Ddd

Kolorwanie:
Status:
1
2018-01-01 2018-12-31 2019-06-26 SprFinJednostkaInnaWZlotych 1 BETARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ dolnośląskie wrocławski Długołęka Długołęka PL dolnośląskie wrocławski Długołęka Polna 30 Długołęka 55-095 Długołęka 2361Z 0000366275 2018-01-01 2018-12-31 false true true Jednostka tworzy odpisy aktualizujące na całość niezabezpieczonych wierzytelności (łącznie z VAT) z których zapłatą dłużnik zalega do dnia bilansowego, gdy zachodzą wiarygodnie uzasadnione przyczyny, że zapłata nie nastąpi lub nastąpi w niższej wysokości. Zgodnie z zasadą ostrożności uwzględniono także zdarzenia które nastąpiły do 85 dni po dniu bilansowym mogące mieć istotny wpływ na konieczność dokonywania odpisów aktualizujących. Jednostka tworzy odpisy aktualizujące na zapasy których cena sprzedaży netto przekracza ceny możliwe do uzyskania w momencie sprzedaży - w wysokości nadwyżki ponad cenę sprzedaży netto możliwą do uzyskania. Odpisy tworzy się jeśli odpis przekroczyłby 2% wartości poszczególnych rodzajów zapasów wymienionych w bilansie (np. jeśli odpis na wyroby stanowiłby ponad 2% stanu wyrobów gotowych). Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, z tym, że: 1. Przedmioty długotrwałego użytku o cenie nie przekraczającej 10 000 zł są zaliczane bezpośrednio w koszty zużytych materiałów (z wyjątkiem środków trwałych wykupionych z leasingu które przyjmowane są na stan środków trwałych i amortyzowane jednorazowo). Jednostka zawiera Umowy Leasingu które w świetle przepisów bilansowych stanowią Leasing Finansowy i ujmowane są w księgach rachunkowych jako odpowiednio Środki Trwałe lub Wartości Niematerialne i Prawne rozliczane w koszty bilansowe poprzez amortyzację, natomiast do celów podatkowych Umowy te stanowią Leasing Operacyjny w którym opłaty leasingowe stanowią koszt bieżącego okresu. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest w sposób dwutorowy. Do amortyzacji podatkowej jednostka stosuje stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tym ,że - dla grupy 1, 2 oraz samochodów osobowych –metodą liniową - dla grup 3-6 i 8 oraz środków transportu innych niż samochody osobowe –metodą degresywną - dla używanych środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji (w przypadku gdy używanie zostało udokumentowane) oraz inwestycji w obcych obiektach) możliwe jest zastosowanie indywidualnie ustalonych stawek amortyzacyjnych w oparciu o art. 16 j . Do celów podatkowych wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł są zaliczane bezpośrednio w koszty, natomiast o wartości powyżej 10 000 zł amortyzowane są przez okres 2 lat. Jednostka korzysta do celów podatkowych z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w stosunku do nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT na podstawie art. 16k ust. 14-21 ustawy o PDOP do wysokości 100 tys.. rocznie. Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych aportem jednostka stosuje kontynuację amortyzacji podatkowej z firmy przekazującej aport. Do amortyzacji bilansowej jednostka stosuje metodę liniową w oparciu o stawki przewidziane w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tym ,że dla środków trwałych użytkowanych na podstawie umów stanowiących księgowo leasing finansowy a które do celów podatkowych traktowane są jako umowy leasingu operacyjnego –metodą liniową przez okres obowiązywania umowy. Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych aportem podstawę amortyzacji stanowi wartość rynkowa ustalona na dzień otrzymania aportu. Do celów bilansowych wartości niematerialne i prawne o wartości do 10 000 zł są zaliczane bezpośrednio w koszty, natomiast o wartości powyżej 10 000 zł amortyzowane są przez okres odpowiadający ich planowanej ekonomicznej przydatności. 2. Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się: - Towary budowlane - według cen zakupu stosując zasadę FIFO. - Części zamienne i artykuły BHP - według cen zakupu stosując zasadę FIFO - Opakowania do sprzedaży, opakowania wkalkulowane w cenę wyrobu, - według cen zakupu stosując zasadę FIFO - Podstawowe istotne materiały do produkcji wyrobów-zaliczane w koszty na podstawie kalkulacji przygotowanej w oparciu o receptury - według cen zakupu stosując zasadę FIFO - Wyroby gotowe (materiały budowlane)- wg bezpośrednich kosztów wytworzenia podstawowych materiałów produkcyjnych wg metody FIFO oraz narzutów pozostałych kosztów bezpośrednich oraz uzasadnionych kosztów pośrednich wg „kluczy podziałowych” Stany i rozchody zapasów nie objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się: - Środki trwałe w budowie oraz środki trwałe nie oddane do użytkowania- w wysokości poniesionych kosztów na ich nabycie lub wytworzenie - Produkcja w toku – po rzeczywistym koszcie wytworzenia - Materiały do produkcji oraz pozostałe materiały i opakowania odpisywane są w ciężar kosztów działalności w momencie zakupu i nie rzadziej niż na koniec roku dokonywana jest korekta kosztów o wartość materiałów nie zużytych) –wg zasady FIFO (niektóre materiały zaliczane są w koszty na podstawie zużycia określonego na podstawie comiesięcznego spisu z natury) - Środki pieniężne i Kapitały - w wartości nominalnej. - Należności w kwocie wymagalnej zapłaty bez naliczenia odsetek na podstawie decyzji zarządu. - Zobowiązania w kwocie wymagalnej Wynik finansowy ustala się wg rachunku kalkulacyjnego zgodnie z ustawą o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z ustawą o rachunkowości. 201528294.27 183964624.39 105572096.39 107817542.18 967711.49 1271031.83 0 0 84123.11 126184.67 883588.38 1144847.16 0 0 104188887.13 106171948.38 84640914.30 86808921.26 20761503.22 20806791.7 30493233.3 30041548.16 24428511.61 27129999.47 3852493.98 3798540.21 5105172.19 5032041.72 19372972.83 19333612.12 175000 29415 0 0 0 0 0 0 0 0 27300 27300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27300 27300 388197.77 347261.97 304303.02 279500.45 83894.75 67761.52 95956197.88 76147082.21 36756216.44 37352606.78 14116294.6 11323688.44 1869696.92 3427547.76 17808782.34 17271331.03 2006673.67 4934797.37 954768.91 395242.18 44252377.79 35481780.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44252377.79 35481780.91 41758067.01 34406164.16 40318440.26 32067502.5 1439626.75 2338661.66 0 38 2494310.78 1075578.75 0 0 14088561.13 2531470.02 14088561.13 2531470.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14088561.13 2531470.02 14088561.13 2531470.02 0 0 0 0 0 0 859042.52 781224.5 0 0 0 0 201528294.27 183964624.39 135385260.68 118895537.44 79700000 79700000 0 24242786.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55685260.68 14952750.6 0 0 66143033.59 65069086.95 281521 447750.28 281521 447750.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25205352.35 26928911.93 0 0 0 0 25205352.35 26928911.93 11426882.67 11426882.67 0 0 13778469.68 15502029.26 0 0 0 0 40656160.24 37692424.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40603246.38 37650130.01 6360827.66 7603871.9 0 0 9937639.15 8774932.96 13580370.55 12634670.24 13374233.49 12414824.17 206137.06 219846.07 2490959.26 1944392.65 0 0 5596379.59 4438852.67 2361618.48 2057741.52 275451.69 195668.07 52913.86 42294.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355962458.45 249745405.07 0 0 338075537.11 224726140.05 17886921.34 25019265.02 233718648.14 187917587.76 0 0 217163639.05 163747373.99 16555009.09 24170213.77 122243810.31 61827817.31 23981729.43 18770505.1 22628959.01 20476235.74 75633121.87 22581076.47 1470676.35 1240845.11 0 17173.1 0 0 129155.78 156253.39 1341520.57 1067418.62 6040363.56 3755330.92 95029.53 0 1664415.75 315798.55 4280918.28 3439532.37 71063434.66 20066590.66 124861.48 556467.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124861.48 39201.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 517266.41 1687133.31 1539683.8 1495943.55 1520083.8 0 0 0 0 0 0 0 0 191189.76 19600 69501162.83 19083374.47 13815902.15 4130623.87 0 0 55685260.68 14952750.60 118895537.44 115053898.84 0 0 0 0 118895537.44 115053898.84 79700000 79700000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79700000 79700000 24242786.84 21294976.55 -24242786.84 2947810.29 14952750.6 14058922.29 0 0 0 0 14952750.6 14058922.29 39195537.44 11111112 0 0 - wypłaty dywidendy 39195537.44 11111112 0 24242786.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14952750.6 14058922.29 14952750.6 14058922.29 0 0 0 0 14952750.6 14058922.29 0 0 0 0 14952750.6 14058922.29 -podział zysku (zwiększenie kapitału rezerwowego, zapasowego) 14952750.6 14058922.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ... 