`#b_grp img`).addEventListener(`click`,()=>{const a=document.querySelector(`#b_grp`);`-400px`==a.style.bottom?(a.style.bottom=`0`,localStorage.removeItem(`b_grp_pos`)):(a.style.bottom=`-400px`,localStorage.setItem(`b_grp_pos`,`yes`))}),f()}init(){this.init_ui(),window.parseInput=(d,a,b)=>{if(this.parseInput(d,a,b),this.hero&&!this.nicks[this.char]&&(this.nicks[this.char]=this.hero.nick),d.other){let a;for(let b in d.other)d.other[b].nick&&(this.nicks.includes(d.other[b].nick)||(this.nicks[b]=d.other[b].nick),this.checked.includes(b)||((this.relations.includes(d.other[b].relation)||d.other[b].clan&&this.clans.includes(d.other[b].clan.name.toUpperCase()))&&d.other[b].lvl>=this.min&&d.other[b].lvl<=this.max?(this.log(b,`dodaje do kolejki`),this.queue.push({id:b,d:Date.now()+500*(1+Math.floor(12*Math.random()))})):this.log(b,`blokuje zapraszanie`),this.checked.push(b),a=!0));if(a)return}5==this.g.init&&this.last<Date.now()&&this.run_queue()}}}(window.parseInput).init();

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
// ==UserScript==
// @name     AUTOTP_1
// @namespace  http://tampermonkey.net/
// @version   0.1
// @description try to take over the world!
// @author    You
// @match    http://berufs.margonem.pl/
// @grant    none
// ==/UserScript==

(function(c, f, h) {
  function j(z) {
    let A = itemTip(z),
      B = "";
    return B += `<div class="item" ctip="t_item" tip="${A.replace(/"/g,"&quot;")}">`, -1 < z.stat.indexOf("legendary") && (B += `<div class="itemHighlighter t_leg"></div>`), -1 < z.stat.indexOf("heroic") && (B += `<div class="itemHighlighter t_her"></div>`), -1 < z.stat.indexOf("unique") && (B += `<div class="itemHighlighter t_uni"></div>`), -1 < z.stat.indexOf("upgraded") && (B += `<div class="itemHighlighter t_upg"></div>`), B += `<img src="/obrazki/itemy/${z.icon}">`, B += `</div>`, B
  }

  function k() {
    let z = parseInt(c.querySelector("#adisonzawodowiec").style.top),
      A = parseInt(c.querySelector("#adisonzawodowiec").style.left);

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
// ==UserScript==
// @name     Anty-Duszek
// @version   1.1
// @description Wychodzenie z trybu nieaktywności na SI oraz NI;
// @match    http://*.margonem.pl
// ==/UserScript==

// Jeśli coś się buguje, pisać - poprawię.
(() => {
  setInterval(() => {
    const isSi = getCookie("interface") == "si" ? true : false;
    const afk = isSi ? hero.stasis:Engine.hero.d.stasis;
    const dead = isSi ? g.dead:Engine.dead;
    const battle = isSi ? g.battle:Engine.pvp;
    if (!afk) return;
    const url = isSi
      ? `http://${g.worldname}.margonem.pl/engine?t=_&ml=${hero.x},${hero.y + 1}&mts=${unix_time() + 0.2}&ev=${unix_time()}&browser_token=${g.browser_token}&aid=${getCookie("user_id")}`
      : `http://${Engine.worldName}.margonem.pl/engine?t=_&ml=${Engine.hero.d.x},${Engine.hero.d.y - 1}&mts=${unix_time() + 0.2}&aid=${getCookie("user_id")}&ev=${unix_time()}&browser_token=${Engine.browserToken}`;
    fetch(url)
      .then(response => response.json())

Kolorwanie:
Status:
12345678910111213141516171819
// ==UserScript==
// @name     Auto akceptacja przywołania.
// @version   1.0
// @description Akceptuje przywołanie.
// @match    http://*.margonem.pl
// @grant    none
// ==/UserScript==

(a => {
  mAlert = function() {
    if (arguments[0] != undefined) {
      if (arguments[0].includes("przyzywa do siebie swoją drużynę")) {
        _g("party&a=acceptsummon&answer=1");
      }
    }
    return a.apply(this, arguments);
  }
})(mAlert);

Kolorwanie:
Status:
123456789101112131415161718192021
// ==UserScript==
// @name     Anty-Duszek
// @version   1.1
// @description Wychodzenie z trybu nieaktywności na SI oraz NI;
// @match    http://*.margonem.pl
// ==/UserScript==

// Jeśli coś się buguje, pisać - poprawię.
(() => {
  setInterval(() => {
    const isSi = getCookie("interface") == "si" ? true : false;
    const afk = isSi ? hero.stasis:Engine.hero.d.stasis;
    const dead = isSi ? g.dead:Engine.dead;
    const battle = isSi ? g.battle:Engine.pvp;
    if (!afk) return;
    const url = isSi
      ? `http://${g.worldname}.margonem.pl/engine?t=_&ml=${hero.x},${hero.y + 1}&mts=${unix_time() + 0.2}&ev=${unix_time()}&browser_token=${g.browser_token}&aid=${getCookie("user_id")}`
      : `http://${Engine.worldName}.margonem.pl/engine?t=_&ml=${Engine.hero.d.x},${Engine.hero.d.y - 1}&mts=${unix_time() + 0.2}&aid=${getCookie("user_id")}&ev=${unix_time()}&browser_token=${Engine.browserToken}`;
    fetch(url)
      .then(response => response.json())

A

Kolorwanie:
Status:
12
https://drive.google.com/drive/folders/1Al6XjoMAUNTnn9_z3WVYpX246yG90bnn?usp=sharing

awetawt

Kolorwanie:
Status:
12
guwno jebane

Kolorwanie:
Status:
12345
    if (g.dead && deade) {
      deade = false;
      (_g(`moveitem&st=1&id= `613283195`)
    }));


Copyrights 2014-2020 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.