lekarze

Kolorwanie:
Status:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Projekt_po
{
  public partial class Lekarze : Form
  {
    
    private List<Lekarz> lekarze = new List<Lekarz>();

    public Lekarze()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void DodajLekarza(Lekarz l)
    {
      lekarze.Add(l);
    }

    private void DodajLekarzaDoDataGridView(Lekarz l)
    {
      dataGridView1.Rows.Add(l.ImieNazwisko, l.Specjalnosc, l.GodzPrzyjec, l.Inne);
    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (textBox1.Text == "" || textBox2.Text == "" || textBox3.Text == "" ||
        textBox4.Text == "" || textBox5.Text == "")
        MessageBox.Show("Uzupelnij wszystkie pola");
      else
      {
        try
        {
          Lekarz l = new Lekarz(textBox1.Text, textBox2.Text, textBox3.Text,
          Convert.ToInt32(textBox4.Text), textBox5.Text);
          DodajLekarza(l);
          DodajLekarzaDoDataGridView(l);
          textBox1.Text = ""; textBox2.Text = ""; textBox3.Text = ""; textBox4.Text = ""; textBox5.Text = "";
          this.DialogResult = DialogResult.OK;
        }
        catch (Exception ex)
        {
          MessageBox.Show("Blad: " + ex.Message);
        }
      }
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      textBox1.Text = ""; textBox2.Text = ""; textBox3.Text = ""; textBox4.Text = ""; textBox5.Text = "";
      dataGridView1.Rows.Clear();
      lekarze.Clear();
      MessageBox.Show("Wyczyszczono wszystko");
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SaveFileDialog saveFileDialog1 = new SaveFileDialog();
      saveFileDialog1.InitialDirectory = "";
      saveFileDialog1.Filter = "Plik tekstowy (*.txt)|*.txt|Wszystkie pliki (*.*)|*.*";
      saveFileDialog1.RestoreDirectory = true;
      saveFileDialog1.FileName = "lekarze";
      if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        FileStream fs = new FileStream(saveFileDialog1.FileName, FileMode.Create);
        StreamWriter sw = new StreamWriter(fs);
        for (int i = 0; i < lekarze.Count; i++)
        {
          sw.WriteLine("[LEKARZ]");
          sw.WriteLine("[" + dataGridView1.Columns[0].Name + "]");
          sw.WriteLine(lekarze[i].ImieNazwisko);
          sw.WriteLine("[" + dataGridView1.Columns[1].Name + "]");
          sw.WriteLine(lekarze[i].Specjalnosc);
          sw.WriteLine("[" + dataGridView1.Columns[2].Name + "]");
          sw.WriteLine(lekarze[i].GodzPrzyjec);
          sw.WriteLine("[" + dataGridView1.Columns[3].Name + "]");
          sw.WriteLine(lekarze[i].LiczbaPacjentow);
          sw.WriteLine("[" + dataGridView1.Columns[4].Name + "]");
          sw.WriteLine(lekarze[i].Inne);
          sw.WriteLine("[END LEKARZ]");
          sw.WriteLine();
        }
        sw.Close();
        fs.Close();
        MessageBox.Show("Zapisano do pliku \"lekarze.txt\"");
      }
    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //if (File.Exists("./lekarze.txt"))
      //{
          OpenFileDialog openFileDialog1 = new OpenFileDialog();
          openFileDialog1.InitialDirectory = "";
          openFileDialog1.Filter = "Plik tekstowy (*.txt)|*.txt|Wszystkie pliki (*.*)|*.*";
          openFileDialog1.RestoreDirectory = true;
          openFileDialog1.FileName = "lekarze";
          if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
          {
            FileStream fs = new FileStream(openFileDialog1.FileName, FileMode.Open);
            StreamReader sr = new StreamReader(fs);
            dataGridView1.Rows.Clear();
            lekarze.Clear();
            string linia;
            Lekarz l;
            try
            {
              while ((linia = sr.ReadLine()) != null)
              {
                if (linia == "[LEKARZ]")
                {
                  l = new Lekarz();
                  while ((linia = sr.ReadLine()) != "[END LEKARZ]")
                  {
                    if (linia == ("[" + dataGridView1.Columns[0].Name + "]"))
                    {
                      l.ImieNazwisko = sr.ReadLine();
                      continue;
                    }
                    if (linia == ("[" + dataGridView1.Columns[1].Name + "]"))
                    {
                      l.Specjalnosc = sr.ReadLine();
                      continue;
                    }
                    if (linia == ("[" + dataGridView1.Columns[2].Name + "]"))
                    {
                      l.GodzPrzyjec = sr.ReadLine();
                      continue;
                    }
                    if (linia == ("[" + dataGridView1.Columns[3].Name + "]"))
                    {
                      l.LiczbaPacjentow = Convert.ToInt32(sr.ReadLine());
                      continue;
                    }
                    if (linia == ("[" + dataGridView1.Columns[4].Name + "]"))
                    {
                      l.Inne = sr.ReadLine();
                    }
                  }
                  DodajLekarza(l);
                  DodajLekarzaDoDataGridView(l);
                }
              }
              this.DialogResult = DialogResult.OK;
            }
            catch (Exception ex)
            {
              MessageBox.Show("Blad: " + ex.Message);
            }
            finally
            {
              sr.Close();
              fs.Close();
              if (this.DialogResult == DialogResult.OK)
                MessageBox.Show("Odczytano z pliku \"lekarze.txt\"");
            }
          }
      //}
    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SaveFileDialog saveFileDialog1 = new SaveFileDialog();
      saveFileDialog1.InitialDirectory = "";
      saveFileDialog1.Filter = "Plik xml (*.xml)|*.xml|Wszystkie pliki (*.*)|*.*";
      saveFileDialog1.RestoreDirectory = true;
      saveFileDialog1.FileName = "lekarze";
      if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        
        FileStream fs = new FileStream(saveFileDialog1.FileName, FileMode.Create);
        XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(List<Lekarz>));
        serializer.Serialize(fs, lekarze);
        fs.Close();
        MessageBox.Show("Zserializowano do pliku \"lekarze.xml\"");
      }
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //if (File.Exists("./lekarze.xml"))
      //{
          OpenFileDialog openFileDialog1 = new OpenFileDialog();
          openFileDialog1.InitialDirectory = "";
          openFileDialog1.Filter = "Plik xml (*.xml)|*.xml|Wszystkie pliki (*.*)|*.*";
          openFileDialog1.RestoreDirectory = true;
          openFileDialog1.FileName = "lekarze";
          if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
          {
            FileStream fs = new FileStream(openFileDialog1.FileName, FileMode.Open);
            XmlSerializer serializer = new XmlSerializer(typeof(List<Lekarz>));
            dataGridView1.Rows.Clear();
            try
            {
              lekarze = (List<Lekarz>)serializer.Deserialize(fs);
              for (int i = 0; i < lekarze.Count; i++)
              {
                DodajLekarzaDoDataGridView(lekarze[i]);
              }
              this.DialogResult = DialogResult.OK;
            }
            catch (Exception ex)
            {
              MessageBox.Show("Blad: " + ex.Message);
            }
            finally
            {
              fs.Close();
              if (this.DialogResult == DialogResult.OK)
                MessageBox.Show("Deserializowano z pliku \"lekarze.xml\"");
            }
          }
      //}
    }

  }
}

Copyrights 2014-2019 © Wklejaj.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.