0 0 0 0 0 0 55685260.68 14952750.6 55685260.68 14952750.6 0 0 0 0 135385260.68 118895537.44 135385260.68 118895537.44 68547961.91 -472969994.04 55685260.68 14952750.6 12862701.23 -487922744.64 16741495.23 -483729134.77 1978.69 -43937.92 1439313.87 1470079.3 95029.53 -17173.1 -166229.28 29220.98 596390.34 852718.88 -8770596.88 -3820788.2 3044073.55 -2489526.2 -118753.82 -174203.61 0 0 68547961.91 -472969994.04 -4494540.89 -6287389.41 81800 22691.06 81800 22691.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4576340.89 6310080.47 4439862.89 6945116.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136478 -635036.01 -4494540.89 -6287389.41 -52496329.91 -20037785.71 0 1350130.19 0 0 0 1350130.19 0 0 0 0 52496329.91 21387915.90 0 0 39195537.44 11111112 0 0 1288960.85 0 0 0 0 0 10557625.67 8780704.48 1439313.87 1470079.3 14892.08 26020.12 -52496329.91 -20037785.71 11557091.11 -499295169.16 11557091.11 704830.84 0 0 2531470.02 1826639.18 14088561.13 -497468529.98 0 0 Załącznik 1 do informacji dodatkowej Zalacznik_1_do_informacji_dodatkowej.pdf JVBERi0xLjUNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0NhdGFsb2cvUGFnZXMgMiAwIFIvTGFuZyhwbC1QTCkgL1N0cnVjdFRyZWVSb290IDEzIDAgUi9NYXJrSW5mbzw8L01hcmtlZCB0cnVlPj4+Pg0KZW5kb2JqDQoyIDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL1BhZ2VzL0NvdW50IDEvS2lkc1sgNCAwIFJdID4+DQplbmRvYmoNCjMgMCBvYmoNCjw8L0F1dGhvcihFbHpiaWV0YXIpIC9DcmVhdGlvbkRhdGUoRDoyMDE5MDYyNjEyMzcwMSswMicwMCcpIC9Nb2REYXRlKEQ6MjAxOTA2MjYxMjM3MDErMDInMDAnKSAvUHJvZHVjZXIo/v8ATQBpAGMAcgBvAHMAbwBmAHQArgAgAEUAeABjAGUAbACuACAAMgAwADEAMCkgL0NyZWF0b3Io/v8ATQBpAGMAcgBvAHMAbwBmAHQArgAgAEUAeABjAGUAbACuACAAMgAwADEAMCkgPj4NCmVuZG9iag0KNCAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9QYWdlL1BhcmVudCAyIDAgUi9SZXNvdXJjZXM8PC9Gb250PDwvRjEgNiAwIFIvRjIgOCAwIFI+Pi9Qcm9jU2V0Wy9QREYvVGV4dC9JbWFnZUIvSW1hZ2VDL0ltYWdlSV0gPj4vTWVkaWFCb3hbIDAgMCA4NDEuOTIgNTk1LjMyXSAvQ29udGVudHMgNSAwIFIvR3JvdXA8PC9UeXBlL0dyb3VwL1MvVHJhbnNwYXJlbmN5L0NTL0RldmljZVJHQj4+L1RhYnMvUy9TdHJ1Y3RQYXJlbnRzIDA+Pg0KZW5kb2JqDQo1IDAgb2JqDQo8PC9GaWx0ZXIvRmxhdGVEZWNvZGUvTGVuZ3RoIDk4NTU+Pg0Kc3RyZWFtDQp4nOVdba8dt3H+LkD/4Xy8Cqw137lbGAIkXaVQm6Bp6rZA1H5IFcW1U9uJ7UC1fn35ujtLLsnhWZ57AzQBjo738HLJZ4bDeThD8i9Pn1A1zRep1WUm88TZRUzs8sOHp0/+/ReX754+uXz+m8sXX3z+69dv7y/k81/9/ruvLnf/+/y777/78OzFi8ur+9eXvzx98urLp08+/yW98EldvvyjqfJCzP/phVI2CWUrn2Zx+fLbp0/Y5csfLmSihM3q8vHpE3L5yn78/dMn7+5ePXvO2d0b9/nls+eM3r1033/77LkQd/fu8+Ke/4t7/hv3Obkn/vnvwPd/cp/T7vt/Xr78h6dP3pjW/rPp2Ztfv77A7tF691jWPb7oadHI7n1BCL9/Ydphvgjx4rngXxBK7BdhnrzW/gkR6oXplfki7+MXGn96HQqLN+EnwkOFaxkpzU8c/kTDu7YnIr5Lsuyn+IrtpUt8BUtfIUn4EruzNV7cx6bGCitvX5+s9UgdC8eebm9/GWue41/dp6+gMvxEefwSa6avXuRKYP79SxgHbFkmSuNQYDOdyFIYDexQXUq6wsQ8aTPOlJyE15VEN16+oFE1KHEwOxxoxN4+pPTeqMriukqj3F3p9c+EjH//2srDS2BfJP4xZf7f+N/izfYmIpVVwa0J6xtfgvrX9q0PGWz9vZeSf7C2FLRnE0U2GHkF3dzQSKUnwSG67+7+9Zl5z92337t/fvj0wf37nfv82n36J5dnlN59bj/ct9/v/uon++jnT/7h+2/cP79/Vmm2KDZ7tYmmpRfJ14Yac0G4NR/v39396s9p3UA1JRcTZatqLhMRBc2UXZqp1MRMi+Riqz1QTOU0w5mqRNV0WbZvwH9E1eEE/vF9+PJ6rUUDNZyTv101TQZtg2MFtC3+nQAaWRGX6tIyytlE2EUKHaEyk9b0jDIzwdD9/AKFJ/3I9+Ijk8GT0Kr8dF+rjOSWGbYKTqov//STbeBfg+raz/8BY6Ch2tdZxrmv/ZpPvNT831lgv7VtjUPzO9ATN2K/8kPV9zAbQLBdS3NwMsYmuRfwb3749PP7/3aVe6PwB/f58zFUTAogbKEmaYZ2Tdb02KkqTiPSVmlauESXIxmtfLO96wzwKrXO28h9DYbY/cFwg0Z+TkdbNkq3yYsfTghJTemrN0R3MpFyMt6UFGIVivkTZupjs/krU6d1EJgw3+Pcx3TyAvvrYQvsw7XQiso9NGWrSYFQwpmVEgUmzWD6RthxeuyRlgYSp/MkeUE3rB77CS+MJv8fz58dg27r0noH+t2Pn94fzKIFm8FtKyQcCKre15o7ddBXM9MzM+8b3eAq6+tvwXD91Bi8u14r4Rq9Ifju7j+cvaSht3/6CLr+B2CKggX9UKzZMCG5x9NZr683Q/ZpJxlf348NxIvURBGnC3w2GhfHzOqmHTqZlAZPD9qEfBzfp06iflGejI9Vw9AmrntsZM0ZPKJlyyRoxUaGVrMdEjS1SZlrvf5S6/5mYjKnaLWSVTuzWZNYfn2vhCY88ZJSlciHjKB0YsteBf2g+C8/g/r/cC6v//oRuMlfhUE0xEGgZTf5sOVmsBNdchFqHtjupWW3eKURxPjCfD//v+ziAh4PyY1LJns0vOaI5houpXGZloL1+8ItNOx52apl96+g/qg2SSuq2NYWNem9zWyamh2fDVNpW4Gl8a2WxIb+tUXyShKa9dQzO9Vc8gNKRci0iL8N+SgiJv4Q4lGEOtcXiqfNpr8+lo8yBNlSLbSAapzjQEDCTI+iMkVEAZEq6CuJxUgqm0a6ZdBh7JXp2TJmqKiZOazQoijTrENRzKLOaP5/ztZqUW7p/G9gtmY1ipq3XEviFpTOzdaszH3WFy2z1ciD5Zjf1ZZjHAdj87QgIh6sk5UYx9NWvgSnG3acVntb9nBj3bMGFb+7Y9XqEMuQZjjbUQ2q5NUq294TM3Ut+ypFtcqy07MCysw0QHdVymqV5Xl6rVIzx4xAlapaZXlmWf1TRiYid1XO1SrbC1FCGf9k2VW51Krk5TG6uk/UGHDYSrjyTEm19vZglIpOaq+itKryvDy0VhtoXcu9QtGq3vP2MNLGHWJqX2dVS3l7LGlJp3lfZVVLeXss6cUtx+/qzNT0OnPO+xa9jadETOfo4aLS25qNpW7qCk2ipt651KLjUVuJvCrDBJhrlMLEXY2nxaL/kMQwdRLeNP5WjGGuwcwshnkQko3RyDUoSmkaU93+nKfN2BoWw5vmz+vRan5sl2rReKtMRvWpnGgTNmO6TYtCLH1x3/0nfO6/K/cp3edn7rkGTy77qHs1W4A7AoFpn7Vd2qiAtV2X/f/w72M+cILDI6k3l8exUa+8nxknRGJfTx2Y3H0yIAL/3ANOgAjoTlhYSBgxZuS8CHqkYFFQbJQURHeOCpv9QjXu/c/x/VrkJJYr+1Wr106KIyR0pbgW4hbeB4mrkXNz4GJzv3g8WlxccOdpjhYXt/4GUr1uIS+Ll+bD5HXstNXeb+j9jB4GHfJafIBjuLyML6cfcXzxWaL1BSGvY4e48n5hXowfXzKbiRhwCfxzBWYu6CTMwKnowMc4ugypTyOcBIvH1WY8l8cxmai9X7FpQdslDnDXQB48c9o4+PwMOHmsUx5CGF8fOQ6HyEMZOz3Onh0zscr7pSUy6PEhMt2HMlgyr80/n3tlsBimNWSOQb/SwqDHDYtjSlp7vzYM8AbTipzJpG4wrUhBp/kRpxWpJVpFEPJqEPaD5WxtOoXmnnh5KdMv9GjEw6W4ckuZjyUuC5cYR4q6lwo08fGx/qUCCmzdDJ7D2UVkFo90WjwbNBJIdRox61g8FFp9m/LoXirQYvarcB1rBR53BtYH4HMCZiaaeWW8Ux6aU/RSyhB5GDyGDQ/ZvWZgI08zengswCXWmYNGMxFA56ADEr1MEonJICfAwrCcGhXXrWDLzrxIH5UjesozBbMQBVzAtpkTa5Cw2Ji+EGFYuTaNOchb/Mfvnz1f7n785BMlXFLgn320N+RMuEch9PvpI8hr/AZ8989t0nIlBiGrzHANOlI2KaPoxJDSQwGX5uqtAjNQ52oFx/qWqnWxgrPT79ZS3tPMM+rbl/3m1VcsauKZwmTRMNAisVC73B/jL9RM6MUNI507RpwOC2sEj3aMsNdJTsWWXJElfl+fA1NI29gycAhIaY25HJ05NL6bPAD/bj8YP4IEmg/VoVZlN0l0xr6OzgUdvG1MJonDVFrSO4UnEZdqH5uzdTvEzzix9YPXOJ/IyIm7T7blXPvH2n0S9/nZ9liEcoV9CWSxlAa85fLc4CKMn1a2RaW6shabx66WqmK1UxPscr1a9lCUcv5txGLR+7LFBvt9KH2dRyHh4wu9SLQzKjifk4rLSNhggFhwSNgFfjN1jEcirNx3IqHaiSB2iXlfcQUJM4kQikRC0knJWyDh18R7kWgnrQiq7WLyrncyNQ7eWqjtsQKmRG42Y3Zfl6rNsKvXVPdAVKjItlx0DxPVzrkRdgtMohx867sGkIDHAjzgGyTLztwWeiLUpOkISJRLD++FpJ0yZPkNl3tIRKYDAIclnU7847mOwyLs3oMh00neYhQU7Uwnuy6FnE2UVtkkXGqvXW6b2Q0sR1hH6wUCkZ9F3MkWBzoBLIfciT0ZDyJVD1JVD7vixcWAYWJbLrtdDYXyYcMyVdW/u+3iVLIgdQMf1i89nXJhVXX5PFlkqr5p/NJSwruvA7CJoV846gbxOr6t+vajc5tUKGZms5L25HY34t7Wch+FPRJm496ivFtCda8FB1pqfCLaPlPHn53zyZ2U88GJ/b377p987558dGU+HEqsQv+NgqjjxZJkOUDEPMr1MJeYdLnmSPI1DXNNzFzPecnOytntKz0aX7r/oCImbbxDaONyI5fX54x5SzC4VPacZIORncmSxDS1MEI7EiSljXrgUGkZPd2d6kUXge1pV2Ie8T7BNb2qtdYmwOPAukXEkC7OHgySVXeaF2PGlHeNHzhCWCFVRYMnGowccia59ZSEOtJa+cSu1LJcHt1pXCGrdfjY8Umto8eOz2l9rKETl5zGiKo7wytktI4WVUhoHS2qkM/6WLKKi2JjZNWd/cWVxg8rmlkyuXO/N99AZGkR6rrkSJ+8elI4+Ncpd/7hIGF054DZAy1InzCWjClBdw1OSQIIDGZJzldl6IWs1Ydw2iwqdJhQuhO9hCL2OAjc63WWJiSyNCE4TiT4FYpDd4ojJK0+jCdgEZmHCaQ7lUsaDsqwr89dMw7IC3xOwHNouK7b+hUyWB9GIBYRfqUTkwukm7+H1NXR833IXB0934fE1cea70Pe6hhZzd3rAoox/LpAR9Yqm7FMpEtWxulHMtubJK0asEYNq7l7tcBuFmfYxYolm07ypApyepoJWcTn5YF/owGBX6lYuQy6VwHUMuNfvxTovt5hvU3+0Ec7M9eE3OGHmWssIsPMV/cqgDYcUPcta+YzPdxhTLOxAnesfAY8hl4POQZsHsBDtqjMo5Y1526+rxdqUyL7hZKn2e/JSEpP4IoZ3Q22zpziBxGKQeXM8iUMvigX4dwOnuCl433m7gWAGPsgZlS3m2mR99EV//0n9/mzi718az753d/1Rl3sP8chs33UZT1soucLpa9jiEamx1ishcfGauZu2h9jNYpbZ6eH0cAdeHCxOd8dqTNec90AisEaTFtHRWtwuDTtWjfzj+Ea3Pv74zVX9QsRsDkhm1PucozYDJJX98IAE2ziNxCX0M7pHS2uGL15LHFZuAYOr/7TYkJEZ7i8QkhnuLx8TOfRxBWCOmPEtXSvHNgD1Cmy/3GWEtn8lKf3S+CHL5nX3bt7P0ZzTkkJ/za7GehaVctl0n92TIje9MgEutukEL6BJ1+c2dUawzcnx0x3/GaQPLqXC2IAp0cepZABLTyfwa8weaB31SBGcB7Ck4shnEFy6T8DJsRwcO9/7CDOw9iuGMUZJJPuVYMYxulnPY8Rx3kYmcRAziCZ9J8FEyI5o12yGMoZ7ZLFWM5j+WQxmDNIXt0rBzGaM1peMZwzXF4hnvNY8goBnUHi6j8zJkR0cO9/2JDOeZF0x3QGiaF7nSAGdXrE8HhRnYeZeUJYZ5BIrjgORuIH5pzN+TMYDKUzevJEddUpkRjReRiJaOMNkmtXCTORUHLFmTDcXunZJRToHCvwhGRCgQsEn2UOXX9E54GEYjCRp9bMQFin534pcs0JMcLf3bjf81M/IkZIYq3OdsYGVcUm9d0XHMI9kkbkkk01L8EtI9mlM/D6xvSoje1+ttrpGMntbxKe0JFd9puf5nF4eaK9QCW+c71Mkr9Jzjo/GIt9dwHbQyZs0NtAF8/t8Dsu6bYRk4A93TTdn8nBj59tpev7M22kxy4Pr2+tb88s1RIOyNhqQezNNBJFnwMBQGkdAwGKtk6BQHa66gSlrbWLt50wtLftxkMgEDDEMyAQMMQjIEbDEJPdO2FAXKsSToDAwBAOgMDAEM5/GA5DOP6hE4b2OTH2bN9dxQ9iKeIZEOcsRTiXuBcUxGU2dpGcH4Ai08MO4CE5YDc7R2AQD33oUZVSVWl7cUC0D4yRVLvVJQCESCFgYIf/fN15D32jpVCZbSvTvSBU7p5e3RB/4APCUMTzHhCGIh73MNpQxNMeOlFA3DRGpCOXoG9Qy8mmEPBcELYphEYoRDzhYcCYyNqLA6IawEm451p16tG/C3SRFAgnJKIarM3QbAmgxm1SkllsTh+JSdlkpZdNClm4tTh9U6CNXXhqgCQMU8Kd5jwj8LXgcMoPR+MZiGAnnleyv87rhQP781mhKfurnrAoiGUaoU3zpIvkr3L3cCXL0LQoO4Pi3d2rv9pDQsNF5v74wT+BW8TBV39TpL/38w/ZAaH/0z65kFbuJU7plqCWCkDjuKTzJD92rrKTtDDHRkW+tb32FOEC1aBMJeIQwsC4IC4tygXLtjgXtuPoSSOSrl4o2i4lZ8z52bB77FgLgM7M4DFwLynGxQ6EDI9RqSLTcq77MUEcR6iZy/WAmMCugcPVIDI65Rr1URIpWZeylOrKWozConJ7bMrDIBYitRUUcC2dOlw6PXmuh4idNCGRifXigjieMJzFB3FZUkTmdNxA8gHURQP8WrTs9LiJZ/H1YtI+n1BS5mLI+bjJDuCTx0MInMsH6VuLp53GxLZcXDF+2gcUKplOYu8SM5mcWgmoKrSvLb7WOeWUapP+oONeHBD3sIZMcQQOetftxENZ0lGDO5rvpB0Jd0x041JNW0lY21Z37oDzjGbArKCcZuQ7v/ZZRxjaVm7POd5W62eTuBXupS4Qtz5I4QF8MEieb0fBRvlS5jYc0kDdeiG9krtVbvCucDcurNhTppRdaA65Gyc22Ne43IFWbv+uRO04Pwgk2q1TMzzl/p6Q1zrGx+IX+1RkAb0toCbSmFsI9e0ibeJVWkE71kdgiG+L1lVNT9nNrQXmzNgPtPZdYl9X8wyd3Uvqz8l0Aq/PXpEpbq89xRRBNRjzjLiY3W4EUmyPS5EpErceC4sWG6yoy3bD9hs9gceNS71ItB3eyJlRSATOjIEicubhUETO3AtF28+NnDkfLNkwAUeTQ7cmi0fI6jCJnBmPUYMz92LS9nMjA4WYwKX2JQViTh1+FC0MnLlLWRqcuReLtq8bOXOuH3NqNaHnD4KXGWdWOxDrnPmkMY2cuReXdoTfbv7WiQkRKQDyeC2hMMnoXbk6cz6Li7/dtBuX9jKtpGTidI9Lxo0gGcxWb+WxvtA6LoE9n8TFtl7Kflzay7RK+u2qEBe4LADQ0cfrcJh4d2TQI2xK3mIcFu112sifIRYyHTv57Rdg4UUBawwMLi7weVJHIn/uxaWafZvw563uUpgOZjjDfYFw1yBMSYd7OMWuBgx/LrfnHH+u9bPJn0U1dzblz21I89utWJa6DDdiwkjyPkaK4c/DIQ38uRfSK/mzuCrzlYl4EP/+XtcKf2bU3n6FiH2KqxJfGbdGLqPQlL4O7JmlzFm8OaK1esuT3egthTyXp+msuyvo5ioDFtelphrslt0cnIW9lnR9Et4okoVKcamp61tP8d+tFox1LVx4f0T6ACgtzgeKtigfstPo2Tcyvk4YEKmpgfCBvmUxUpbOujDzDMy6CrEsEvkeGqAG3esEBJGkGrhTBgjf+RRJSBhEiiXC94hkr0dNGlyvEwh8mmoGBIh7KdDXQppqdi9XPRYYmd45qxGJXicomDRVz/MyU6rSQZMFAyFvkemgqdPfSPNOghJYXicomJRVHxzNQLmkUs/SeAkABawZNeAI7O6sDYmh0T5ACvd2H3Glgg0B4DBA6wC5Yx3kboANydqLAwKTweqpXaYZYPkDTiNZPkEWGV06mN254RKJXScoyGxWf2PZWncpiJcnrOb0A27eg4mXKPoRGF2xIb0HvsAesmoHm4QOd1e4tmEMNJJzYbt2HiD9DHDm2qmiKZEbj6TpoO6H8koid90t4dQNuJTIyRqRs7sWm3HQ624IN62hR2FQ7tnWEuKdG/NSIKAp0v2K6e3h7lrwK7mg26pYfE3VrpQ91xrlMygHPhstLyB3hXVX+BjMzASxHh053/baU6QPVIOyvW2nNgY9IS6NoCcs2gp6YvuNnplj0LMXCfwV3SgkAgHGQBEZ8HAoIgXuhQKRFBs4MOweIMFwLTrjxjKlf/DG9xYJxmPUYMGdmGBu6w60EmICXTLAg6FrC4Ke+0BGnQd3KUuDCPdigbmvW2b6kbE+uCERxC1guc67dyMVPmlMIxfuxQV/aTfEJZtHMn8fevrAsd+Hduo8+PS4iYnCvZhgbu32XLhgS2BKBIjxweheNoRwZPg0JpEN92KCuL470MuSLSGpcsCMAuB71I1q5MMjbEneYhwWmBu8PSPObQlNRw5PRw4cM2DZdb8qV6fEJ21J5MS9uHRd471VnjMdeJY63HDIsuciC8pp/HbEwIrLLTlJi2tdbPJi7D3ejhdjwYRHzebPIXQw6brnSu8bgBmYcS+aV1Lj/gu9LTUmhznCqkaNvYmI3Nh2sdSiWiZskR6T4zThMzHOOq9N/u5l8kDIyMPn9MUbRT8646dmcgqXcbf4MqH27L9CjBSa5Sw1haZmGT5o8eXttaf4MqgGY5YLd2PvSBfz/DPHBawjwHBg5tRkjh7GqbGn7pPzuNjW8ytwabu+kT1DXFrsGZZtsWdsx9EeTWTPvVAg0mNZWvOBikCnHzyWYOhkXKCxx5SwaeGJBFylQz9KvNuYaFkW6QGQbTc5ElhYKVxeAJ4gPcZt3pHSEuXOm34D3HoBPeh7A1BEUm7g7QijrtPVnSV7DBBurO4E3n7SeEXe3jti2ykOYiYuiI0xXmJWxjnDGa9Iz4cbL9tgfoXxaq8Hazo7OoaBQjM+IZGIdGs4Epp6YtqLRPX43STbdKs7d6f3bv+2VTC/0QqmQObEoYeFldtzLtu01s8mCatfwJtmm14Dqc6I7VLgYvMOfAwXGw5pyDbthfRKJla4UbfOxLhpI8/iggbOMhPj82INGoKJFS6OrTMx2yKijyKV9/tgJBG/zOhP2Ct5TM3WDZyiELtcD0QdEpwsXNlaJFt+pY4vbncFXCPN8j+ydKmOQ1FB/WcODrCt1bvKMBa3cGvqnp1om/68gyFbBBSpYwL3T4GMIQhUg1V14FLkVXri/ZCgk3J3kDRo1a5sg1b1agQCCU+ruqFAnxmLgiIcGouCIsQex0MRjo3thgKRkqsWSw5KAwW69BlHksfLMo1NqT4seX6g2JbPSz8miOxcy7qXI0z0roOJyezdlOqpTJ+ylJz4rMU4LBBJuZ7PoIZK4DOooRL4zPihEvhMNxTtVIbAZ1BQeD6DQiLwmfFIBD7Ti0T9YsS1csm947dWXtrrBb1vGDiSwMuGV1ahiEvlva1rc+rVS+tQVXvVpC/1Www3t36eZlF/FQwQ5dE5+NkNoycrV8PYYCzztFyB4pWMpXBLYYOxzMxeyJUylrk+NNqOJxXaBju4wXfWDSNBjbIZsrwr2/K7t7KjsuBMg9m+YpSVQJxnwLk9wRoFhTAemdEVFBRx4hwOheBuA0o3FIjV0jCLoqAIsygGijiLjocizKK9UCBOLWBzUnMZCmk0SC5IKHyuzngoJHOn0XdDgV4gRUERHAoMEtGhGI5EdCh6kUAcU6CkmzFQSGg6MYGDwnoL8y2spm2wnUV6oUCtbM7UzE27Hubz5/FVhlsNhuDO9RpwDkK5hrPXE25t5V0NzVBlhZu99nOGFxext3vGbMqKpFjluql0qre3VWCneli2NdVvZQdP9aBihNKyyjVX6VSPgSJO9Rgo4lQ/HIo41fdC0XYA41SPgiJM9Rgo4lQ/Hoow1fdC0XYA41SPgSJO9SgowlQ/HIo41fdC0XYAlZm++YyDwt49ux//ZSjsfbK3QMLfE9sNRNv9iz4PBojg82BwiD7PcCCiz9OLBML7Cz4PCong82CgiD7PeCiCz9MLBSo+Hn2erfJrfZ5aDTifp1zDUJ+no6EHqCK2Xpm50/RGyujz7PTg7du3x9FZJeySCxeLO9DAxnbEhSobgj5ef2GFO6dClw8vEZ1tuJdL4wjQQwDgksxbt7T1nVvU+mg+xd0H9/3HZ885u/vJ/fqz+/7efX4DyhxL4ShqrIWBxjSJRbAqTQpZtIKHMK4QIcHWPiHiZfhiE2z9F1OYxRN9/RP54jl3X0j4YuPMvh6a/fnL8NMuUnxu0YwVrsiqCI1y6bxHUXTV95fspEen8asXLQ9bQ12mNao1V60IlyDgyJcixnD9dq6jBjDB7HSPez/+tnsm/CR3Vb9q9ZLFReFHCOkaeVm4FFpl2/KqHppwuNZs3BIboxwtMLe0jlYEPGA2OGujwY8lsHAv6DCBHXOUSgNsIFWjBXZrI2fpL0O2ZpiRsxAsdJwMqpdZHDbAuGELWgnwg0YY5ZJo2XYAZpykGTkYbzFoIoEfJbDqhsKjBljaLJBWo0dgdk2AXtuxGmCLsPuIH01gcZlhlMCqexYPG2C83eUG05I0mqhuMC1JQW2FjycwLdEKgxFYlREf3h7JmD0DZbjA7FIT1kHrEti8uFWexxJYWL4aJa9q1Obw/Zq4bNDh8jKKiDa0HXBxhfb/byIuf8vzKHkV7iesLUhQ7XJYR8vLrmCyaztWA8zwCoHUr1sILK6KjhJY92JETD/72/DTY1Lag/rpIVVtlAi61yJmgnbNbo5/WLh9UPxN/9366igB9J07HgLaxjHiMstio9WVXa5trDau7JJpLq0RVu5nPFbIiSuXLz9nG2/u3tq0aH+1tf/8sCVRfw0efwQ//viT/fXn99/s/mAfnCis5c6zS/IP2LwD5x5sG2+2IxFeZkcipFewuT08JGwH2m0DOjhGIdvQc+UabeEeyPLqpN/6Y/pN871YLM3h59enrscMhe1NAzYBgcowYaXClY6wYmZUkQpYc2XHi/BxSVi2tdens/ttJOJ6ZS8U6KvLcVCEzT8oKMLmn/FQhM0/vVAgri6fpdtLg4GCL2Z8UhwUcWPLcCjiomgvFO0IoWDuQLVd90baiZi+M8ZO2NYy3o0D4rrGmJSAUYmQlIDRiJiUMFwjovvdiwTiUHEpXRz0VhoRkxPGaISWfq9vLw6oc8Tn/cDH3A51vVeberLl957a3hJ91lq3mp5q61rHiZv/gfxIzhqjav2DkCQJ/+BQ9OsfRD+EjRxgsP1sXztKu/A7I5rIgHTJJijQ3g7FA6RL9kKBOLMxml4EFNH0IpBYTe9oJFbT24kEIjMu5IOhkAj5YBgoVpM7HIqQD9YLBeqIxZgPtlV+bT5YrQakMS7WMDQfrKOhB6hiHF9HixmNR3Xs88H+7XjRwB/WYc9L4pG1UjGJEmct3L1YpOo0tun4sA4WeHjk1q9k8QxES8/jIR3kFSHsdfj+xhSQX2wPmj8UC/DFPHxdO66D1W9KPD4eUbrYjgFa1zeCztl+WngQELy8xLsmCjgoI3Ktyi0sjAP8GwwGdiKvYdAcAoV7EmuvXUSjY11ZVP5s0Z5O1NqmaAOSWyzshzsRTgqiP6/NzOwUMwRU5m3LbHf0ApQcKv9+mPTmsF0hB/w7QpjoHOrd2WlsXqZZDlP/xZ2pN0j97cKSfmjtj4tO5+TQnXRmV+R5tbNduYGCuzWrMXKwR9qwqo7cJA8wnHdzThDdmWcuJb8xICiwNPBkBjgtw7vDBLBAqnmwdy0p8yoR4N9i+r40lLANeXfumD1gnDQgZ8Cgw2MQ4XGHJJsYoLcED6mvXcZdS8K8nffj7us6DX13FphQxL6v+to5OyiRAq3W2aw7g1kagt6r8zGn8pazru3/fBr27lwuaUgUa7w2d3Y0gB2aIHi5HjxRhzXPraxlRt4Sdtt/3ucnHMDenZIVcx7HTLIx03HMJBvzGx92ko1ZjacEUbixFZHLOEYQMYNxkCBC3uLDCiJkK56TQzf5VcbDZg3ODe1KflouJFrwtNzeGTamH16LOv5Fpsu8T1kOkO5mt2qZm69dChMqz2YCaPHhFTzwVLX+TMJbWnzb/9N2ppvdasODNGpdjWTYQ/cGepYMODl9lwLX0gZv51laDOaz62qFa2trr12oW3rHQp9firQ/dnszLdDLhJyqduZ5LWPwhtAbDK5YSPOVarbYtBqpuA2CLHIi5h9loy2FZffOy3y1UvbsdGkjONndwnah+2VySLbLf4vnWYeMN3fg9evl6GjsOcmjA396HGRwGXts0ZYL2tCP0R42SxsUKHX4mGm6bljUTN+EDXUTC5q0srYV/fEX5l3SHa8h+fa7QZsIUGCxYehyAUaU9WAqBaSwCWKgACE0KcMJnRRtlBGLPU+4XmZRNu1oK6OXJW2PMLqoG++SfLHZNdV65Kzsenm1jDI/NqpRM7WJirvmiKSM1sqqRLUeF5qyh8ww4dJZlZfF+hqX7gp+n8W+AKUuMhpK2PgbWfYlhBB2L2QowcxcaXzNfR2uDTYPodKE9edSC1yBWgNcgfL7ibMT5QZsv5da4EvUmuBLFNsgjMDocRu4zQsWC5uM+bEhbk2dPdu3Efx93kZ3WTSoQJvxJ9I+lFsQhnyswd2qvmuCLSDWNth32AFirNLObjizUK4kmIVKAW8WtgL2JUmZYBbqZbxZqJfxZmEt44ZP1uvFXeHle20lK3Uqe+7ucl2hJwaBBP1gXKqtCcal2ppgXKplvHGpF/HGBTZHpGWCSoOOpyptJ2Ba73ewUHWE3chQXj1XvbQAJcq/FQnKD8tE/VZrIkcYo7BQ7JMvBPq0q8m1R/j7+ErWAvxesBahRMVahBJlayGIG0zlNqy/F9tAYrJYsQ2uRLkN3G3Sq8plK1KRiy/UkIsvVJULI+5io1p7tiKV9vhCjfb4QtX2GLNrzUNRRtvvJRn5EjUZ+RJFGdnFd12FZCtRRsSXqQPiy9Tw4PNsVxCLeIDfC3iEEhU8QokyHtodqVduw/Z7qQ2+RK0NvkS5DaLYBjfTc0Mu9OJnasocAU0aKSqNJO7cuWINYSpfS5i/pWSxqpzM07sS+zrCRF0r4WdqUML5A/tCYapuFPJzdaOQn6y3Qm4uSXse5Ccq8nOzNUDPTltJNWG6rjcozNf1BoUJu17Iz9iNMn7K3jVJZO0OyimKyunn7Hrvw6TdQNppOVc277ZqerYiFdvjCzWMjy9Usj5B5zlZ9dWgKlWm8sUCUePLBYLCbwVsA/Zlor5XywR1r5YJ2r6WcTLYl4laWqsnKmmtnqijtTJBRatFgobC5oikTFStWj1UujsfbAKl9ubN5rkYwBILCgpIYmtN7GPx92gCtgJ2EOzLhHFSKzIzo4iwHXJxbZU2Tp2Qpl1FNonf9gCWcRl2lTJWOXmjiOQOf9ieJSlj1dNl0dTKGOsxL40yRj1Fhs++jFVP0XiX5H6yr9Vj1VOKehmrniSTRVLG6Kec6/VY/VSNd/nVBLXYgiHZ1ylZ8ju3ylH+nRd/194LDuspi1EykjgAsYRb8KgV8MsRRyW882okpOxF79r27+h3Ym3q0e/hDYEdVtoQuBYoAa12LOSZUK0az1NqJfw/jRd5j75RyPvblXd5P7heS/BSa7V4H7IoHjsBc1oWD1cuNl0RT3AEam3wk2qhK/41xhTOHKiqG8f7In68FIrEZfv/AzqqPnANCmVuZHN0cmVhbQ0KZW5kb2JqDQo2IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnQvU3VidHlwZS9UcnVlVHlwZS9OYW1lL0YxL0Jhc2VGb250L0FCQ0RFRStBcmlhbCMyMFVuaWNvZGUjMjBNUy9FbmNvZGluZy9XaW5BbnNpRW5jb2RpbmcvRm9udERlc2NyaXB0b3IgNyAwIFIvRmlyc3RDaGFyIDMyL0xhc3RDaGFyIDEyMi9XaWR0aHMgNTYzIDAgUj4+DQplbmRvYmoNCjcgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvRm9udERlc2NyaXB0b3IvRm9udE5hbWUvQUJDREVFK0FyaWFsIzIwVW5pY29kZSMyME1TL0ZsYWdzIDMyL0l0YWxpY0FuZ2xlIDAvQXNjZW50IDEwNjkvRGVzY2VudCAtMjEwL0NhcEhlaWdodCA3MjgvQXZnV2lkdGggNDQxL01heFdpZHRoIDMyNzEvRm9udFdlaWdodCA0MDAvWEhlaWdodCAyNTAvU3RlbVYgNDQvRm9udEJCb3hbIC0xMDExIC0yMTAgMjI2MCA3MjhdIC9Gb250RmlsZTIgNTYxIDAgUj4+DQplbmRvYmoNCjggMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvRm9udC9TdWJ0eXBlL1R5cGUwL0Jhc2VGb250L0FCQ0RFRStBcmlhbCMyMFVuaWNvZGUjMjBNUy9FbmNvZGluZy9JZGVudGl0eS1IL0Rlc2NlbmRhbnRGb250cyA5IDAgUi9Ub1VuaWNvZGUgNTYwIDAgUj4+DQplbmRvYmoNCjkgMCBvYmoNClsgMTAgMCBSXSANCmVuZG9iag0KMTAgMCBvYmoNCjw8L0Jhc2VGb250L0FCQ0RFRStBcmlhbCMyMFVuaWNvZGUjMjBNUy9TdWJ0eXBlL0NJREZvbnRUeXBlMi9UeXBlL0ZvbnQvQ0lEVG9HSURNYXAvSWRlbnRpdHkvRFcgMTAwMC9DSURTeXN0ZW1JbmZvIDExIDAgUi9Gb250RGVzY3JpcHRvciAxMiAwIFIvVyA1NjIgMCBSPj4NCmVuZG9iag0KMTEgMCBvYmoNCjw8L09yZGVyaW5nKElkZW50aXR5KSAvUmVnaXN0cnkoQWRvYmUpIC9TdXBwbGVtZW50IDA+Pg0KZW5kb2JqDQoxMiAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9Gb250RGVzY3JpcHRvci9Gb250TmFtZS9BQkNERUUrQXJpYWwjMjBVbmljb2RlIzIwTVMvRmxhZ3MgMzIvSXRhbGljQW5nbGUgMC9Bc2NlbnQgMTA2OS9EZXNjZW50IC0yMTAvQ2FwSGVpZ2h0IDcyOC9BdmdXaWR0aCA0NDEvTWF4V2lkdGggMzI3MS9Gb250V2VpZ2h0IDQwMC9YSGVpZ2h0IDI1MC9TdGVtViA0NC9Gb250QkJveFsgLTEwMTEgLTIxMCAyMjYwIDcyOF0gL0ZvbnRGaWxlMiA1NjEgMCBSPj4NCmVuZG9iag0KMjMgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvT2JqU3RtL04gNTAwL0ZpcnN0IDQ3MjYvRmlsdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL0xlbmd0aCA1NTQ1Pj4NCnN0cmVhbQ0KeJydXc2qJktu3Bv8DvUGnan8h2FWnpU3lzuzM16ZwRsbjBkv/PYTkV3qhdEPLrjcU336VEWmFAopdUpfS33KI+UZ9ZHx1LIf6U8d56nnkTofwX8bP3Ge1vBlP23Xp9WnN1yWp2/+xTP6fJo84+Cm9cyBP81n4bKNZy3e9GxctvXsPZ9entPb085zTn+6ABbwvT61Fnk68LkA/ESVCoiJr3M9HctrdQMSX9d4+npqB8Qo+LrxHKx5AHYI19+4ozpx08DzFp478LyFP2Bxddf6DDxvT/wcnndoATzvLHkm7YH9YglSsNkpMAQ2MGGhesoz+yMCcNwqgg1PWKjhoXPAdLDfpAnxByxZRl3PwvPG6s/E8ybM2XD/3O1ZuH8DBJBysB5sSQ5uxo+2gvUsWK/gfwu3VKxnwdJY8ENzCg0KP8gZD7zTGtaDR7Ze+rMFX7GeDXuP2h6YBsvDz+F5U+TZdA5A6LkFT248b+Hmg+dtugbP20eeQw/BqLjspdQHUL3AWHQZHPUcuKRikwcOhWHgS3zFYg9c1ECUdUlCTuEBAySpeEgfgK9YZadramm4wA214CGLHihA2Xg6mdg3bFYLcA7WTcx+sOta4JzSSBN4tWCdle6sJEqFfwXPqNj4ELoWHB4NbgCncAFnVHBodBi04rujw1yV3h+Xf3jywAYr8GCzy0AQo5CCePKCGauQMngGSIkLOKgicEA4PBm7Hgd2rQyCQmLju5P7pgNnJRULvgM+4a8aKLR5Ac51ELciQmY/pDnYMn7yHPSCASr+euKKEQBiYZkVnpqLe0cYzc29A28e7h07mYd7Ryitwr0jllbh3vFzi2upsP6q3DtglnDvoNAS7h0BtRr3Duevzr0jpBYpXQdpyr1jJ3DXYsSBoNw7GLcm9z4Y8tw7VrA29w6/rs29YwPrcO+k/UHgVATXLhQeRNcuoDZCFszGviviazPeKn5uC6ObJEZoPPXKyWR8H9AcDqmImw33IMLxnAlDIuRxAW5XxNleFAsE2t4wP1QAF5S4GwUgUcVO9sGtlfwtVEBE2yn0DtZ0aH5oBi7oHQTcEXqHQdPonc1ooXdA99PpHQTd6QCsiLoD/lFqcIFvV9joTIobFncmoqci8s6iHGG3ZxfqEZ68JwUJT6Y4EficRVm+HAJnIFa8ws2VDyn0dj0MGEFY1RtVAq8IXVAa6C/cfGmTVua9VE8pfN6EU+5dZVLO6POyhHcwSKngwmXBILyD926sVW6cUiOkMJxKoVTeSL1iyYBiREplrNIRl/gIrnlzC65gMKk3XOFTIbPAZ2DcgO1gonDzoCSzETEG5fiqAaIIV8SgmgmdBgiKMjEW7E0cRDuoLqQYLA8MIcYBJUUYugV7kBu7hQLN0BBGv9DCQqcLvYeHAqNdZYBzhHImVF0hH4VRIu1KwebP3ZTFHTU+b3JHjYqxmGYZbEKNw228YkK5ye5g5cLIkQNCyk14cBeuOq9ocfK4MTCFEd/osxsaTWiXKxmNWZvJrzFLCtNjo9wJQ7p1sE6YIhs0EFfEmIXJnxhz8A5iLPqNqbItJjRGS9vkC3WlbdqFAYgMgVVdYWIuF0YesgRWhV1BkcAVGIJXZAQjHrmBd/Dn2rqpkDpFv5GTvSNg5CoVawphAugTvBUGEzSIBcYVKzJ2EWMxgS5ibPKKIoBNYh+LGKfxDmIcev9KVsH+WdRAzsBRYVQNiotQDweZJEwzg/cJQxbZC6uiGoyGeBPmsHHZyfw2RuEdVMXBomATY1bunM+bWJEwSsdmBUVFG5ssOVcI4Xk4nldkCfVlFkYt43wy5wnjfFLq5FzFJEsY55PrFcb5bGBJY5zPhic0xvns4EVjTM9RWKsJr7CixpiejJ7G2J9z8Q5irMbSgxiLRQFjGpmFZQgxTmHhd0UX/m6MfSQX3MGYRnZpLFMowCz7GNOLmtcY+4tMv0l4ceVkaL0pRvZVYdxHVkCYWfwwztdkqck4B/3wPMY5sgpLHj6PMt7kqjN42xjnN7E0xjkyC++gQBfWW4xzqGq5FSwiGoxojPNNmW2M882IaFeluf/GOEeCgV0Y55uK3m4K6Cy+yPE9Gu8gxmDhxNjfLGkaY3ovWLYx9vdCvDTGNEIGq2Ls7w0Gt35TAVbUbi44LNOof6ewNGacHyp8Y5wfxnNjnB/avfWbIiYLO6p/hyUa4xwphyU31Z+VcGOcn8GC7maXSUYwzs8qvOMWvGQE4xyVFe8gxiYjbll8WPczzhE82MctjVnXNPK8sLBp1J3CpE97QQ3JCCpaYWQ3FsGFHmg3r9zDA5lcOhlBZSkdTIfcMNdg5azQIMXgY2O+uPmoMcKRj7hzYiyWwowq5B48jypXDnnPeEUFyecxh7CGbDy8MEXge8whzBht3zxFRlDHKv3dGJGgBlawmac6ec8cArnACn7mKfKe+olwxAqoVAwalMnEWGTEJgZzTzvEYO65igEHH5bTzGJkBHMIzIY7DvNUISMO8xSLyXbzFGuImwuFueNqpVALOtUaKaGxLOfV/R6fB/nBFfPjZK1c+LwJa/NUgGwnvOPmvc2SnrggOa6Y9/Yt74nLfN6pi5AR1OA/8yO83Km4jQUx4xVXPIOxqmjMi535olEFO5Xvnkg6M1HjehlBuIL9emVWRLHOQwOvYL/OjAAi4Q5qG2jBIwUxFlnCQyWcx+MFn3dg087aBH/B7/G4xXPJrWY6zwSdOttZCt6815n9kXZ4xXNiYw5m7PZ2My/tx/zTO0+hN98O2q/xQDdmv2dd5Fvaj3mgT7CL/EU2pv2YYfoCBzozB46iWFW/eRlR0m+WZRHe+83G4G3vzK08G5BluNq8g1mbdQB1G7n6noSZeRmd/R7Pae2bdZAaD89UzN/Yfx83k9OrN3/PzoPWzd/0KmudwZMvT4XI3/Qq8+jY91R9szu92omB+hNHMmF25wpu1mZt3xnTk7VaZ+xPZubOmJ5UWh4OWPDwjs3czxUw9u95pq+b8bmCewieXAFjGsGNFTD25+IKbj2wuALGPg7JuINxjnNF4/mQ9QB5xThf5Z4Zb7VAXjHOFw9wfd0agbxinC9Wcp1xvpi32SlAtUAOMc4X2dUZ54uW6D/rBnKIcY58hFXdimSSQ9Q/5CP2Gvg8nro6Yx/O59mUzzvsXJxbXyBeuHtcYa9UOVQVwjtYS/Co0Bn7mzViJ8c3c3ln7G8q92Ccb0biYJxv2niU2zTgWZRxjiMPTpyMc5x52Akhxjy8gxgLXKF6ISoL7yDG7XgwznHwWbd9gyvYmHtGlVJ4VXk12RNilcK6m30EXC12VVibMGsOxv6hRvJECNlgr4Wxf7ibwZg+ICW+dysXntVvNYPj6/OHP/z4jV2n8vz+488/fvvxl//9r7/++PPf/vt//u1vf/qPv/7nj3/+l6f86/Pjt39/On/mj3/8x3+4t+BRP2/5yz9Z9wibWb9bN0qPsOoXrOFhwRrvjb+bN95tvyv6/99v7m5HuxPzlhXv7nira6HX2ges5noNLIv2NcYXtPbVb/ev3/2/SzMXPaJFd/OWHi95ulgrwjLNk2FtF+tEWPMDVi8eVq8R1vqC5fqrtwhrf8FyQ7uH3DhfsFxu9JAb1dTXDMwlRw/JUU2BTcCGy44RsqOaepeBufQYIT2qKXgZmMuPEfKjfhGP4RJkxAT5oh7DJciICfJFPqZLkBkT5It+TJcgMybIFwGZLkFmTJAvCjJdgsyQIPJFQaZLkBkSRL4oyHIJkqT6nyn8za5v4ntz0psuXiV/RfaVv1eYXsl4g/kNszcAXmq+pHnd+Rr6NYG13hUXQqbirRobx62DVlgri6l4GZhbLK8ZgpmKl4EtFyyuk03Fy8Bcn+2wUBZT8RKw7VbKOyaIqXgZmEuQHRPEVLwMzCXIjgliKl4G5hJkhwRppuJlYC5BTnySMhUvATsuQU5IkPZFQY5LkBMSpH1RkOMS5IQEaV8U5LgEOTFBvijIcQmSZKmfSeGV61dIX4l7xeeVhTdg31B6Sf7S7yXG67LXmO82zTWVsLZqpqzxpYfIBGw1unhhedVMZcvx/OZLCSusZopbjufWWHy9JcIz9S3HC/wX1lndbrtleNWvtGrIl2633lI8ny815Es3hS7H8/lS43aPqXU5ns+XGvKlm3KX4/l8qTFfTMVL8cTni8R8+aYv4vNFYr5805eguSsxX77pi/h8kZgv3/RFfL5IyJfxTV/a15Pcm640jai8q+yqHKpMqXxoWGu4aRgoPZU26k41s27fXGnczR62Era4eKhBO/vX6djGs5UwxfN/7dHCQmzYSpjiuaVY5vmf5lYz6PLsRcSctTW17Xjlfne7xu1t+9caOZ6vcXGLe9iamuL5Ghe3uYetqSme77+41T1sTU3xfI2Lu93D1tQMz+9317jhPW1NTfF8vsQ97+koVYbn8yVue09HqTI8ny9x53s6SpXh+XyJm9/zm7747e8a97/nN33xO+A1boHPb/riN8Fr3AWf3/TF74OnmeatDd4O8Su3KoMqTyobGs4aZkp/paXSRd2o5tVt2xYJ+xLTVsAZ/6a8+v3ousLe1bQVMMNbbveqxg3wZStgiufXTnEPfNkKmOL5/ovb4MtWwBTPr53iTviyFTDFCzpZIV+WrYAZnt8Or3E/fNkKmOIFr47EfLEVMMULXjGK+WIrYIoX1NoxX77pi98ar3FvfH3TF787XuP2+P6mL36DvMYd8v1NX/weeY2b5Pubvvht8hr3yfc3ffE75ZxsivA+6YuUQF/iiuBnOtY0qelL04rKvcqwyqPKlsqJhrmGn4aF0lVppO5Vs6s5bEvFrzvZr9QVSSzl1moS99O3qYw5nlurSdxP36Yy5nhubS9xP32bypji+f10ifvp21TGHM+t7SXupx9TGXM8ny9xP/2Yypjj+XyJ++nHfnk2xfP5EvfTj/0CbYbn99Ml7qcfUxlzPJ8vcT/9fNMXv58ucT/9fNMXv58ucT/9fNMXv58ucT/9fNMXv58uLebLN33x35aWFr8+V74JTPObB9nb+e1NoeP9ut6vPw/lr/6qLqpeqY5ofGvcaTwoT5U/6le1t9rBNlFYvNVia+Kv99A9E7nVm7SweqvFFsUU0C/feli+1WKrYgbYg3GQsN6vxZbFFND3YQ8L/lpsXUwB3YpfekIaWxhTQJ80PSGNrYwpoE+akZDGlsYMcPikGQlpbG1MAX3SjJg09jv8OaBPmhGTxn6PPwf0STNi0tjv8ueAPmlmTBr7ff4UcH49Kb7arpKrSqgCpbqh4axRpuRXTipV1INqWN2vbYo489rTBjKTzOu37SV5ed2eOMgB/VotfoG92lMHOaBfrMUvsVd78iAF9N9jlxVWa9WePsgB/XJtJaSxNTAF9EmzYtLYUwg5oE+aFZPGnkTIAX3SrJg09tv9KeD2SbOT+SlbA1NAnzQ7Jo39ln8O6JNmJ6T5pjTbJ81OSPNNabb/K+Ukrby/MnwlV5VQBUp1Q8NZo0zJr5xUqqgH1bC6X3NTceu+2rMIspNpa793L3HvvtrzCDmgX5bFzftqzyTkgH5ZFnfvqz2XkAMGPozLMns2IQcMhspj0tjzCRlg8xv4rcSksWcUckCXNK3EpLHnFHJAlzStJKSxNTAFdEnTSkIaWwNTQJ80NSHNJ6Vp1SdNTUjzSWla9UlTE9J8UppWfdLUmDT2eEAO+PUlzjeZqMar9KoiqlCpfmhYa7RpECg3lTLqSTWw7ts2SVye2RMMrcZvGzW/Y9/ijn21RxhyQP8DK+KWfbVnGHJAtzxrcc++2kMMOaDvw7hpX+0phhzQ/6yMuGtf7TGGFNBv27e4bV/tOYYc0CdN0re3BxlyQJ808eeqVHuSIQf0SRN/uEq1RxlyQJ808Wvo1Z4QSAH999Bb/B56tUcEckCfNPGL6NWeEcgBv/6y59V2lVxVQhUo1Q0NZ40yJb9yUqmiHlTD6n5tU8SZ1h46aD1uRDa/P9+S/rw9dZAD+uVZ0p+3xw5SQL8/35L+vD13kAP6Pkz68/bgQQ7ol2dJf96ePMgBfdIk/Xl79CAH9EmT9Oft2YMU0O/PtxmTxh4+yAF90syYNPb0QQ7ok2bGpLHHD3JAnzTxy+jVnj/IAX3SxG+jV3sAIQX0X0dv8evo1Z5AyAG/fjTdm0xU41V6VRFVqFQ/NKw12jQIlJtKGfWkGlj3bZskLs/sEYT26z17zyTBR9/F5Zk9g5AD+uVZ0qe3hxBSQL9P35I+vT2FkAP6Pkz69PYYQg7o1/RJn96eQ8gBfdIkfXp7ECEH9EmzE9LYWpgBHp80JyGNrYUpoE+ak5DG1sIU0CfNSUjzTWmOT5qTkOab0gSfsZKo/dKPJ3tPHe8va1690DDW6FLSKxeVIuo5Naju01oRP2k8MoE9INFO3Bfsfn++J/15e0IiB3QzbE/68/aIRA7olmU96c/bMxI5YODDuCyzhyRyQLcs60l/3p41SAH9/nxP+vP2sEEO6JMm6c/b0wY5oE+apD9vjxvkgD5pakIaW/tSQJ808aeCV3vgIAX0Pxm8S0wae+IgB/xay79SqwqowqR6oWGs0aWkVy4qRdRzalDdp22C5FNFTe3rvz5T3TOB/9HEST/enoLIAf2PJ0768fYYRAro9+N70o+35yBywOBTrOMyzB6EyAHdMqwn/Xh7EiIH9EmT9OPtUYgc0CdN0o+3ZyFSwOBzYRJleLvSb/QoqZVrSgH1jBpM92EuNn4PXuzp Załącznik 2 do informacji dodatkowej Zalacznik_2_do_Informacji_dodatkowej.pdf JVBERi0xLjUNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0NhdGFsb2cvUGFnZXMgMiAwIFIvTGFuZyhwbC1QTCkgL1N0cnVjdFRyZWVSb290IDIyIDAgUi9NYXJrSW5mbzw8L01hcmtlZCB0cnVlPj4+Pg0KZW5kb2JqDQoyIDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL1BhZ2VzL0NvdW50IDIvS2lkc1sgNCAwIFIgMjAgMCBSXSA+Pg0KZW5kb2JqDQozIDAgb2JqDQo8PC9BdXRob3IocmVuYXRhcikgL0NyZWF0aW9uRGF0ZShEOjIwMTkwNjI2MTIzNTQyKzAyJzAwJykgL01vZERhdGUoRDoyMDE5MDYyNjEyMzU0MiswMicwMCcpIC9Qcm9kdWNlcij+/wBNAGkAYwByAG8AcwBvAGYAdACuACAARQB4AGMAZQBsAK4AIAAyADAAMQAwKSAvQ3JlYXRvcij+/wBNAGkAYwByAG8AcwBvAGYAdACuACAARQB4AGMAZQBsAK4AIAAyADAAMQAwKSA+Pg0KZW5kb2JqDQo0IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL1BhZ2UvUGFyZW50IDIgMCBSL1Jlc291cmNlczw8L0ZvbnQ8PC9GMSA2IDAgUi9GMiAxMSAwIFIvRjMgMTMgMCBSL0Y0IDE1IDAgUj4+L1Byb2NTZXRbL1BERi9UZXh0L0ltYWdlQi9JbWFnZUMvSW1hZ2VJXSA+Pi9NZWRpYUJveFsgMCAwIDU5NS4zMiA4NDEuOTJdIC9Db250ZW50cyA1IDAgUi9Hcm91cDw8L1R5cGUvR3JvdXAvUy9UcmFuc3BhcmVuY3kvQ1MvRGV2aWNlUkdCPj4vVGFicy9TL1N0cnVjdFBhcmVudHMgMD4+DQplbmRvYmoNCjUgMCBvYmoNCjw8L0ZpbHRlci9GbGF0ZURlY29kZS9MZW5ndGggNTk5Mz4+DQpzdHJlYW0NCnic7V1bbx05cn4XoP/Qj+dMpDbv7F4IAiRZCnY3C+wmToKsnAfPjD074xl5Vh4jGf/6sHjpJtlkNfvo2J4FYuPoXJosXqvqY7FY/PvpiaQ9V53WvRKdGIZ+GDpNxp6z7vH16cl/ftU9nJ50z/7cXVw8+9PN75935PKyu35+09HuO5OZ2PTwZnJz1Y+d+aNs1jdfAXHeaxYSMNVTlSVwBATtGfMExl4LkScYTN3GTine8/lZd/unm+4vpyd/Pz0ZZA/1oL3Jykye0VRE9rLWCPrsX149fNft/vf84d3D671v0vWL05Nnd7TT0PoXb05PaEfMf9oNylZCj/D24qfTEwKNJ90/n57cXxDCJSGSXUrzUT6/PNfmXdyZ1415KfcbJfDjYL7QS37hn5mvhJv3K0JuKSF6dCSuLs+ZuLBJ7dvNJacXjpS4trkhl+TuKXNvvtwk8fNLKnxZNoe8PIcCTDnmZ8qufBZXjElFiYScpvjWYoV236CV7qMQvgXKFEGufCZmM+pFRpvaf7y1D3ncA/Zx1GECyF3+d/fiD6cnt2aw3ICx+oARmNUwYPe7n/di9868vjWvV7+YP2+/f70/Z7ufzMfuW//wm7/t+ZQK3v/HJBG7X/ecuoThWQcPpHvwYL5///ZD92avd9/Dl1cPhsr7d+aPy/76O0+1e7kzfz/uz7XL+f7th7PuPVTmcX/OXbXsg5f7vdx13dcmn33ywTz4xfwEL0toP3dCxAVbeZkhbFDvVcF7mXFBR3ozUsT09Tf3pt4H/bPd8qpjhA4wLp1t+DvT4Ld5Y+Mm8GoTQq0Fkb0wvcIIvEG9obaUUFtZ1pny4u6Ms3LBejrmWVsbWiFaqo8jh7VTrLbTjY4adS+Yn/NXe0l2ffdXM43+a0/p7t/252L3x+5ZZz6o3Qszkf7VJKH2k03rJui56XQ3A78OU3MxAW0DYZgO/IC1Va62lWvTWB03Nh5TNXbSfKSKnQ18ZWwzEvWxrZEp1GR9NBXCeLwzajJlPMGHfhS2ED34sX1lpM3jL2Zke6wgvc4eSvRjNm8+GNrv9+fjbpX+sE7fyKGc/s+G/ts9JYY+QntcpS2p7IlIOv/cDCIflB2CH79H6VOyTfxJBuhC6QGwylyYdoW93J0bnimKZQtOlFIwhh6cMA2AqAJODkInatChXik6MSUSSp0i5txBAIACvAYbnLLPNLxPYLW5yTQkQMUnvYvBxIRM/C/DnHkMhHyKEqQ4BBmY17XNNcRNjLMAzBKDAzgBEgkMErkeiXOksIvM2OkK6u4aKJMeuyxLDj9sRluPnqcLAwLICtovblwVLIQ0RCmbUFc8nnOvWSxn0aX2aNR3Udwg+N01fe6muFsgj5sS5rfhUkVdUxiTCmKcCtY2i8Km2edoXjt+VGowa5EqfpwBnsVsFjtatXlm0aHadROeA+z4u+NgNroRtHEjF4iOxVYK24LSNNqyk1yfEbmmMSMBuI6GarQWtWpRm7SO9kBvLtoulFkDunFUQfdUoLOT0UY48yHIaKNcVG0Q6nDs2Z1YKnAzn8zwKkVg+boU0WZS8vntmtqVkv8m3eJSO+Fg15F2Mluxc2lXWTJ5KsSll2F6SgMsEdO8CgLNfqWOAHUrNOry0+u8FpTGtfR1MoyrL6bVnS9NKifkDfPpZXG+guLWt0Y7eq6G4eGdq7anFxru0zy3v/r6TL3h2y1nkraKlN662tzdBNXjntJSgbYEUASuQBoWrTEh4Zvna5eOnlVBDX1jpKUtIqtNcbhCFh33X1K3bE4YRecKmwvJpV4BZvpZanDOhDItSuv33ELCj/DlV/hjwaF9BjD0ARa+e2U/dyYtwLvHj/vRpf0G0v7N/PTOvL41rw8+Weflp/3wo88PiBPep1yBIOSeCL/2pELJU+oaBNssZetrkGLX8XEE1oa+Iyrn8J02NRt9W+CzMi9uXmfmu5ie1aQu6RWPKVvYyWjzYrtG2FTZLEBjwi0iuL50maSu5FbqZjUWTDtFw1D69RVLWcRr1qe9E+u06hrcK4Y0W6zKahk17fXmPmtZJY2gCCvtEK9R8vWFEqaM+NjTqAlraqgoLb20CvIpiGmWaKBDVc+qzgli2BUQpKNXK3XhjElaFpOyquT5ZSytDeB3ZYpSE28ukWFi2HITESnTOJn5bOSE9HKEeRmivBwBGTI0yJF52I8rRrLphHMEw5a4JS4XwhpA+ATIEzZHJQqrA+ZMiHBpOsR3taiLDpWmbZYcDIwUScaGjmqwb5oBICqtPd4hh4FXNommVVmRIVHHpwGnBu4tCoscFWWINwbDOq7ABCZZIhqm/C5xGY9W6pfiqlCxCfsl8PgTyZWpN3DBciBWiQbUShMVSZYgaQJCYQ2ShX0qhMI2aVuGG1ersoWBZt8oWhrMq5pY8yedzTw7jqpzVkcLGHsSAq1A9DmYAP1HPhLChHl3Vpeydg2sE2ZomPi3pWVmhW/DVz/vb0orvrBUSRlmSHDGVcxaRUSSFeyJplzoW5YWWKSdrJeWI4QBLoTh5iG6t8ylPcPB57AMCAxHGhguGvLjMlw+l3CG4ziwqTIcEb0qYHaU43gdOGTKPO7sNWUet3eTMt/YUQ1IxCvzuPYKsVhJI14Ej3cVVG1bgWPGs6pckcMkuDCb1VLG5CCAx7wXlhFBTSMLhlQd+2+BqF61nUT2K6f9c9tOtobJCr9NDE9WcWd1DnaXkr73td3QIxmq0YkUFMWqpfhpRhihj6/jTk2TVfAQT3r8LjFbZcurOhzKFoWUXGHGuAx0uerNi7/qDoqdoaTn4wRMc912swBhc9/kauozT5Ks9BrSTEcuVbTYm5BJ3ZNJFKih9fR21tRsm6r01JY7dRtqv4zGIbVhHsiyZfaaRiUx1vppGLR+3u4iplnO8WZbqjR6YuBejv/gTZzWbvrO635rAJ3tpK+9UTOYUr/2Bs5gHn0IO/OQ3+YNKR/fBdLBvrpqNYXv39lER7GZcmxdWYdF0EeULmymY7QiUR4QBYCkp2cVHMOHXo4x5fvdeTA5f/kXCr6SSuNwYt1PxptiI5obTLF860LKAq+4rA2m2Cxbsyk2ydcAwdZXbJIMPRnScaAYBDN9bPRP2DRUkLnCIAet7KRi4GFURWAFzLVqLklVfBE/BbnplfBTDCzkmqRbd0EKZ+vCMpgItcu0LPcm13lRS12hXIGfi3sR561hK+ANLq1dM9togjbMFr7l7daS5kTxVb08XRqcYhdluj1VzSvaK5tsUvacTmAqg9tRn6XbjdM0KFsDjrq3OdnpUnxU7vJ8a8Lv7wYUWqxZBnuaJn5mvUgRdGnNkpPNkFcCT5bmv1hBe/njNTQqf7baLbwalWNPFx6/Gy0O8I+B9iPmT3idhQ+ZTWLp/XqYiUHKodfjRhODaDUxAK8Q3WZiiNJuMzEkGRvchJtNDEntFyaGhOb6HgQ4YrIhpfkKQ5WSm16RLZNWHLRbIUUJVF7ka4xYdxb3Fie5kbJreY+g7HlTtE+ihtHg2FKpg1eymXHhSPuzn3iH1BeC7meIrfsZXkyJFORuEk7ariqMIII/g3lREE/S7oY0iKc2p4hRLCrZhsTFVqcIj6lNxxC+EH/L7YeEM+kICKCFMzE4W18Ss0lGxMu9sDo6b3Agsr9Cuo/hA3gN/eocyrl1V4IfJ/+kx0A8rKxhNT25DX0My3F4+tqvOF8mi+TOnt9xzklzvX6C3K/yjAsHpKTL1n3aw2yeu+kQVWv+qUMUrdzoEy+E7gejpZjodbIKOz+OTUFijgJVH30x2g2SAmJp8NZ3VRRmbcd4CxtIzCG36q4vRoNQclBl3fXVsd31I2d2cK/msRYLfvvwBM4hWo9voyb0RTgNaGX3OQ/Ejuyyj/rGwxjoeTFSdFEPVbi1GDxUU8i4zdavf4xaZLqHjU5XWXp3nqY/t+i+pD3pk9LnmOaS2BZLiXso75mKp2vKOIkCYRw4LUlb3yCkMLmitFsP6NUqYSrMh5RwGZQeyO4Y2KuzOx97ubQgvtzt5e6f9uey6hVq7TeCC1DJDfYbiQGTOqcLHmzAGafrY3N6kSu/IHf75xrlWVQCmLGR897OE1jbyQZofDiYLOcjJwvmt1VTwergD/eEDnRD8WnOytyFjp6qbSF40ubpwDgQ4UsithC5UYwdyK+Yibh+GKXIsInDqyKGt8czXl1W+8MoEaUnH0ZJaGFSzYkNajLJSGxQUtt5lxh8ry5hBVO9LCGE+hL2UxwV+dLHPHJz3xMd8Q7olxXzdLaib97kD4XGO9RPNoau9M4Wk+aWfU5Bh34Mhp+fo6VaONIx7XnO+53bDnakZ0SOI7w2rl/5KC2qYqygz63TVnDkCuc8wrkP2LPk0zPUqSuivm3dV91VVFa2RWQbzIgStxQvgazp+9EWIrb6UKr6ijM1t8Ic0wH5rm0nRok3bScm+RrO8TfYit3JjqxC9ZMdySKUQNKWRag6KJQHhKKgJVtMzvglJWU4nsUUKluSQ6qPmrxJURX0qSyzyAYleoSlTZpWd+Oe5qmzops+/U4jxhz4ad1llAvCgAPNjNJBlchImErvBHJmTVnrHrIGlUW0thvRquFbeE+HhHSLoMB9Y2oCFULFFHwpcIHa4BbiBCqhvRpbBeqceJtAjfM19NO6Jd37Z6S1Pw4iUBhQr5ofuGkoXwKCRvMDN/078hbzg8LwStX8wLXsVdHQOLiFazBBsNvZAOCjlnksmoazIAuLYogY5lJGloBAbjISZDHGpghot55CtfhilIqhGPpsCpkhvCklqm2wSvBJDJ4HtYSbWebyMXMFVyrwazBXEGcpyAJZfPmgJGQO45L32z96qJHjmDYUBoFLpg0XCKooDBLhPXajNqsIzc/YWuCxiNhTglMlZNbNtVyY3mlyKNHYblFdIkkBlpOCRLqJDKIDCQEMS9a6KbahCBMkMty1CTE//Z0EI2FfxAVPmISLZWE4h6w9t8lgKSXBkdxJLi+EpvSBOyWGkPTG3a0wnqYDWcGtBUZadUSLM7YW9iwjcfDMiskccyNAY+uZqsmMc97LkqkdO60asCxJAXYURiSsWTIH8wCQn5dWE4e6vKUH3sPaIniEDHEaj+ezI/JpJduP2WPTdCOQB3uqlPFouKPrKkLzwh8y7aIQGOHAaTjavmIqieg3o3vEAqx0QrEBrOr1oIzeATuv6uT2IVH6uCNMxQE7aUQUFHEF4GfZmgH+1j7DdgzqjG20kBhzM0ORncHtl43uo/Qewcyhn+AhfDCrRHb2FY7BHXZqpsW4mVOQmMAl0nMJ3bAGBi6ZaR7ToBiTbRn2hhAonlWy+k6sgvoo6q0GS8cqcSPazypk2dpZZVufDeuWUSi50giO9teAIY8qGzI4oiLbg8aEfR1aN+41uldnp96uc325RVHO+y3FU4e5Sa2m9odcJAQLZHpQoV2sRKcUsjMYvgF+n81vJgXCLbFnBgxOVU1x0XDf+wgQc5yZYZsYiqfO8UxxDFxiFrNyha22Ouk4FzcOdr9gl0S929hAwNTfsH4aMKtgdf3EwG40VtZPv+U11FW8hkKnKwZ8im4FBNQnG1jJXMo6CdcBjCMa25KCu19GAXMnqC6MRnsSPyZ0zIXRcBB+YkZxceQMWTmMT8PW/+fZ68cifqCbRHhosLuEQJJ02l+JVoPezx2NV7Q5uhnGBZtBpD1PG421W3axaNk1RpJbtUUejOgdN8xITLhFbjdDyLzGbRByOAhCJo1oh5BZtmYIubHPxobNdbc/XWkHU4tjPAn9w2CkGHpeRJHRxvHT2buE8dINVxnvf+bBC2YhhnXAYcBq6oD7KS5oOO8euHOO9Ydz59yXx4ZV2SitzLSGQHWeO9MatzHnuHX/1DFn1IQNvJnkamfNbf21vksLBZdbwBb7nQnpjbdLeKbkFHzRk/pHR3KCQ9f7EKVi8uoCNy38MM6P/hjNq5Afsjz44BMhWsUb8wq/lyNdzOEq9Hy+Z6IXP7XJQzJ3nCd4mUGyxynAsK3mD77UnP66Hxt8wA/8jOvxBrztJ+r/OfhF8H8Y/CIrWEjHfYgehguHaEyPaPspTRWsDxoUt735K6/uJBr01yj9wxR33IgNwiHN1i4d1vsscgqgo+6nkBKcwB1qlTjVBNuCq2tgKsONKV8mqlcayT1o3LAFU8zxmYMzZTEbsq0gkoYe+v9wX9vCfS06rNnTmBGIcefF5H9cwc1VL/dBQVnB/nFxOrQSY2nyQl4PsgRZfrB6rsUz0leUBIxX46vs7doNTQH8opPvsCBbh0bXythjU7CyLJRfcUZvD6dSXmRfFTZsnPUXcw9xctfbYXC5i0ewrh1Sn2fF00JpjABsmD/UC+fVz7jdIlo/4UvJRldhIRjoIkrCHSqJupRomIcNFy6Qg8JT0oH1ErlSZbmgPPi6kCDO09AKYRKn8XBavJBR1905Qk20saATvqlI8ygww1Xw1Io1z/r5GTRURVAzMuHPpE9yjbUlAF/K7+ieBiWb481ZoB1NmTmifnBNkN5eFjZZZZsrQkTzmEA7JttyzwRpjgiXV7jNIYGSg0LCJc1oh9pZtmaovbnXDjqeR6GSTR4Jvzk7Ohoy5skXIP32DOmUbD7pZRZeNB7iyQuDe4ERjOrUC4vYK6PhGo6Z9AZ5URUWFMK8RCSbZv16KJIgK9K6thnsKHq7Zl1URI3YICmSXO2CYluPIfdyZsb0citWbOkUvdmvLofEkN4jvGDIePl+ZJZHI0eKTPHLWPGnVcDOfSHxmjOzwULEpKuRsjPmMXoEHdWDTkFFozrLngBWxkjWNGzgxTPkyHsE Informacja dodatkowa 2018 informacja_dodatkowa_20018_SP.pdf JVBERi0xLjUNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0NhdGFsb2cvUGFnZXMgMiAwIFIvTGFuZyhwbC1QTCkgL1N0cnVjdFRyZWVSb290IDExMiAwIFIvTWFya0luZm88PC9NYXJrZWQgdHJ1ZT4+Pj4NCmVuZG9iag0KMiAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9QYWdlcy9Db3VudCAxNy9LaWRzWyAzIDAgUiAzNyAwIFIgNDIgMCBSIDQ0IDAgUiA0NiAwIFIgNjAgMCBSIDYyIDAgUiA2OSAwIFIgNzYgMCBSIDc4IDAgUiA4MCAwIFIgODMgMCBSIDg3IDAgUiAxMDMgMCBSIDEwNSAwIFIgMTA3IDAgUiAxMDkgMCBSXSA+Pg0KZW5kb2JqDQozIDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL1BhZ2UvUGFyZW50IDIgMCBSL1Jlc291cmNlczw8L0ZvbnQ8PC9GMSA1IDAgUi9GMiA5IDAgUi9GMyAxMSAwIFIvRjQgMTYgMCBSL0Y1IDE4IDAgUi9GNiAyMCAwIFIvRjcgMjUgMCBSL0Y4IDI3IDAgUi9GOSAzMiAwIFI+Pi9FeHRHU3RhdGU8PC9HUzcgNyAwIFI+Pi9YT2JqZWN0PDwvSW1hZ2U4IDggMCBSPj4vUHJvY1NldFsvUERGL1RleHQvSW1hZ2VCL0ltYWdlQy9JbWFnZUldID4+L01lZGlhQm94WyAwIDAgNTk1LjMyIDg0MS45Ml0gL0NvbnRlbnRzIDQgMCBSL0dyb3VwPDwvVHlwZS9Hcm91cC9TL1RyYW5zcGFyZW5jeS9DUy9EZXZpY2VSR0I+Pi9UYWJzL1MvU3RydWN0UGFyZW50cyAwPj4NCmVuZG9iag0KNCAwIG9iag0KPDwvRmlsdGVyL0ZsYXRlRGVjb2RlL0xlbmd0aCAzNzE5Pj4NCnN0cmVhbQ0KeJy9G11v3DbyPUD+gx53D12F36IOxgJr77pIita9NkCBFvfgq52c48TbcxoY119/M0NSIilRS/cOB8OrXWlmSA7nm6Pm1ffN2dmrby9e7xu23Tbn+4vm/O3LF68uecNF8/bdyxe8YfDHm461vVKN5abtTfP208sXrHkPkF//2DXvP+Ovr1+++GXVrP/evH3z8sUBqDSHby+aJhqCR0PkdJlsuaN7gojwRGCGQOAR5uBJdJ1srW244q01jTCtsM3j7csX7/4yQ0V6Kv+CmSCCpukAkqQZOWJd8yvM59XrT9fvb22zPzZ/m6GkZhYluGgtDzMamHViZbrMns7Iltka9pgFIqpvRRWPuwUiUreqiohNBEoUBKoTvFVihl48NmewMbWwsJ1dLWzXtbwSFvdUd5Wwqmv7WlgrW7kAO+Frv7A5rGtNLTOrYD0zq2A9M2tgAzOrYD0zq2A9M2tgJbdt1y/DvrqUudxKrVqeop0xJjrGDpwxbRlTO7iKrTyjW5ztthsN39Vhu8F7Srkrk9t8MJUPprhqe163HgXrEcnaG9YyBVbj119WwpSwJOwwT7EIY1NE0K1Jh9nAOJ0gLFYcB4wPE88ZR4u2t+nSxXojV2xtVryE1Ik229K+CNojUJG1U+/FyopnerD0dVQWnKCxDHlUQ0UkxlWDosJWJ6LjVcwYBT7NkXyN7PturVaX8H/1A3x8C/87+L+A/zf4FH80e+Dw1d4/evvN1U+7Eg+ZRV2Ix4inTU5vmAfZN95rZDdvpSg7Zy6T1U20IrBLiZZXe1euEqKmRFTYsJZIV7WGf1BxzlFv4dptNwbuc7s1Z+6Wtk7NtUHQrfW3uXa3CURu1Vkg4ghzMxCQNiDTuAip0ZJcbLkIBMRITOpxegrQ1LmfqvVX7p8dHB7d2zla/jfnB4974env3VV1fi2ehp8xrVj7WxfhES2Vy/nbKrt94Yh0wQQ61ga2ohXV+22fMQk5E0AkGlm9Ddg4gI6npSZGdRJ5KHBUMtnpE5KzEJgZUDztidygAh3xo/n823qjV4/XJVfJObrKGPlpzYVD/mPNmaN1jR8P+HF33YBOvltvOF/dPaxteGRWnwmHsG/x23u45+YwcWUTPRJgyjuZTOMPItwc79cbtXq8xc/Pc9RGh9u1gkckIp/DSlYa9q01OkFadAWSqdYkg8QepzgKh7jhOaNABNbzhBve38AHB7baEqKy6BFjxGLMAU6NyXwl3K3k5lhEA2mbonkGyCIDMBh6DgNgL2VhL7kougDWds8YRMFedjmXTWAyfJS4jIFKsppTWruQCRmcdBWRhUxIW4MpYg2VNBXqcj30UbaGdJEFgj+B6/1+vRGrH67w6w7d8c+H714fUCWb/VWDvPoRARwUumoEvPp5v1uDl3+9ay5ff0dff7xCCHx4wC9fX5U4bASmdsk0ltfV51HIrEvVusfAtCa3Z8uMCgSVbnU/EdG2sC6IqnqWYRHG1EROyh6YLPUJ7i/Idbn67XGNBlqtno7F3Em2OkP9A93CDaI93N0W8yiFBYwEr5hzgQxCOJXAfri9eTh+/v3+rmSyJVjffpn+q0s7cRYQbSmdoIG/vfD+V+hth8GGdXELhTDkqCnzgZ/nLqKZJD0D+d7ks0LPb3zgAi6j612KhQENEsfooBM4KoQMnjbc6Cm+wSxsy5kP3SBOIjjEhkiEc4qZ3FT3PtQR9JwzPUerc1MgoJ2Ll/xSVTfSoNswM3XpxgJwH2JRvAKPgfxs4jeRO2udpEvySW6TSOSOT9dgLm9IkI4PtyBJH8AUCL56ggvvMOboVp/ywGNmP7ntScyiEUauqHPHAt57XhAr5tZKO+L2drrsEFkCPgs8Nm4nlY4fyCGoiyNfiD5p2y7cTqZzO8lCqcjTJCyskHOpKGzI+BKWPTBFGwpTnSSMrJHhnh72GnbFL2j4kVYLvJyKUC6glZpRm2oWqwz4+uW1jqCG7FIM++Vj66Toe4phPz5cO2mSGIsy/GiaEr0gqhxywUBP62LxiZE9jYHzUGFOWCFq6BMsyjkwocAkLLA2SGv+beT3dkO7Nsfzg5M2Nc0gpl4B1gzJbLKKkvfhPSe7GcMSc3u62Ohy2gZDLi1lzgeRy96yWl5eBNbYVPWcdRu4kFs3byHDo5G7au90ICSv9MSyROi7QED6HfBqrknYOz9z3B8yziNxSFVPC79gKMoZiwvSLwxGNwns0293kOSgkLt9wUCcvnzziNEWuusPx6dbNLnvURcmcfrMVgWtAMGV41ZJSFPFqNk556jMYH2ia5wFoS1wO6McprO/kQi72kIdrzj4WauTea1uYLn96gHdS8OQnDGiyzV4JhwTHSxSprSW4zu+fMjkmaZ61upA8A3tDDo6Cmswgr3HHanYAy57TPRjckHivSMf6y2DygzFmp2/stNMFUxjiTqZdykBEqxHpiWwv8J6vjSsfwUqyprH4/2X5q6Ycfdda/sUv8atgeHN0PLoZ8qLoUYTnH6ktdZp7ZwEezsSY8R2Y+StONCtoBUh2mPeSAQwUgEeTESlQ7Qm3/sTsilmUr0gkJ3BUMKnq3LZtyXAJSlwDi0BZaVKNccz10qyYAkhqEvnCzJVdE4Q7OTwxVxD81bbFJbChbvbx7VePX2GmJSr1b/Xggyp6VePR7is7uGH7lfHf1BoiqL+zy8P98cnCjA89GnP16uW6WRwlC4dorGLLQWSB14RF4ICKr685jkF4rIVkxkEecfowUTxoGZOjLWT4yGQpVmqMfzjIjwTLuCNVxOIGH42RtL0Y1C1nR82D1rGYxfddjafdQ2blDstrhINf1aTwB5v3L4X1QXY1HZ1Yq2sao2pVBeFmaSpI6yxEimm+kIR73K8i9WSIX6GiKFYhuNck1mI4Yv6y3tU9Ri0WHnjGMBXkpWa1DyGxWiwaBYAMIcvmgUzpf3N8SNlpg/FmNi2WqY4iNB8pAo3uvffr4sOUFDJuWpyWOvIYckQQRQRWaIK86NblTI7zs8oHdxgPDbWDyKvuYuqCDxF20enQ2MUTiWOxJKEsscQ0dMj7ojCbRNsERD0RzxTu1MTyqAq6JRhbVHtrSDtKe3E1MfKcjkV7c0YvZeG7Mwc8KncNAJvWMulK5y/KVXgejyqzrBchT6NQJ/KrpKRPYxnCfpWKm1jxS8HX+qyyGEpYFzLUCCqEGdQId0lROZzPhTCAx/6FgaxFSFxxGKOq9uk5TSnE9P6iBrqIz7TA9mUzCMoTyqU6Eig2XZjIxkmwt0o7EK5h6fdPgSEnC8zec7t2z5Hi4qC8xWxwYtThsb3FVonqd2sOLmpJs21nQVNAmsvY+U4qR4xQsmH9IKq6Cnx0/wDw5mjneRfnoBFYrT3YmWiikVSaA2UKIUOxYxgSl05Wod8Ze+CJyxHDoNZZ16H4+YoMfIiF1XmYipxSultta4s3kkwoEKmrLU1stnxHA9GPM+DuxG8mwHPcjucusv+3O4MtQXPO9o4L+DWr9T4JDKEt3sXygpeqZrYtSPLkjUV/oUDeYV9dP1zhD9GqChFBj2I0P5vAk05s48mDpyFcw57Nv5En5+kRNQlASPwXUUdw0rwjilLvmp0VzyX5xPwCg5KplvW5xzkxkkVVXXDWg/ROmPOHuqKXdJ0rckmuHTGnsPWLAZ8t54s5s8o1f9SoUyPJf7iuqcatXBYrrBDLtWoEg97PsWoUSnvIyK0P61SBdvHjaQkLB1i1L5BebwWTlqjauy44B2VCOLl61JDpBD9BLhYM4TwANOYGBbW3FD55RHrLsJVUp6Oj1ERpvmCdd2PbfPTetOt7m4/fIa4Va6aYiAqIbxGHYjH+aqhmvenO+o4KnU0Kezyy2a4LHELnRUSuykziSuKnJpBqRC5boKGBchu8Nvk7HkIDoaqsAyRr/AHK8HbV2glB+5ym061mLFbhh1iz10WRwM+WVaFNaqwSPy/MknCchTh4oKmAmIXBAQbZeuoLHTLS2NakYhZKVLQM/BLo8qFVmFsAVMnhHtOYNUE+8yJY2wj0yPAtJpIW8zH0COkaMN5iI4zOCxkbELzRi5A+3C47RXAqwxLPXUceodDyHhwbAGg35duwnRIiRPKjficZxcMu8FSZi5uyULftZS20mrJuUOCQEWozGqdEKcYfv/RnWlh2fzd3SN8/0Tn8VE1/RwLD7dUGsN6+81UaPqpxcGugHig6JTF9dQ4GZn01ZBa7/2PcM5IhSwdNitK5o0DDjVscTY2P5hpD40/uNz5o9CkQjCKr7p0z0MPcuaUS500Mwm8xt7JjAnh+PTAx/wva/8xf6LlJZytGxuywy6S7THCeE4rUBAvzoPNo+5PoagkVaxBWXDINkVzRaylQhQzeMQT4Sy9RtRnsDQtaWiQx2JXHKfQdDqt+y/NX8uvIeE7ecVpTdV0rs7o33vC89NKKz5XY/ENgZgpFdOEca047QS0xodzmWGdsbxNI/PNQy+BCmFx5q4BdShSKJ2WPBQ1HXhzPTQbBLPsj29TVxISFNeKxZKqn9IsbgMMXSN1Rp1akooMm+7QXCEg7BDkQMYUdmiW7bRZEVZQYTmUfpx/HRv/HHvoDG9Y/rnbmfDGSKz0UQGVebPQjcwib+iKnR4yNk7jTi3uEs+2yTXMVbAe1NJ2KdOWWT+XMQbWazoSOm0/ctiqbSLtiLD8eyxDX6ZrW6DtSWvSgdF5DOTLgaFBzPUaev8wZfvYmvAMBWHnY3hE2uDcAknO8HLPLnEtJHo8NEjOtUB6PU9OeMJxtE4zl5qaAWRwoivv3VQC5jK4IAFKtKyOylyYH6gIW/nCspwL8wMVrirfWFZzYXuggifFdVTmIk1PBfu167ir5iLNQAU79OuolBwhUtG1r4OrBUfIVe374GrBWONZdiV3F+wO510tdxdkF1tz8F3KCioLstuzVtQRWRDdzrSqiohekFwjWlNHZEFwlW1tHZEFuZV6gbH/ARw/EtINCmVuZHN0cmVhbQ0KZW5kb2JqDQo1IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnQvU3VidHlwZS9UcnVlVHlwZS9OYW1lL0YxL0Jhc2VGb250L1RpbWVzIzIwTmV3IzIwUm9tYW4vRW5jb2RpbmcvV2luQW5zaUVuY29kaW5nL0ZvbnREZXNjcmlwdG9yIDYgMCBSL0ZpcnN0Q2hhciAzMi9MYXN0Q2hhciAxMjIvV2lkdGhzIDIzMzMgMCBSPj4NCmVuZG9iag0KNiAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9Gb250RGVzY3JpcHRvci9Gb250TmFtZS9UaW1lcyMyME5ldyMyMFJvbWFuL0ZsYWdzIDMyL0l0YWxpY0FuZ2xlIDAvQXNjZW50IDg5MS9EZXNjZW50IC0yMTYvQ2FwSGVpZ2h0IDY5My9BdmdXaWR0aCA0MDEvTWF4V2lkdGggMjU2OC9Gb250V2VpZ2h0IDQwMC9YSGVpZ2h0IDI1MC9MZWFkaW5nIDQyL1N0ZW1WIDQwL0ZvbnRCQm94WyAtNTY4IC0yMTYgMjAwMCA2OTNdID4+DQplbmRvYmoNCjcgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvRXh0R1N0YXRlL0JNL05vcm1hbC9DQSAxPj4NCmVuZG9iag0KOCAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9YT2JqZWN0L1N1YnR5cGUvSW1hZ2UvV2lkdGggMzk0L0hlaWdodCA3My9Db2xvclNwYWNlL0RldmljZVJHQi9CaXRzUGVyQ29tcG9uZW50IDgvRmlsdGVyL0RDVERlY29kZS9JbnRlcnBvbGF0ZSB0cnVlL0xlbmd0aCA1ODI2Pj4NCnN0cmVhbQ0K/9j/4AAQSkZJRgABAQEAeAB4AAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0aHBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABJAYoDASIAAhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEAAwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSExBhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3+iiuM1n4l6JomqzafdJcGaE4bamRUynGKvJm9DDVcRLlpRcn5HZ0V59/wuDw7/cuv+/dH/C4fDv9y6/791Ht6X8x1f2Rjv8An0/uPQaK8+/4XB4d/uXX/fut8+MtOHhqPXisv2RzgDb83XHSrpzjUlywd2c+JweIwsPaV4OK7s6KiuG/4WroP9y5/wC+K3vD3iix8SpM1kJAISA29cda6J4erBc0otI8+GKo1JcsZJs26KKwvEPiqw8NCH7asp87O3YuelZwhKb5Yq7NZzjCPNJ2Ru0Vw3/C1dB/uXP/AHxR/wALV0H+5c/98Vt9Ur/ys5/ruH/nR3NFcN/wtXQf7lz/AN8VctfiP4cunCm6aEn/AJ6IQKHhay1cWNYyg3ZTR1tFQ213b3kIltpkljPRkbIqaudqx0Jp6oKK46++JOi6ffTWky3HmQsVbCcZqv8A8LV0H+5c/wDfFdCwtdq6izneMw6dnNHc0Vw3/C1dB/uXP/fFH/C1dB/uXP8A3xR9Ur/ysX13D/zo7miuG/4WroP9y5/74rqtK1e31fSo9QtwwhcEjcMHionQqU1ecbGlPEUqjtCVy/RXESfFHQopXjZLncjFT8npTf8Ahaug/wBy5/74q/qlf+Vmf13D/wA6O5orhv8Ahaug/wBy5/74o/4WroP9y5/74o+qV/5WH13D/wA6O5orhv8Ahaug/wBy5/74q9pHxA0jWtSisbZZxLJnG5cCk8LWiruLHHF0JOykrnV0UVla94gsvDtkt1eltjNtAUZJNZRi5PljubylGC5pOyNWiuG/4WroP9y5/wC+KmtPiZod5eQ2yCdWlYKCyYAJrZ4SuldxZgsZh27KaOzooornOkKKz9Z1e30PTZL66DGJCAdoyea5b/haug/3Ln/vitYUKlRXhG5jUxFKm7TlZnc0Vw3/AAtXQf7lz/3xR/wtXQf7lz/3xV/VK/8AKzP67h/50dzRXFw/FDw9IcM88f8AvR10Gm+ItJ1cD7FexSt/dzg/lUToVYK8otGkMRSm7RkmalFFY/iDxHZ+HLWO4vRIUkfYNgzzURi5PljuaTnGEeaTsjYorhv+Fq6D/cuf++KP+Fq6D/cuf++K2+qV/wCVnP8AXcP/ADo7miuG/wCFq6Bn7tz/AN8VpWHxA8PX7hFvfKY9BKu2lLC1oq7iyo4uhJ2U0dPRTI5UlQPG6uh6MpyDT6wOgKKKKACvnD4iIz+PtRRQSzSKAB34FfR9eUw+Hl1P4qapqV0o+xWLCRi3QtjgVy4qDnFRXc97IMTHDValWXSP6o4dPht4okjV1084YZGWFO/4Vn4p/wCgf/4+KueI/iNrNzrty2m38kFmrbY1ToQO9ZX/AAn3ij/oLz/mK4WqCdtT62nLNpwUvcV+mpZ/4Vn4p/6B/wD4+K9Efwzqp+F1vo4t/wDTUcEx5968y/4T7xR/0F5/zFH/AAnvignjV5/0rbDYmlh6iqQTucGaZVmGZUPYVpRS8rm1/wAK88S/8+P/AI+K7P4V2stk2rW0wAkjkVWAOcHFOg1rU9A+Hxv9Xu5JtQux+5Vzyuen+NQ/CR2ki1SRyWZpFJJ7nmvp3iauIwkpzVloflssFRwePVGEuZq930PTK8u+L/3dN+rV6jXl3xf+7pv1aubAf7xE6My/3aX9dTyyiiu/+FdlbXuq3q3UEcyrCCA65xzX0Nar7Km5vofM0KTrVFTTtc4Civou98N6JPZypNYW6oVOWCAY981893kccV7PHC26NJGVD6gHiscLjI4i9laxvi8FLDWu73Nrwj4kutB1eEpIxtpHCyxE8EGvoJWDorDoRkV8y6dbyXeo28ESlnkkUAD619LwJ5VvHGf4EC/kK87NYRU4tbs9TJ5ycJReyPnbxT/yNGpf9d2rIrX8U/8AI0al/wBd2rIr2aX8OPoeFW/iS9WFFe4+DdO0ibwlp8lxbWjStH8xcDJ5Nb39k6F/z6WX/fK1508zUZOPLsenDKZTipc61PnCvePAf/IiWv8AuP8A1rYXR9DY4WysyfQKtX4raGCDyIY1jixgKowBXFi8cq8FHlsd+Cy94ebk5X0Pme9/4/7j/rq38zUFe5yfDPw5LK8jRXG5mLH96eprN134d6BYaFe3cEU4liiLKTKSM16EMyou0dTzZ5VXSctDx6iiremQJdanbQSglJJFVsHsTXot2VzzEruyKldT8PP+R0sv+Bfyr0j/AIVh4b/55XH/AH+NXdK8B6Jo+oR3tpHMJo87S0hIrya2ZUZ03FX1R7FDK68KkZO2jOmrxz4q6t9p1iHTkbKWy7mH+0f/AK1eu3VwlraS3EhwkaFiT7V826rfPqeq3V45JM0hbn07VzZXS5qjm+h15vW5aSprqU6cjtHIrqcMpyDU9nYz3zSiBdxijMjfQVWr37p6HzlmtT6N8M6mur+HrO7ByzRgP/vDg1r15f8ACXVsx3elO3Q+bGP516hXyuKpeyqyifYYSt7WjGZyXxI/5Eu6/wB5f514RXu/xI/5Eu6/3l/nXhFexlX8F+p4eb/x16BRW74OhjuPFmnxTIrxtKAVYZBr3b+wNJ/6B1t/37Fa4rGrDyUWrmWEwEsTByTtY+bKkgnltpllgkaORTkMpwRXe/E7QNP0q4tbmyjWEz5Dxr047159XRRqxrU1NbM5q9GVCo4PdHvngTxA+v6Ask5zcwny5D6+hrE+Lf8AyA7P/rv/AEqv8IVcWWosfumRcflVj4uf8gOz/wCu/wDSvFjBQx3LHa57s6kqmX80t7fqePUUV2vwys7a98RyR3MKSoISdrjIzXt1qipwc30PAo0nVqKC6nFUV9C3/gzQdQhaN9PiQkcPGNpFeKeKPD8vhzWZLNzujPzRP/eWufDY2nXfKtGdOKwFTDrmeqLfhjxlf+HrpF8xpbMn54WOcD1HpXu1hfQalYw3du4aKVdymvmSvXPhLqbzWF3p7tkQsHT2B61y5lho8ntYrVbnZlWKkp+xk9HsekUUUV4Z9AFebfE/XIdD0iTT7PCXeosWlK9dvc/0r0mvMvFPjrQdP1+4sr/Qvtc0GFMh289+9Y12lDV2PTymnKeJTjBztrZf13PEqK9U/wCFjeFP+hWH5LR/wsbwp/0Kw/Ja8z2VP+c+6/tHF/8AQNL70eV11vw+8OHxB4ijMq/6JbfvZj246Cun/wCFi+FP+hWH5LXSXut2kXw7l1jR7BLM3XyYUAEZOM8V0YXCxq1VFSueZm+d4jDYSUpUXC+l20cT4+18axrjQQN/olp+7jA6E9zXVfCD/j31L/fX+Rryokk5PJNeq/CD/j31L/fX+Rr7LGU1TwjhHpY/H8FVlVxqnLd3PTq8u+L/AN3Tfq1eo15d8X/u6b9WrysB/vET2My/3aX9dTyyrVlqV7prs9lcyQMwwxQ4yKq12Xw98P6f4g1C6h1CNnSOIMu1sc5r6KtOMKblPY+ZoU5VKijB6swJ/EWsXMTRTalcPG3VS/Wsyvc2+GXhsqQIJgT3808V5R4r0EeHddksVk8yPaHRj1wfWufDYujVly01Y6cVg69GPPUd0dL8NG0GLUA91KRqR4iEgwo+h9a9jr5dR2jkV0YqynII7GvojwpqT6t4asruTmRkw/1HFefmdBxkqt73PSynEKUXStax4Z4p/wCRo1L/AK7tWRWv4p/5GjUv+u7VkV7NL+HH0PCrfxJerJVuJ0UKs0iqOgDEUv2u5/5+Jf8Avs13+g/DSHWdEtdQbUHjMy7igQHHNaX/AAqCD/oKyf8AfsVyyx2Hi2m/wOuOX4mUU0tH5nJ+Arid/GNirTSMpY8Fie1e81wmg/DaLQ9Yg1BdQeUxHOwoBmu7rx8fWhVqKUNrHt5dQqUaTjU3uFY/ir/kVdT/AOuDVsVj+Kv+RV1P/rg1c1L44+p2Vv4cvRnznV/RP+Q5Y/8AXZf51Qq/on/Icsf+uy/zr6yp8DPjKfxr1PpXtRR2or48+3OL+Jmrf2f4Za2RsS3TeWP93vXh9dr8TdW+3+JTao2YrRdn/Aj1riq+mwFL2dFd3qfKZjW9pXdtloem/CzR1uLTUruVcrInkLkevWvPNStGsNTubRhgxSFf1r1Xwd4o8O6J4atrSa+VZ+XkGD941wfje60++8SS3mmzLLDMoZiB/F3rLDzqPEz5k7P9DXEwprCw5Wrr9Sv4T1Q6P4ks7rOE37H/AN08GvohWDKGByCMg18ug4OR2r6B8E6t/a/he0lLZkjXyn+orDNaW1Reh05PW+Kk/UqfEj/kS7r/AHl/nXhFe7/Ej/kS7r/eX+deEVtlX8F+pz5v/HXoW9N1CbStRhvbfb5sLbl3DIzXWf8AC0/EP/Tt/wB+65GwsZ9SvorO2UNNKdqgnHNdE/w58SIpP2NWx2DiumssO5fvbX8zloSxKj+5vbyMXWNcv9du/tN/N5jgYUDgKPYUzS9IvdZu1trKFpHPXHQD1NQ3llc6fctb3cLxTL1Vhg0tlf3WnXCz2k7wyKeCpxW1rQtTt5djG96l6t/Pue/+FNATw7osdmCGlJ3St6tXMfFz/kB2f/Xf+lbvgjxE/iLQxNOB9pibZJjv6GsL4uf8gOz/AOu/9K+foKaxi597n0mIcHgn7Pax49Xd/Cn/AJGiT/rga4Su7+FP/I0S/wDXA17WM/3eXoeDgf8AeYep7TXlnxfiXdps2Pm+Zfwr1OvHfivqcV1q9tZRMG+zoS+D0JrxMuTeIVj38zklhnc89r0L4SMRr14vYwc/nXntem/CG1JutQuiPlCCMH3zmvZxzSw8jwsvTeJjY9Xooor5g+tCvm/4jf8AI96l/vj+Qr6Qr58+IGkajceNtRlhsbiSNnGGWMkHgVx41NwVu59LwvOMMXJydvd/VHEUVo/2Dq3/AEDbr/v0aP7B1b/oG3X/AH6NeZyy7H3n1il/MvvRnV63J/yRO1/66D/0KvNf7B1b/oG3X/fo16k9hdn4O21r9ml88OCY9p3fe9K9PKU1iYtnyPGdSE8utB3d/wBGeZV6t8IP+PfUv99f5GvOP7E1T/oH3P8A37NenfCmzurO31AXNvJEWZcb1IzxX1+YTi8O0mfkmWwksTFtdz0evLvi/wDd036tXqNea/FayurxdP8As1vJLtLZ2KTivIwDSxEWz28xTeGkkeS1v+FvFE3he6mnht0mMqbCGOMc1n/2Jqn/AED7n/v2aP7E1T/oH3P/AH7NfQz9nOPLJqx8xT9rTkpRTujuH+Lt+VIXToA3Y7jXC6rql1rOoSXt4+6V/ToB6Cnf2Jqh/wCYfc/9+zVy18Ia/eNiLTJ8erLgCsqdPD0fejZfM2qVMTX92V38jE6nAr6E8FWUlh4SsIZRhym8j0zzXIeF/hi1vcx3msurFDuWBORn3NenABVAAwBwBXmZjioVbQhrY9bLMHOk3UqK1z5z8U/8jRqX/XdqyK6TxLpGoy+JdQkjsbhkaYkMIzg1lf2Jqn/QPuf+/Zr16VSPJHXoeJWpz9pLTqzqtG+JV3o2kW+nx2MUiwrtDMxyav8A/C3r3/oGwf8AfZrhv7E1T/oH3P8A37NH9iap/wBA+5/79msZYXCyd2l950RxeLikk39x3P8Awt6+/wCgbB/32a7rwf4il8S6S95LAsLLIU2qcivDP7E1T/oH3P8A37NevfDC2ntPDcsdxC8Tmcna64NcWOoUIUr01qd+X4nEVK3LUbtY7esfxV/yKup/9cGrYrJ8TxvL4Z1GONSztAwCgZJryaXxr1PYq/w5ejPnGr+if8hyx/67L/Oj+xNU/wCgfc/9+zV7RtH1JNas3exuFUTKSTGeOa+qqVIcj1Pj6dOfOtOp9D9qp6pepp2mXN5IcLFGWq52rh/iZPdnQ47Gzglla4f5/LUnCivl6MPaVFE+ur1PZ0nJdDxm7uXvLya5kOXlcufxqGr/APYmqf8AQPuf+/Zrsfhz4bml1559QsmWGGM4EycEnjvX01SvClTcr7HydKhUq1FG255/RX0v/Y+mf8+Ft/36FZ+t+HbC80W7gisoFkeI7SsYBBrgjmsW7OJ6Usnmk2pHzxXpHwn1byb+50yRvlmXzEHuOv6Vw50PVFYg6fc8HH+rNaGhWuraVrdperYXI8uQE/uz07124lQq0nG5wYVzo1ozsz1f4kf8iXdf7y/zrwivefH0Ut54MnW3ieR3KEKoyeteK/2Jqn/QPuf+/ZrkyyUVRab6nZm0ZSrJpdDR8Ef8jjpv/XUV9CV4P4N0rUIPFunyS2U6IsoJZkIAr3iuTNJJ1VbsduURapSv3PKPi7axrcafdBQHYMjH1rzKvYfirp1ze2Fi9tA8pSQghFyRxXlv9iap/wBA+5/79mvQy+pH6uk2eZmVOX1mTSPSPhAx+yakvYOp/Q1a+Ln/ACA7P/rv/SqPws+06fdXdndWk8RmAZGZCBx2rU+KdpcXei2iW8MkrCbJCLnHFcMmlj79P+AehFN5c11/4J4xW14Z8RS+GtRa8igWZmQptY4qp/Ymqf8AQPuf+/Zo/sTVP+gfc/8Afs17M3TnFxk1ZniQVWElKKd0ddf/ABV1e5gaO3ghtiwxvGSRXDTTSXEzzTOXkc5ZmPJNWxomqE4Gn3P/AH7Namn+BvEGoOAlg8SH+OX5RWUFh6CvGyNZvE4h+9dnPRxvLIscalnY4AHc17/4J0I6D4eihkGLiX95L7E9qzfCnw+tNCdbu7YXN4Ohx8qfSu1rycfjFV9yGx7OXYF0f3lTcKKKK8w9YKTA9KWigBMD0FGB6ClooATA9BRgUtFABgelFFFABRiiigAwKMD0oooAMCiiigAooooATApcD0oooAMD0owPSiigAwPSiiigAooooATAowKWigAoxRRQAYFFFFABRRRQAmBRgelLRQAYowPSiigBMCloooAKMCiigBMClxRRQAYHpRgelFFABiiiigAooooAKKKKAP/ZDQplbmRzdHJlYW0NCmVuZG9iag0KOSAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9Gb250L1N1YnR5cGUvVHJ1ZVR5cGUvTmFtZS9GMi9CYXNlRm9udC9BcmlhbC9FbmNvZGluZy9XaW5BbnNpRW5jb2RpbmcvRm9udERlc2NyaXB0b3IgMTAgMCBSL0ZpcnN0Q2hhciAzMi9MYXN0Q2hhciAxMjIvV2lkdGhzIDIzMzcgMCBSPj4NCmVuZG9iag0KMTAgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvRm9udERlc2NyaXB0b3IvRm9udE5hbWUvQXJpYWwvRmxhZ3MgMzIvSXRhbGljQW5nbGUgMC9Bc2NlbnQgOTA1L0Rlc2NlbnQgLTIxMC9DYXBIZWlnaHQgNzI4L0F2Z1dpZHRoIDQ0MS9NYXhXaWR0aCAyNjY1L0ZvbnRXZWlnaHQgNDAwL1hIZWlnaHQgMjUwL0xlYWRpbmcgMzMvU3RlbVYgNDQvRm9udEJCb3hbIC02NjUgLTIxMCAyMDAwIDcyOF0gPj4NCmVuZG9iag0KMTEgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvRm9udC9TdWJ0eXBlL1R5cGUwL0Jhc2VGb250L0FyaWFsLEJvbGQvRW5jb2RpbmcvSWRlbnRpdHktSC9EZXNjZW5kYW50Rm9udHMgMTIgMCBSL1RvVW5pY29kZSAyMzM4IDAgUj4+DQplbmRvYmoNCjEyIDAgb2JqDQpbIDEzIDAgUl0gDQplbmRvYmoNCjEzIDAgb2JqDQo8PC9CYXNlRm9udC9BcmlhbCxCb2xkL1N1YnR5cGUvQ0lERm9udFR5cGUyL1R5cGUvRm9udC9DSURUb0dJRE1hcC9JZGVudGl0eS9EVyAxMDAwL0NJRFN5c3RlbUluZm8gMTQgMCBSL0ZvbnREZXNjcmlwdG9yIDE1IDAgUi9XIDIzNDAgMCBSPj4NCmVuZG9iag0KMTQgMCBvYmoNCjw8L09yZGVyaW5nKElkZW50aXR5KSAvUmVnaXN0cnkoQWRvYmUpIC9TdXBwbGVtZW50IDA+Pg0KZW5kb2JqDQoxNSAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9Gb250RGVzY3JpcHRvci9Gb250TmFtZS9BcmlhbCxCb2xkL0ZsYWdzIDMyL0l0YWxpY0FuZ2xlIDAvQXNjZW50IDkwNS9EZXNjZW50IC0yMTAvQ2FwSGVpZ2h0IDcyOC9BdmdXaWR0aCA0NzkvTWF4V2lkdGggMjYyOC9Gb250V2VpZ2h0IDcwMC9YSGVpZ2h0IDI1MC9MZWFkaW5nIDMzL1N0ZW1WIDQ3L0ZvbnRCQm94WyAtNjI4IC0yMTAgMjAwMCA3MjhdIC9Gb250RmlsZTIgMjMzOSAwIFI+Pg0KZW5kb2JqDQoxNiAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9Gb250L1N1YnR5cGUvVHJ1ZVR5cGUvTmFtZS9GNC9CYXNlRm9udC9BcmlhbCxCb2xkL0VuY29kaW5nL1dpbkFuc2lFbmNvZGluZy9Gb250RGVzY3JpcHRvciAxNyAwIFIvRmlyc3RDaGFyIDMyL0xhc3RDaGFyIDEyMi9XaWR0aHMgMjM0MSAwIFI+Pg0KZW5kb2JqDQoxNyAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9Gb250RGVzY3JpcHRvci9Gb250TmFtZS9BcmlhbCxCb2xkL0ZsYWdzIDMyL0l0YWxpY0FuZ2xlIDAvQXNjZW50IDkwNS9EZXNjZW50IC0yMTAvQ2FwSGVpZ2h0IDcyOC9BdmdXaWR0aCA0NzkvTWF4V2lkdGggMjYyOC9Gb250V2VpZ2h0IDcwMC9YSGVpZ2h0IDI1MC9MZWFkaW5nIDMzL1N0ZW1WIDQ3L0ZvbnRCQm94WyAtNjI4IC0yMTAgMjAwMCA3MjhdID4+DQplbmRvYmoNCjE4IDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnQvU3VidHlwZS9UcnVlVHlwZS9OYW1lL0Y1L0Jhc2VGb250L1RpbWVzIzIwTmV3IzIwUm9tYW4sQm9sZC9FbmNvZGluZy9XaW5BbnNpRW5jb2RpbmcvRm9udERlc2NyaXB0b3IgMTkgMCBSL0ZpcnN0Q2hhciAzMi9MYXN0Q2hhciAxMjIvV2lkdGhzIDIzNDUgMCBSPj4NCmVuZG9iag0KMTkgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvRm9udERlc2NyaXB0b3IvRm9udE5hbWUvVGltZXMjMjBOZXcjMjBSb21hbixCb2xkL0ZsYWdzIDMyL0l0YWxpY0FuZ2xlIDAvQXNjZW50IDg5MS9EZXNjZW50IC0yMTYvQ2FwSGVpZ2h0IDY3Ny9BdmdXaWR0aCA0MjcvTWF4V2lkdGggMjU1OC9Gb250V2VpZ2h0IDcwMC9YSGVpZ2h0IDI1MC9MZWFkaW5nIDQyL1N0ZW1WIDQyL0ZvbnRCQm94WyAtNTU4IC0yMTYgMjAwMCA2NzddID4+DQplbmRvYmoNCjIwIDAgb2JqDQo8PC9UeXBlL0ZvbnQvU3VidHlwZS9UeXBlMC9CYXNlRm9udC9BcmlhbC9FbmNvZGluZy9JZGVudGl0eS1IL0Rlc2NlbmRhbnRGb250cyAyMSAwIFIvVG9Vbmljb2RlIDIzMzQgMCBSPj4NCmVuZG9iag0KMjEgMCBvYmoNClsgMjIgMCBSXSANCmVuZG9iag0KMjIgMCBvYmoNCjw8L0Jhc2VGb250L0FyaWFsL1N1YnR5cGUvQ0lERm9udFR5cGUyL1R5cGUvRm9udC9DSURUb0dJRE1hcC9JZGVudGl0eS9EVyAxMDAwL0NJRFN5c3RlbUluZm8gMjMgMCBSL0ZvbnREZXNjcmlwdG9yIDI0IDAgUi9XIDIzMzYgMCBSPj4NCmVuZG9iag0KMjMgMCBvYmoNCjw8L09yZGVyaW5nKElkZW50aXR5KSAvUmVnaXN0cnkoQWRvYmUpIC9TdXBwbGVtZW50IDA+Pg0KZW5kb2JqDQoyNCAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9Gb250RGVzY3JpcHRvci9Gb250TmFtZS9BcmlhbC9GbGFncyAzMi9JdGFsaWNBbmdsZSAwL0FzY2VudCA5MDUvRGVzY2VudCAtMjEwL0NhcEhlaWdodCA3MjgvQXZnV2lkdGggNDQxL01heFdpZHRoIDI2NjUvRm9udFdlaWdodCA0MDAvWEhlaWdodCAyNTAvTGVhZGluZyAzMy9TdGVtViA0NC9Gb250QkJveFsgLTY2NSAtMjEwIDIwMDAgNzI4XSAvRm9udEZpbGUyIDIzMzUgMCBSPj4NCmVuZG9iag0KMjUgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvRm9udC9TdWJ0eXBlL1RydWVUeXBlL05hbWUvRjcvQmFzZUZvbnQvQXJpYWwsQm9sZEl0YWxpYy9FbmNvZGluZy9XaW5BbnNpRW5jb2RpbmcvRm9udERlc2NyaXB0b3IgMjYgMCBSL0ZpcnN0Q2hhciAzMi9MYXN0Q2hhciA5MC9XaWR0aHMgMjM0OSAwIFI+Pg0KZW5kb2JqDQoyNiAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9Gb250RGVzY3JpcHRvci9Gb250TmFtZS9BcmlhbCxCb2xkSXRhbGljL0ZsYWdzIDMyL0l0YWxpY0FuZ2xlIC0xMi9Bc2NlbnQgOTA1L0Rlc2NlbnQgLTIxMC9DYXBIZWlnaHQgNzI4L0F2Z1dpZHRoIDQ3OS9NYXhXaWR0aCAxOTUwL0ZvbnRXZWlnaHQgNzAwL1hIZWlnaHQgMjUwL0xlYWRpbmcgMzMvU3RlbVYgNDcvRm9udEJCb3hbIC01NjAgLTIxMCAxMzkwIDcyOF0gPj4NCmVuZG9iag0KMjcgMCBvYmoNCjw8L1R5cGUvRm9udC9TdWJ0eXBlL1R5cGUwL0Jhc2VGb250L1RpbWVzIzIwTmV3IzIwUm9tYW4vRW5jb2RpbmcvSWRlbnRpdHktSC9EZXNjZW5kYW50Rm9udHMgMjggMCBSL1RvVW5pY29kZSAyMzMwIDAgUj4+DQplbmRvYmoNCjI4IDAgb2JqDQpbIDI5IDAgUl0gDQplbmRvYmoNCjI5IDAgb2JqDQo8PC9CYXNlRm9udC9UaW1lcyMyME5ldyMyMFJvbWFuL1N1YnR5cGUvQ0lERm9udFR5cGUyL1R5cGUvRm9udC9DSURUb0dJRE1hcC9JZGVudGl0eS9EVyAxMDAwL0NJRFN5c3RlbUluZm8gMzAgMCBSL0ZvbnREZXNjcmlwdG9yIDMxIDAgUi9XIDIzMzIgMCBSPj4NCmVuZG9iag0KMzAgMCBvYmoNCjw8L09yZGVyaW5nKElkZW50aXR5KSAvUmVnaXN0cnkoQWRvYmUpIC9TdXBwbGVtZW50IDA+Pg0KZW5kb2JqDQozMSAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9Gb250RGVzY3JpcHRvci9Gb250TmFtZS9UaW1lcyMyME5ldyMyMFJvbWFuL0ZsYWdzIDMyL0l0YWxpY0FuZ2xlIDAvQXNjZW50IDg5MS9EZXNjZW50IC0yMTYvQ2FwSGVpZ2h0IDY5My9BdmdXaWR0aCA0MDEvTWF4V2lkdGggMjU2OC9Gb250V2VpZ2h0IDQwMC9YSGVpZ2h0IDI1MC9MZWFkaW5nIDQyL1N0ZW1WIDQwL0ZvbnRCQm94WyAtNTY4IC0yMTYgMjAwMCA2OTNdIC9Gb250RmlsZTIgMjMzMSAwIFI+Pg0KZW5kb2JqDQozMiAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9Gb250L1N1YnR5cGUvVHlwZTAvQmFzZUZvbnQvVGltZXMjMjBOZXcjMjBSb21hbixCb2xkSXRhbGljL0VuY29kaW5nL0lkZW50aXR5LUgvRGVzY2VuZGFudEZvbnRzIDMzIDAgUi9Ub1VuaWNvZGUgMjM1MCAwIFI+Pg0KZW5kb2JqDQozMyAwIG9iag0KWyAzNCAwIFJdIA0KZW5kb2JqDQozNCAwIG9iag0KPDwvQmFzZUZvbnQvVGltZXMjMjBOZXcjMjBSb21hbixCb2xkSXRhbGljL1N1YnR5cGUvQ0lERm9udFR5cGUyL1R5cGUvRm9udC9DSURUb0dJRE1hcC9JZGVudGl0eS9EVyAxMDAwL0NJRFN5c3RlbUluZm8gMzUgMCBSL0ZvbnREZXNjcmlwdG9yIDM2IDAgUi9XIDIzNTIgMCBSPj4NCmVuZG9iag0KMzUgMCBvYmoNCjw8L09yZGVyaW5nKElkZW50aXR5KSAvUmVnaXN0cnkoQWRvYmUpIC9TdXBwbGVtZW50IDA+Pg0KZW5kb2JqDQozNiAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9Gb250RGVzY3JpcHRvci9Gb250TmFtZS9UaW1lcyMyME5ldyMyMFJvbWFuLEJvbGRJdGFsaWMvRmxhZ3MgMzIvSXRhbGljQW5nbGUgLTE2LjQvQXNjZW50IDg5MS9EZXNjZW50IC0yMTYvQ2FwSGVpZ2h0IDY3Ny9BdmdXaWR0aCA0MTIvTWF4V2lkdGggMTk0OC9Gb250V2VpZ2h0IDcwMC9YSGVpZ2h0IDI1MC9MZWFkaW5nIDQyL1N0ZW1WIDQxL0ZvbnRCQm94WyAtNTQ3IC0yMTYgMTQwMSA2NzddIC9Gb250RmlsZTIgMjM1MSAwIFI+Pg0KZW5kb2JqDQozNyAwIG9iag0KPDwvVHlwZS9QYWdlL1BhcmVudCAyIDAgUi9SZXNvdXJjZXM8PC9Gb250PDwvRjEgNSAwIFIvRjcgMjUgMCBSL0Y4IDI3IDAgUi9GMiA5IDAgUi9GNSAxOCAwIFIvRjEwIDM5IDAgUj4+L1Byb2NTZXRbL1BERi9UZXh0L0ltYWdlQi9JbWFnZUMvSW1hZ2VJXSA+Pi9Bbm5vdHNbIDQxIDAgUl0gL01lZGlhQm94WyAwIDAgNTk1LjMyIDg0MS45Ml0gL0NvbnRlbnRzIDM4IDAgUi9Hcm91cDw8L1R5cGUvR3JvdXAvUy9UcmFuc3BhcmVuY3kvQ1MvRGV2aWNlUkdCPj4vVGFicy9TL1N0cnVjdFBhcmVudHMgMT4+DQplbmRvYmoNCjM4IDAgb2JqDQo8PC9GaWx0ZXIvRmxhdGVEZWNvZGUvTGVuZ3RoIDU0MTA+Pg0Kc3RyZWFtDQp4nK08224cu5HvBvwP/TgTYNq8swkIAsa6LHaBYM8iBvLg5EGxdM6RfazR2jKM5OuXtyKLZLOH9uYk8kg9LLJYrHsV+83xy8vjr3cfXqaLizfHl5e7D78/3E/v37w9vbycPv/9zbt/Pj+8+eXut8enu5fH09Pl5fT2+mp6++71qze3dDKzUdO7X1+/ohOx/6OTJrMRYhJ8lvaLz69fkek3989/vH71fjft/z69+6/Xr24s9P++fiWpmYWcuJyZNpOciZiontkyfXl4/eqvf5qe8ijlRy3rgxwysH4cndd/v2No1f/5mSmZmGUx41TOaP8/3fz5apre/OKI+Oer/7yeSEEoPVFWkGlZPJkWqmbN/KwTmQkT07sPdnr3H1oCI0OJnHUFGID2iwXcHzj8u/Z3b1IhZ7ngScs9NrujFRt0dkf4TBPNprVtvbldamBKLFOVwBeEcHV54PZTcvsjL92vQlwK9+Rof5j9uQ4jhM5fUfvrlf1ZiJ2BkCtxWS/f4E4XNTNV4T6A9WJqMIsAk5faobQEdAJmB/dIyoDp2wGUGFOzMNso5bGmGft8uv/j/A6YJPMi6x1Y1A/SfR4vKclEd9R0RBfSfV4eTDwIS23LoWG31xHyJp7P0c+m3Fd2AhnPxM0gRDo2hY4NhjhIws/TSZBlJrrcOyN06ZBKcNYM75FVWF1Rj/1y+rQ/qN23uQejyEyX/vyNVDEkVZUoacteXCVFIRYv8395HhEnOitVTuCAgQeF59AfECJxnRjajXJfe0jlGPzywOKROxB/eNeB4THjBPn1/HMTH0V+QuKd+KdcC+bFUB7b24h5HH5MS954DM+zDxdWADSm1JDkc2sZKrAk636DlB0L1EZYmWs2U/PjuGhZgwGhJZLCs0IaVC2S0gFJpfT8tiQRM2P9bTUiwTdEwu511SI3k4iVSaKfohWddWmiOtIMq2IANm8ZauXMWLnAsPXDYM6OaCSaV+EYHFtHDhe3SQ4ptSd5G2VEmPD1VZB1f6BXl9QEJjwYkMe+hAepjo9VQEIg26sy27jPYBYuD0uUwMpS07CmX0vlHfkZ8m4oBZ4bkBNJZyn7VG54QW4wlNCO9GESvnK0q8cVThmBOmclaja7faTBHLGw3RTXXltScozegf2TXvgjYgSORoFODK4DT7p6wG2wuDFabutf+4Pc3d/txe7p8eHz9Oue76xj//T19H1/oGr3zz0ju8/T6b7H1Zxpr2DynNYcuXWtNSK0B8StuNMSyEMcegBWpTJdYt6fXcpmcHdiab00Xo7d8BD4wpvhXco4v7Eae3/q+hPWKtejeW+HgrZo9HYoaH1A73eU9QZbZ7Ee3J2YWzdGNqTbH8yu62BJPQ9Sz/lKG0MbMVYbYszFTGESUTtnb25ZLSdGt3Ct6LeBQhT9bbCugkdgTsFbXRD86wHPCjyp6HaDimBRywetChZeaGTlW0j7KNl6lkfri2wSwLpk96VcV2Z3IHuRHSGhYlam3nzX2Yx4mGjCgomQcRi2PRY195heByjq1KhXsVfIMcwreE18G8eS7AkHEqtAt7fOrYlbzbsPDmt87A5NIo3tCWoHaJOClmAKr1asWc1HzEpApgkY3ogZhI9uxmAkjiEmY/FEaIrAwErA9hHFNDh0cRLETe6QvclaCooFtlHhE7bp/ANnywOZqwDRuwG3CKl0dAZ4NOyGRG9Sedaxc1pDGME08K3nyOg0RGS8Y529VWDzYslt1twOcOLyIDJ5zm5k4r65AXIkVjgCG6z7/PXp2w+JTp9nlCJ60U3wwYREzlQ6lMy2JGmDy4NCnJ+21G5B5YjFYpzczAVTJ8dvEdgf4VUjXTlkTxym0J6cKkMQnvFSoB8DNuAt5GVSEFUgMBkLOfhCZ0MLAm+bFt03Lcowl3wLk8hx01LAjXuVGOzi35ICs/wghlRq1FtZ4ythEAtls5RjkeD/25ESVOGgVUruf7NaKXKFqm1xKqL9ICc491bklByWoABhea8dbXS0YOFaMkFQEiMRNSbzRiIVOFO9IP/Qu+OPdwMcwSz0UkBfQAjYxn9WF4AIe1tFK/2MDyfySjAZUV+oMjcQLd81mm1DGyLFuZgLiCbXXBpP/6T1F1DT/g8wAaAlnHmQ2VqsoaRAT8Yplm08j/EMsX8UBeX2yq+SttBhRJoY/ToQ7qY4gzBfiGYtjm4wr5XptlVQShZ+0hVJzmAt24FAWYCIiWcNLO71LCjr8oDlCtpuEmkWUC4qqXKJAZfeySAccmCPHsY8AXJaVGHb1iYq5RylF0Dc8enWao8khroNMoOe3iBkaCBvacsp1gTZoNFAUTBVwPbbRyopdvMa7ttO7OTTIZA+GM3FjthKZt1zrgsc+4UGVzKT/bGNXV1W7CoQhetB42w2jDPj2ciqHzDOGO4HjDMCc5J9zGqPKc9KEgkgeN1KtZycQfxQHR1Hq4yDLUIWL86ssgSl8EVCNqlvYMFCh1lW5muSTEMuBdPjUdphU+0Jwlw2ryJts57SyERjH1EHVQSepvMj2UW9bzB8Vsyw4qrNQ9bU57PavkD8s3wU8gFF3McDCwD+KPQckWIqqCtF4onPVHNJX6qkUTOlcRY9LlUF3Dg1MJiTquvLMhCALElUjxqCM5wyBccGGbxGpRcVKhm93Tgpjv8jI2ALcSz8LFDc9GZAvSoyG94nTXswdONgFuaSqqly0VHTcBzF6M01N6qQUi2zzGv2lhTt4OOnF5cp9Pnl7/uD3rkU9PQ4Pd993Vs1F79oHWHZ8In1gGmFyEh1nrq6Ewa7CF59CParGHpBbshVrT+TLgM1exPdA+thL8CDpYZHiTahURHgJrKUDGs69e3Z6hbWtPixFfwgxl8qUw/RoI9KsjuIMC8zAg2rR5WKioErrE5uB0rxi7fo3XNq2W6j0ielmDVi9Y2aG/dKpBi/XZ9DY11hXYdSxr+6UFQ6d6eAij07I0EcrYDfV7qJQ2YjpLOaKJbWidU1CZHGhYpdIrSkF2U3D6lnjLVSKYjLpMSaQmsKmiYnbVq4wcQ63wBrNyCLDazaFjehq10h28JzolSu+NIoueWFoT4mn5426zqgBJBeJqschRN4DXHMSDWPi3kxxSZGNB/ji+vqqfZuUfWsBZFs4DvIrEY/a6HIdwo7TfpxNVevuw/7XR03pMpl1ckHHP9HihVYxBzAeY1EfaV4k355rHRqqxhrxcLaLbOzq/WghJnPLLByQEJy14tYH1DcvnUBF8xr1gMyF0Wkr9di436sj334gSSEExvKk+vgJpCkTvVEj8vbiWjLBpxUn8nCk+/unx6bgumaOFu9Ihu8IHMkaY7pSZGdaZzAMLzIay4+qbMmG1VxHmoiwRZ3KMgMcQ2uNaax8uHlLVKyLNY4/RCLBwdTIEreZmWF0I9WArCFnAxIdMrlEwSVjitlAX3lKs5UUBMKUTH5oS9WCh5DBIksJYyp/bDCDYtKKFUMoi9UH0DwXTKJ7LToLPMTKDFA3kahSPXoDz3RMwIUcTiB8iJaYyMz7atjBBmOldzxUqNocXJCzcuHZeosjcylGgrfLP48cTqgPFSOyIzmWj/XdToXBIK012jm2x36IrND4tz/z6cvNiigJDj/PhV+siGA2j25UOHBBQgfH+6fTl/2B+EB4pDT3/Z7uet1XTKrhYksV9v2HtZ6CQBnTUd9ED3kgwi5YDX/U2X/VplDKhspk3CabjCPgo95EWtAd57s9rIs5qK45QoFIqmIAJ1ifUGBWNl5sV7TVGVFSMVC6S9IFM4uo/IqZL5zYT0aoqtIn9ssELiIpcJe6VrwtBI4AeVzj+RA7oc4Y4TP9QyjLGOMIgS2GT96QD7d5ctjzIS8fErNtVSiqmKJAJl/g4IA80WzmPWvlFxWr2XyPsxQ6bf48Ah/BZPdbRpRs+Y1RXC5x+0aJ+ErWwTLZbno5nhIPylQzOWLWiJD5W1AnsiLMi8Yaq2V2Q6HpMFZq8mJa+2PBKD0GsUvSNvDYVGfPeZexWc1Ec4oBCAwDowCpWAt/RFLeOpIC/ltYLzoXaD0AHSaehhvQqpq13m/J3caYdSqSVHYhpvXA9epYitAmhTe/aBfDNMcC3TWXcs6VU+ZJ+Z2E1LVv3SWA6wkKJNFANgr5u6rKBY7QgqnysEYyKABoa0iOLrgzlQpImjPiW02qyn45F8zstobknqJrRFiIAcMI1hGdrdlJ1WRvcf1CM/4eO3an6zUQSp/+F9q+0hrA6nAVYKQPT+sfDFofa6a7FOYhrS4GFPi2+xAmEsJ4K5jbyzjJZuyp62MZ6CFq2k4rkx3W5LCtiLEE2HfFNoCoClB6rJBKV0juM2UbCjgN6+rc0StR9lyD1C9J6vgP/TsjeGzNjV1o+MClzlSna1kWdwE18/yBnwG70wI7etKGJ0zHsZakTSyDF+sdzw0C1srCsVMoLtmwtIs6b9uptVBlUBH6/zv+c75/xT5/87L/2B/Pt51J1P+/mOJwUDOQC012HrEFPPjN6WvGQKlSyiMJiu6FSuBku334CGfKZlTz8ptEw84DMVFolGDuo1lWqAshYV8yDHA97UphvX440gzlelIU4sWA/ceXV2VqYbbOpwhOW9Hb3L4WnUNOFzR5Gt104Sar4ztCMOqpx/kAoFHzSxSYSdzSnEbJKo0x6LBTYtEPga1Ej2z7P8cqxxFbEoauHlqXENIlxotTdeqh0BToZP3cmaWtWIQaDB7zEkPXp+m/YEtGuUTmMsn8KRP7D9eoTyGO9B2sOmXhIx2yrFYodv+QvgsdTn2+XTvF3z5dPru0hcfu8BKNQv5VMfXl093Hkm1+/py+upw/vbxoXuZxScnhtDlNj7l1YpfX+6+Wx386dGt 69501162.83 0 162537.05 0 Rozwiąz. w 2018 r. odpisów aktualizuj. należności (odpisy nie stanowiły k.uzyskania przychodu w latach poprzednich) 79763.49 79763.49 12 1 4e 0 Naliczone w 2018r. odsetki (nie otrzymane) 15236.98 15236.98 12 4 2 0 Zasądzony zwrot kosztów sądowych (nie otrzymany) 26215.42 26215.42 12 3e 0 VAT odzyskany z tytułu ulgi na złe długi 57549.4 57549.4 12 4 6 0 Zapłacone dodatnie różnice kursowe od zapłat dla kontrahentów polskich (część dot. VAT) oraz różnice kursowe z wyceny bilansowej a także storno różnic zaksięgowanych jako wycena bilansowa roku poprzedniego -96609.76 -96609.76 12 1 1 0 Zwrot ponies.kosztów tj. zwrot przekazanej w poprzednich latach darowizny nie stanowiącej wcześniej kosztu podatkowego) 2000 2000 12 4 6 a 0 Odszkodowania z tyt.szkód naliczone (nie otrzymane ) 77781.52 77781.52 12 3e 0 600 0 0 0 0 0 460529.34 0 Rozwiązanie odpisów aktualizujących (nie związanych z zapłatą) stanowiących koszt podatkowy poprzednich lat 454779.34 454779.34 12 1 4e 0 Uzyskane odszkodowania ujęte w kosztach bilansowych poprzednich lat 5750 5750 12 1 1 0 0 0 19975473.28 0 Amortyzacja nie stan. k.u.p. za 2018r. 16741495.23 16741495.23 15 6 0 PFRON za 2018 r. 631591 631591 16 1 36 0 Odpis aktualizujący na odsetki, utworzony w 2018r. 12798.69 12798.69 16 1 26a 0 Odsetki do budżetu 9968.15 9968.15 16 1 21 0 Odsetki z tyt.leasingu finansowego ksiegowo (operacyjnego podatkowo) 965805.97 965805.97 17b 1 0 Zapłacone ujemne różnice kursowe w tym od zapłat dla kontrahentów polskich (część od VAT) oraz z wyceny bilansowej 9208.35 9208.35 15a 0 Wartość zlikwidowanych środków trwałych ( z tabeli księgowej) 156521.53 156521.53 15 1 0 Odpis aktualizujący należności utworzony w 2018r. 1352111.08 1352111.08 16 1 26a 0 Darowizny przekazane w 2018r. 19820.7 19820.7 16 1 14 0 Odpis aktualizujący zas.zwrot kosztów sądowych utworzony w 2018r. 26215.42 26215.42 16 1 26a 0 Wyksięgowanie zapłaty za f.proforma dotyczącej stali do której nie udało się nigdy otrzymać dostawy 30000 30000 15 1 0 19937.16 0 1449665.55 0 Wynagrodzenia z tytułu Umowy Zlecenia nie wypłacone w 2018- do wypłaty w 2019 2750.74 2750.74 15 4g 0 ZUS za 2018 do zapłaty w 2019 1355452.9 1355452.9 15 4h 0 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nie wpłacony na rachunek w 2018 57959.83 57959.83 16 1 9 b 0 Odsetki od udziałowców zarachowane- do zapłaty w 2019 32685.25 32685.25 16 1 11 0 816.83 0 1972117.46 0 ZUS za 2017 zapłacony w 2018 1235171.88 1235171.88 15 4h 0 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nie wpłacony na rachunek w 2017 (wpłacony w 2018) 174255.04 174255.04 16 1 9 b 0 Wynagrodzenia z tytułu Umowy Zlecenia nie wypłacone w 2017 (wypłacone w 2018) 3000.34 3000.34 15 4g 0 Odsetki od udziałowców zarachowane w 2017 zapłacone w 2018 37423.4 37423.4 16 1 11 0 Odpisy aktualizujące utworzone w latach ubiegłych na należności których nieściągalność została uprawdopodobniona w 2018 521087.96 521087.96 16 1 26a 0 1178.84 0 0 0 -15515970.42 0 Amortyzacja stan. k.u.p. za 2018r. (z tabeli podatkowej) -4249488.21 -4249488.21 15 6 0 Wierzytelności odpisane jako nieściągalne (udokumentowano nieściągalność w 2018 roku) -454779.34 -454779.34 16 1 25a 0 Raty leasingowe od umów leasingu stanowiacego podatkowo leasing operacyjny a bilansowo leasing finansowy -10672408.74 -10672408.74 17b 1 0 Wartość nieumorzona zlikwidowanych śr.trwałych i wart.niem.i prawnych stan KUP z tabeli podatkowej -93536.8 -93536.8 15 1 0 Wyposażenie wykupione z leasingu (umowa leasingu finansowego księgowo a operacyjnego podatkowo) -43453 -43453 15 1 0 -2304.33 0 73736206.07 0 14009879 0

Copyrights 2014-2020 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.